Narodni poslanik Miladin Stanić Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je Čevrtoj sjednici održanoj 16. aprila 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

POTPREDSJEDNICI VLADE REPUBLIKE SRSPKE, Srebrenki Golić

Da li ste upoznati da je navodni vlasnik firme Batagon, gospodin Matić Dalibor, osuđivan za utaju poreza u Švajcarskoj i da li ste u toku, da preduzeće kome ste prodali potraživanja PU, vezano za Birač, firmu u Zvorniku, nema nikakvu imovinu Švajcarskoj?

Vi ste tada, koliko se ja dobro sjećam, predsjedavali Vladom i vodili Vladu, je li Vam ostalo išta u sjećanju od ove prevare koju ste uradili u vrijeme vašeg predsjedavanja Vladom?

ODGOVOR:

Broj:  15.01-011-204/19

Datum, 27.05.2019.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom Ministarstvu dana 24.04.2019.godine putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis broj 04.2-011-185/19 od 22.04.2019. godine, dostavljeno je poslaničko pitanje narodnog poslanika Miladina Stanića, Klub poslanika SDS-SRS RS.

Narodni poslanik Miladina Stanića, Klub poslanika SDS-SRS RS, na 4. Redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 16. 17. I 18. aprila 2019.godine postavio je ministru za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenki Golić sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li ste upoznati da je navodni vlasnik firme Batagon, gospodin Matić Dalibor, osuđivan za utaju poreza u Švajcarskoj i da li ste u toku, da preduzeće kome ste prodali potraživanja PU, vezano za Birač, firmu u Zvorniku, nema nikakvu imovinu u Švajcarskoj?“

„Vi ste tada, koliko se ja sjećam, predsjedavali Vladom i vodili Vladu, je li Vam išta u sjećanju od ove prevare koju ste uradili u vrijeme vašeg predsjedavanja Vladom?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

Imajući u vidu sadržinu poslaničkog pitanja obavještavamo vas da predmet Vašeg pitanja nije u nadležnosti Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Nosilac aktivnosti u tom predmetu bilo je Ministarstvo finansija Republike Srpske. Pravobranilaštvo Republike Srpske dalo je mišljenje na nacrt i prijedlog ugovora, pravnu valjanost pravnog posla, ispunjenost propisanih uslova za zaključivanje pravnog posla, i usklađenost sa važećim materijalno-pravnim propisima koji regulišu predmetno pitanje.

U vrijeme mog predsjedavanja Vladom Republike Srpske, na sjednici održanoj 14.12.2018. godine, Vlada se upoznala sa Informacijom o ponudama za prenos potraživanja Republike Srpske i ostalih javnih institucija u stečajnom postupku privrednog društva „Birač“ a.d. u stečaju, Zvornik. Na istoj sjednici Vlada je usvojila 13 zaključaka koji su dostavljeni svim zainteresovanim stranama (Batagon internacional AG, „MG MIND“ D.O.O Mrkonjić Grad, Pavgord d.o.o Foča, Metal investments Limited London). Dat im je rok da se o predloženim zaključcima izjasne do 15.12.2018. godine do 12 časova, a da do 31. decembra 2018. godine jasno definišu instrumente obezbjeđenja i garancije da će svoje obaveze izvršiti u tačno određenim rokovima i uslovima.  Na toj sjednici nisu potpisani nikakvi ugovori ni memorandumi osim što su doneseni pomenuti zaključci, kada se moje predsjedavanje Vladom završava. Podsjećamo Vas da je 17.12.2018. godine formirana nova Vlada Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je o usvojenim zaključcima upoznala i sve medije. Drugi dio Vašeg pitanja milim Vas da uputite nadležnim institucijama.

 

Prilog: - dva primjerka ćirilična,                                                              

  - dva primjerka latinična;                                                                  MINISTAR

                  -  CD (WORD 2003)                                                                                     

                                                                                                                                Srebrenka Golić

 

 

16.04.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10