Narodni poslanik Milanko Mihajilica Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA EKONOMSKE ODNOSE I REGIONALNU SARADNJU

Željka Cvijanović je 7. 6. razgovarala u Banjaluci sa američkim stručnjacima iz oblasti političkih kampanja Džejsonom Ozbornom i Majklom Rubinom, a glavna tema  bila im je kampanja SNSD za prestojeće opšte izbore u BiH.

Pitam ministra: da li će iz budžeta Republike Srpske iz sredstava namjenjenih za finansiranje predstavništava Republike Srpske,  prije svega u SAD, ova aktivnost  američkih predstavnika za vođenje političkih kampanja biti plaćena? 

ODGOVOR:

Broj: 17.01 – 012- 1471 /18

Datum: 29.06.2018. godine

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 19. juna 2018. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Željka Cvijanović je 7.6. razgovarala u Banjaluci sa američkim stručnjacima iz oblasti političkih kampanja Džejsonom Ozbornom i Majklom Rubinom, a glavna tema bila im je kampanja SNSD za predstojeće opšte izbore u BiH.

Pitam ministra: „Da li će iz budžeta Republike Srpske iz sredstava namijenjenih za finansiranje predstavništava Republike Srpske, prije svega u SAD, ova aktivnost američkih predstavnika za vođenje političkih kampanja biti plaćena?““

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Predstavništva Republike Srpske u inostranstvu, u skladu sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/08) i Uredbom o uslovima za osnivanje i rad predstavništava Republike Srpske u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 125/11, 123/12, 24/16 i 1/18), osniva Vlada Republike Srpske, radi obavljanja poslova od interesa za Republiku Srpsku u oblasti privredne, naučno-tehničke, kulturne, prosvjetne, socijalne, informativne, sportske i druge saradnje sa subjektima u inostranstvu. Dakle, predstavništva obavljaju poslove u interesu i za potrebe Republike Srpske, u skladu sa njenim ustavnim nadležnostima.

Predstavništvo u SAD kao i ostala predstavništva Republike Srpske u inostranstvu ne finansiraju niti imaju pravo i mogućnost da finansiraju one aktivnosti koje nisu propisane gore navedenom Uredbom. Sva pitanja koja se odnose na finansiranje izborne kampanje regulisana su izbornim propisima i propisima o finansiranju političkih stranaka.

Uvažavajući gore navedeno, želimo da Vas informišemo da iz sredstava namijenjenih za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu neće biti finansirana niti jedna aktivnost u vezi sa vođenjem političkih kampanja bilo koje političke partije u Republici Srpskoj i BiH.   

 

                                                                                                                                                        M I N I S T A R                                                                   

                                                                                                                                                        Zlatan Klokić

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9