Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Trinaestoj sjednici, održanoj 1. decembra 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Gospodine Lukač, da li je Vama kao ministru i čovjeku normalno da jedan od naših narodnih poslanika dobije iz Vaše režimske policije  117 razno raznih prijava i da li je  to po Vama put da pobijedi za gradonačelnika Banjaluke ili je to tipičan izraz  režimskog odnosa  prema političkim neistomišljenicima?

Da li ste Vi zastupnik takvih režimskih represija prema političkim neistomišljenicima i ako niste, ko će od Vaših saradnika biti kažnjen zato što je podnio neosnovane prijave i da li je posao policije da radi samo obračun sa političkim neistomišljenicima?

ODGOVOR:

Broj: S/M-__________/20

Datum: __.__.2020. godine                                                                                   

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

    

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a m o.-

Narodni poslanik Miladin Stanić, postavio je na Trinaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 01. decembra 2020. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, poslaničko pitanje:

''Gospodine Lukač, da li je Vama kao ministru i čovjeku normalno da jedan od naših narodnih poslanika dobije iz Vaše režimske policije 117 razno raznih prijava i da li je to Vama put da pobjedi za gradonačelnika Banjaluke ili je to tipičan izraz režimskog odnosa prema političkim neistomišljenicima?

Da li ste Vi zastupnik takvih režimskih represija prema političkim neistomišljenicima i ako niste, ko će od vaših saradnika biti kažnjen zato što je podnio neosnovane prijave i da li je posao policije da radi samo obračun sa političkim neistomišljenicima?''

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 66/20) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Djelokrug, osnovi organizacije i rukovođenje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske definisani su Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19).

Navedenim Zakonom definisani su policijski poslovi, kao operativno-stručni poslovi kojima se, između ostalog, obezbjeđuje: sprečavanje vršenja krivičnih djela, otkrivanje krivičnih djela i prekršaja, održavanje javnog reda i mira itd. Pored policijskih ovlašćenja koja su definisana citiranim Zakonom, ovlašćenja policijskih službenika propisana su i Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske i BiH, Zakonom o prekršajima Republike Srpske i drugim zakonima.

U vezi sa prethodno navedenim napominjeno da policijski službenici, ukoliko zaprime prijavu ili na drugi način dođu do saznanja o izvršenju krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti shodno Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 53/12, 91/17 i 66/18), dužni su o navedenim saznanjima obavjestiti nadležnog tužioca te u saradnji i uz nadzor nadležnog tužioca, preduzeti potrebne mjere i radnje u cilju dokumentovanja i rasvjetljavanja predmetnog krivičnog djela. Naglašavamo da je u skladu sa navedenim zakonskim propisom, za preduzimanje određenih istražnih radnji pored saglasnosti tužioca neophodno pribaviti i naredbu nadležnog suda (vršenje pretresa, oduzimanje predmeta i sl.) Takođe, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske, policijski službenici su u zakonom predviđenim rokovima dužni dostaviti pismeni izvještaj o počinjenom krivičnom djelu odnosno o otkrivanju izvršioca, te uz isti dostaviti sve prikupljene dokaze i obavještenja.

Isto tako, ukoliko policijski službenici u skladu sa pozitivno-pravnim propisima, prilikom obavljanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti dođu do saznanja koja ukazuju na postojanje činjenica da su u ponašanju određenog lica ostvarena obilježja izvršenja prekršaja a čije procesuiranje je u nadležnosti policijskih službenika, dužna su takve činjenice na odgovarajući način zadokumentovati i u skladu sa Zakonom o prekršajima Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 63/14, 110/16 i 100/17), preduzeti mjere na pokretanju prekršajnog postupka. U skladu sa navedenim zakonskim propisom prekršajni postupak se pokreće izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a istim zakonom propisani su uslovi i način izdavanja prekršajnog naloga, odnosno način pokretanja prekršajnog postupka putem podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Važno je napomenuti da se nakon podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sve procesne radnje sprovode od strane nadležnog suda te nakon sprovedenog pretresa sud donosi odluku o odgovornosti okrivljenog. Isto tako, svako lice protiv kojeg je prekršajni postupak pokrenut izdavanjem prekršajnog naloga ima zakonsku mogućnost da zatraži sudsko odlučivanje po navedenom prekršajnom nalogu, nakon čega se takođe, dalji postupak sprovodi od strane nadležnog suda te sud odlučuje o prekršajnoj odgovornosti.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima, preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti u pogledu krivičnog i prekršajnog procesuiranja za sva lica za koja se utvrdi postojanje osnova sumnje da su izvršili krivično djelo odnosno prekršaj, bez obzira na njihov društveno-politički status ili pripadnost određenoj društvenoj grupi ili organizaciji, uz strogo pridržavanje načela zakonitosti i objektivnosti.

 

              S poštovanjem,

 

 

M I N I S T A R

 

____________________
mr Dragan Lukač

 

 

 

01.12.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10