Narodni poslanik Milan Švraka predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP, postavio je na Devetoj sjednici održanoj 18. februara 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

               Kompanija „Integral inženjering“ više od godinu dana vrši golu sječu najkvalitetnije šume u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Kozara. Uz javnu ili prećutnu podršku političara i institucija istrajavaju u namjeri da posijeku šumu na površini od 110 ha, kako bi na tom mjestu otvorili kamenolom.

               Sječu šume ova kompanija provodi još od proljeća 2019. g., a resorno Ministarstvo mu je ekološku dozvolu izdalo tek u septembru 2019. godine. Kako?

               Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole „Integral inženjering“ je Ministarstvu uputio 26. 6. 2019. U obrazloženju ove dozvole se vidi da je za njeno izdavanje poslužila „Studija o uticaju na životnu sredinu kamenoloma „Vučjak““ koju je izradio Institut za građevinarstvo. U Studiji se kao datum njene izrade navodi mjesec maj 2019. Licencu za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine Institut za građevinarstvo „IG“ je od Ministarstva dobio 31. maja 2019. Dakle, Institut je posao na izradi Studije radio prije nego je dobio licencu od nadležnog Ministarstva koje mu omogućava da može obavljati taj posao. Može li to tako?

               Vlada RS je dana 1. 9. 2016. g. donijela Rješenje o dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinstkog kamena (dijabaza) na lokalitetu Vučjak, opština Gradiška, priv. društvu „Integral inženjering“ a. d. Laktaši putem Ministarstva industrije, energetike i rudarstva. Javnost o ovom ništa nije znala dok se slučaj nije pojavio pred odbornicima SO-e Gradiška u junu 2018. u obliku Informacije o stanju u oblasti šumarstva i lovstva na području opštine Gradiška za 2017. Konstatovano je da ŠG Gradiška ostaje bez  110 ha najbolje šume, čime će se smanjiti drvna zaliha i ert, te smanjiti prihod od prodaje šumskih drvnih sortimenata što će se odraziti i na izdvajanje sredstava za posebne namjene lok. zajednici. SO-e zadužuje načelnika opštine da u cilju zaštite šuma i životne sredine pokrene aktivnosti oko sprečavanja realizacije Ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na lokalitetu „Vučjak“ P.J. Kozara, Vrbaška. Objavljeno u Sl. glasniku opštine Gradiške. Načelnik ne čini potrebne radnje obzirom na sve gore navedeno. Može li to?

               Obzirom da je riječ o značajnoj šteti za građane Gradiške, ŠG Gradiška, ugrožavanje staništa i životne sredine i uništavanje velike površine šuma i sve je odrađeno na veoma sumnjiv način, molim Vas da date mišljenje o ovom problemu i šta ćete poduzeti.

ODGOVOR 1:

Broj:15.01-011-57/20  

Datum: 26.02.2020. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom Ministarstvu dana 24.02.2020. godine putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis broj: 04.2-011-51/20 od 21.02.2020. godine, dostavljeno je poslaničko pitanje narodnog poslanika Milana Švrake, Klub poslanika PDP RS.

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP RS, na 9. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18. februara 2020. godine postavio je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju  Republike Srpske sljedeće poslaničko pitanje:

„Kompanija „Integral inženjering više od godinu dana vrši golu sječu najkvalitetnije šume u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Kozara. Uz javnu ili prećutnu podršku političara i institucija istrajavaju u namjeri da posjeku šumu na površini od 110 ha, kako bi na tom mjestu otvorili kamenolom.

Sječu šume ova kompanija provodi još od proljeća  2019. godine, a resorno Ministarstvo mu je ekološku dozvolu izdalo tek u septembru 2019. godine. Kako?

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole „Integral inženjering“ je Ministarstvu uputio 26.062019. godine. U obrazloženju ove dozvole se vidi da je za njeno izdavanje poslužila „Studija uticaja na životnu sredinu kamenoloma „Vučjak“ koju je izradio Instutut za građevinarstvo. U Studiji se kao datum njene izrade navodi mjesec maj 2019. Licencu za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine Institut za građevinarstvi „IG“ je od Ministarastva dobio 31. maja 2019. Dakle Institut je posao na izradi Studije radio prije nego je dobio licencu od nadležnog Ministarstva koje mu omogućava da može obavljati taj posao. Može li tako?

Obzirom da je riječ o ugrožavanju staništa i životne sredine i uništavanje velike površine šuma i sve je odrađeno na veoma sumnjiv način, moli Vas da date mišljenje o ovom problemu i šta ćete poduzeti.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Rješenje o ekološkoj dozvoli, broj 15.04-96-69/19 od 11.09.2019. godine, izdato je odgovornom licu „INTEGRAL INŽENJERING“ a.d. Laktaši za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – dijabaza, kamenolom Vučijak, površine eksploatacionog polja 11,07 ha, Grad Gradiška. Navedenom ekološkom dozvolom su utvrđene mjere zaštite životne sredine u cjelini, uključujući i mjere koje se odnose na period pripremnih radova, od kojih se jedna direktno u funkciji odgovora na ovo pitanje i glasi: Sječu i uklanjanje šumske vegetacije vršiti isključivo u saradnji sa nadležnim šumskim gazdinstvom i uz njihov nadzor.

U skladu sa ekološkom dozvolom i svim odlukama propisanim Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 79/15) i donesenim od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za površinski kop „Vučijak“, posebno se naglašava da su svi akti izdati na površinu 11,07 ha, a ne na 110 ha, kako se to navodi u pitanju uvaženog narodnog poslanika.

Radi cjelovite i objektivne informacije o svim aktivnostima koje su prethodile donošenju ekološke dozvole, a kojom se utvrđuju mjere za sprečavanje ili smanjenje uticaja na životnu sredinu u toku pripremnih radova, za vrijeme obavljanja i u slučaju zatvaranja predmetnog površinskog kopa, dostavlja se obrazloženje svih postupaka koji su prethodili izdavanju ekološke dozvole, broj 15.04-96-69/19 od 11.09.2019. godine.

Izdavanju ekološke dozvole, prethodio je postupak procjene uticaja na životnu sredinu, sproveden u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. S tim u vezi, u postupku prethodne procjene uticaja na životnu sredinu, 02.04.2018. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je donijelo Rješenje, broj 15.04-96-17/18, kojim je nosiocu projekta „INTEGRAL INŽENJERING“ a.d. Laktaši utvrđena obaveza sprovođenja procjene uticaja i pribavljanje Studije uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije tehničkog građevinskog kamena - dijabaza kamenolom „Vučijak“, na k.č. br. 3060/2, 3000/3, 3071/2 K.O. Gornji Podgradci, Grad Gradiška. Prilikom donošenja navedenog rješenja Ministartstvo je cijenilo podatake dostavljene uz zahtjev nosioca projekta, osjetljivost lokacije i područja na kojima se planira realizovati projekat i pribavljena mišljenja Grada Gradiška, Nacionalnog parka „Kozara“, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Dana 16.01.2019. godine, nosilac projekta „INTEGRAL INŽENJERING“ a.d. Laktaši je podnio zahtjev za odobravanje Studije uticaja na životnu sredinu, koji je okončan Rješenjem o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – dijabaza, kamenolom „Vučjak“, na lokalitetu Vučjak, Grad Gradiška, broj 15.04-96-4/19 od 10.06.2019. godine. U postupku procjene uticaja na životnu sredinu održana je javna rasprava u prostorijama Grada Gradiška, dana 20.02.2019. godine, a pribavljena su i mišljenja na zahtjev i Studiju uticaja na životnu sredinu od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zavoda za zaštitu kulturno–istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i Odjeljenja nadležnog za zaštitu životne sredine u Gradu Gradiška. U dostavljenim mišljenjima nije bilo suštinskih primjedbi koje bi ukazivale na donošenje drugačije odluke Minstarstsva u postupku procjene uticaja na životnu sredinu.  U Studiji uticaja na životnu sredinu, prilog čine Lokacijski uslovi za predmetni površinski kop i Ugovor o koncesiji za eksplotaciju kamena na predmetnom površinskom kopu.

Rješenje o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – dijabaza, kamenolom „Vučjak“, dostavljeno je: Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Republičkom zavodu za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa, Nacionalnom parku „Kozara“ Prijedor, „Šume Republike Srpske -šumsko gazdinstvo, Gradu Gradiška i Mjesnoj zajednici Gornji Podgradci.

Studiju uticaja na životnu sredinu je izradio Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka koji je posjedovao Licencu za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine broj 2 – E/03, koju je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo na period  važenja od 25.05.2015. do 25.05.2019. godine. U skladu sa Pravilnikom o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 28/13), a s obzirom da se licence izdaju na period četiri godine, Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka je obnovio Licencu i posjeduje rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine za novi period od četiri godine.

Reviziju Studije uticaja na životnu sredinu je izvršilo ovlašćeno pravno lice „ECO TRADE“ d.o.o. Gradiška, koje je dana 28.05.2019. godine, potvrdilo usklađenost Studije uticaja sa Izvještajem o reviziji.

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – dijabaza, kamenolom „Vučijak, površine eksploatacionog polja 11,07 ha, podnesen  je dana 26.06.2019. godine, od strane odgovornog lica „INTEGRAL INŽENJERING“ a.d. Laktaši. U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine u dnevnom listu „Nezavisne novine“, dana 12.07.2019. godine objavljeno je obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole, a dokumentacija je dostavljena Gradu Gradiška, dana 10.07.2019. godine, radi uvida zainteresovane javnosti.  U Zakonom određenom roku od 30 dana kao ni do dana odlučivanja nisu dostavljene primjedbe, niti sugestije zainteresovane javnosti na podneseni zahtjev i dokumentaciju, niti je nadležno odjeljenje Grada Gradiška dostavilo primjedbe. U mišljenju nadležnog odjeljenja grada Gradiška, broj 02-012-1-461/19 od 15.08.2019. godine navedeno je, da se uz poštovanje utvrđenih mjera zaštite životne sredine, ugrožavanje životne sredine na predmetnoj lokaciji može svesti na prihvatljiv i dozvoljen nivo, koji ne bi činio dodatno opterećenje na njene komponente.

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, inspekcijski nadzor nad izvršavanjem svih mjera i uslova iz ekološke dozvole vrši  Republička uprava za inspekcijeke poslove.

Prilog:

  • dva primjerka latinica,                                                            
  • dva primjerka ćirilica;   
  • CD (WORD 2003)                       

                                                            

                                                                                                                                     MINISTAR

 

                                                                                                                                Srebrenka Golić                                                                       

 

ODGOVOR 2:

Broj: 05.02/011-54-1/20

Datum: 03.03.2020. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                                                                                                                     

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP, postavio je na Devetoj sjednici Narodne skupštine, koja je održana 18. februara 2020. godine, poslaničko pitanje koje se u dijelu tiče resorne nadležnosti ovog ministarstva, kako slijedi:

 

„Kompanija „Integral Inženjering“ a.d. Laktaši  više od godinu dana vrši golu sječu najkvalitetnije šume u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Kozara. Uz javnu i prećutnu podršku političara i instituvija istrajavaju u namjeri da posijeku šumu na površini od 110 ha , kako bi na tom mjestu otvorili kamenolom.

Vlada RS je dana 1.9.2016. godine donijela Rješenje o dodjeli koncesije za eksploataciju građevinskog kamena (dijabaza) na lokalitetu Vučjak, opština Gradiška, privrednom društvu „Integral Inženjering“ a.d. Laktaši putem Ministarstva industrije, energetike i rudarstva. Javnost o ovom ništa nije znala dok se slučaj nije pojavio pred odbornicima SO-e Gradiška u junu 2018. godine u obliku Informacije o stanju u oblasti šumarstva i lovstva na području opštine Gradiška za 2017. Konstatovano je da ŠG Gradiška ostaje bez 110 ha najbolje šume, čime će se smanjiti drvna zaliha i ert, te smanjiti priohod od prodaje šumskih drvnih sortimenata što će se odraziti i na izdvajanje sredstava za posebne namjene lok.zajednici. SO-e zadužuje načelnika opštine da u cilju zaštite šuma i životne sredine pokrene aktivnost oko sprečavanja realizacije Ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na lokalitetu „Vučjak“ P.J. Kozara, Vrbaška. Objavljeno u Sl.glasniku opštine Gradiška. Načelnik ne čini potrebne radnje obzirom na sve gore navedeno. Može li to?

Obzirom da je riječ o značajnoj šteti za građane Gradiške, ŠG Gradiška, ugrožavanje staništa i životne sredine i uništavanje velike površine šuma i sve odrađeno na veoma sumnjiv način, molim Vas da date mišljenje o ovom problemu i šta ćete preduzeti.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Imajući u vidu da se poslaničko pitanje narodnog poslanika Milana Švrake odnosilo na nadležnost više ministarstava, Ministarstvo energetike i rudarstva daje odgovor na dio pitanja koji je u nadležnosti ovog organa kako slijedi:

Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – dijabaza na lokalitetu „Vučjak“, opština Gradiška zaključen je dana 27.9.2016. godine, između Vlade Republike Srpske, Ministarstva industrije energetike i rudarstva, kao koncedenta i privrednog društva „Integral inženjering“ a.d. Laktaši, kao koncesionara, nakon prethodno provedenog postupka dodjele koncesije u skladu sa procedurom propisanom čl. 26. i 27. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i pribavljanja potrebnih saglasnosti Komisije za koncesije Republike Srpske i Pravobranilaštva Republike Srpske.

Originalni primjerak Ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – dijabaza na lokalitetu „Vučjak“, opština Gradiška dostavljen je Administrativnoj službi opštine Gradiška, Odjeljenju za privredu, aktom ovog ministarstva broj 05.07/310-264-3/16, od dana 29.9.2016. godine, radi znanja i informisanosti.

Koncesionar je izradio projektnu dokumentaciju i izgradio rudarske i druge objekte neophodne za početak komercijalnog rada. Rješenjem Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju broj 15-4-96-69/19 od 11.9.2019. godine data je saglasnost na Ekološku dozvolu za projekat eksploatacije tehničkog građevinskog kamena – dijabaza na lokalitetu „Vučjak“, opština Gradiška, a aktom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 12.06.1-332-91/18 od 14.11.2018. godine data je saglasnost za trajnu promjenu namjene šumskog zemljišta.

Na osnovu svega navedenog, Ministarstvo energetike i rudarstva je, u skladu sa članom 39. stav 1. Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 62/18), donijelo Rješenje o odobrenju upotrebe rudarskog objekta – površinski kop „Vučjak“, opština Gradiška, broj 05.07/310-800-2/19 od 10.2.2020. godine.

 

MINISTAR

Petar Đokić

                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

Dostavljeno:

  • Naslovu,
  • a/a.

 

 

ODGOVOR 3:

Broj: 12.06-011-67/20

Datum: 05.03.2020.godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Milan Švraka (Klub poslanika PDP) na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske dana 18. februara  2020. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Kompanija „Integral inženjering“ više od godinu dana vrši golu sječu najkvalitetnije šume u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Kozara. Uz javnu ili prećutnu podršku političara i institucija istrajavaju u namjeri da posjeku šumu na površini od 110 ha, kako bi na tom mjestu otvorili kamenolom.

Sječu šume ova kompanija provodi još od proljeća 2019. god., a resorno Ministarstvo mu je ekološku dozvolu izdalo tek u septembru 2019. godine. Kako?“ 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18) kao i članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

              

ODGOVOR

Vlada Republike Srpske  potpisala je Ugovor o koncesiji za eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – dijabaza na lokalitetu „Vučijak“, opština Gradiška br. 05.07/310-264-2/16 od 27.09.2016. godine.

Na osnovu zakonski predviđene procedure Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo je Lokacijske uslove br.15.02-364-74/18 od 12.06.2018. godine,  na osnovu kojih je izvršeno cijepanje parcela u okviru koncesionog područja.

Rješenjem ministra, broj: 12.06.1-332-913/18 od 14.11.2018. godine,  rješavajući  po zahtjevu preduzeća „Integral inženjering“ a.d. Laktaši,  za dobijanje saglasnosti za krčenje šume i trajnu promjenu namjene šumskog zemljišta, a na osnovu člana 42. stav  1. t. b) i g)  Zakona o šumama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 75/08 i 60/13), data je saglasnost  za krčenje šume i trajnu promjenu namjene šumskog zemljišta za potrebe izgradnje prve faze kamenoloma „Vučijak“ (eksploatacija tehničkog građevinskog kamena  – dijabaza), opština  Gradiška, u površini  od  10,941 ha.

U okviru ovog rješenja definisano je da stručno - tehničke poslove krčenja šume na navedenoj površini vrši JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac  ŠG „Gradiška“ Gradiška, kao i da šumski drvni sortimeni nastali krčenjem šume pripadaju ŠG „Gradiška“ Gradiška.

 

                                                                                                                      M  I  N  I  S  T  A  R          

                      

                                                                                                                                                                                                  dr Boris Pašalić

 

 

18.02.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10