Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:
Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 24. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

                Da li je u školskoj 2019./ 2020. godini proširen obim nabavke besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, obzirom na zaključke koje smo usvojili u NS RS vezano za uvođenje besplatnih udžbenika za osnovce?

                Da li su planom Ministarstva planirana sredstva prilikom izrade budžeta za nerednu godinu za ovu svrhu?

 

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-447/19

Datum: 10.10.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP, postavio je na Šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 24. septembra 2019. godine, poslaničko pitanje:

„Da li je u školskoj 2019./2020. godini proširen obim nabavke besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, obzirom na zaključke koje smo usvojili u NSRS vezano za uvođenje besplatnih udžbenika za osnovce?

Da li su planom Ministarstva planirana sredstva prilikom izrade budžeta za narednu godinu za ovu svrhu?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Vlada Republike Srpske je na 29. sjednici održanoj 18.07.2019. godine usvojila Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola za školsku 2019/2020. godinu i učenike pobjednike republičkih takmičenja u školskoj 2018/2019. godini, te je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijedi sredstva za nabavku ovih udžbenika.

Ministarstvo prosvjete i kulture svim učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola i učenicima pobjednicima republičkih takmičenja u školskoj 2018/2019. godini, obezbijedilo je besplatne udžbenike sa spiska obaveznih udžbenika za školsku 2019/2020. godinu, dok je Ministarstvo porodice, omladine i sporta odličnim učenicima od trećeg do devetog razreda osnovnih škola koji dolaze iz porodica sa četvoro i više djece za školsku 2019/2020. godinu obezbijedilo besplatne udžbenike sa spiska obaveznih udžbenika.

Imajući u vidu navedeno, može se zaključiti da Ministarstvo prosvjete i kulture ulaže, te da će i dalje ulagati napore i iskoristiti sve kapacitete sa ciljem da se iznađe mogućnost uvođenja besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola odnosno da se postupi po Zaključku Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-201/19 od 06.03.2019. godine.

Potrebno je istaći da je Srednjoročnim planom rada Ministarstva prosvjete i kulture predviđena digitalizacija određenih udžbenika za osnovno i srednje vaspitanje i obrazovanje. S tim u vezi, Ministarstvo je preduzelo određene aktivnosti. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvom za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, realizuje pilot projekat digitalizacije udžbenika Geografija za 6. razred osnovne škole i upotrebe digitalnog sadržaja u nastavnom procesu. Pilot projekat se realizuje u dvanaest osnovnih škola u Republici Srpskoj tokom prvog polugodišta školske 2019/2020. godine. U okviru projekta je implementirana platforma za pristup digitalnim sadržajima, kao i obuka za nastavnike geografije izabranih škola za upotrebu digitalnih sadržaja u nastavi. Nakon završetka pilot projekta i analize svih aspekata upotrebe digitalnih sadržaja u nastavi, u planu je projekat digitalizacije sadržaja za veći broj predmeta u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj.

 

      Dostaviti:                                                                                                      MINISTAR

       - Naslovu                                                                                                

       - A/a.                                                                                                      Natalija Trivić, mr

 

 

 

Marijana Jošić, VSS za normativne i pravne poslove

Gordana Dukić, načelnik Odjeljenja za osnovno obrazovanje i vaspitanje

Radmila Kocić Ćućić, pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

 

 

 

24.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10