Narodni poslanik Milanko Mihajilica Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Postoje nova  saznanja o tome da Republika Hrvatska nastavlja  sa aktivnostima na odlaganju radio-aktivnog nuklearnog otpada  na samoj granici sa Republikom Srpskom u opštini Novi Grad, dakle tri kilometra od centra novog grada, neposredno uz rijeku Unu.

Šta je po tom pitanju uradila Komisija i šta čini čiji ste vi član zajedno sa predstavnicima i drugih nivoa vlasti Republike Srpske, FBiH i Parlamentarne skupštine BiH , odnosno Savjeta ministara s obzirom da ono što sam ja upoznat da postoji unutrašnji konsenzus od lokalnog nivoa, kantonalnog do  nivoa BiH da se ove aktivnosti obustave.

Međutim, nova saznanja  idu u jednom veoma lošem pravcu ne samo kada je Novi Grad  u pitanju već sve opštine i građani u ovom dijelu Republike Srpske i FBiH u slivu rijeke Une od Bihaća do Dubice.

ODGOVOR:

Broj: 15.04-011-76/18

Datum: 23.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Milanko Mihajilica na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06.,07. i 08. februara 2018. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Postoje nova saznanja o tome da Republika Hrvatska nastavlja sa aktivnostima na odlaganju radioaktivnog nuklearnog otpada na samoj granici sa Republikom Srpskom u opštini Novi Grad, dakle tri kilometra od centra Novog Grada, neposredno uz rijeku Unu.

Šta je po tom pitanju uradila Komisija i šta čini čiji ste vi član zajedno sa predstavnicima i drugih nivoa vlasti Republike Srpske, FBiH i Parlamentarne skupštine BiH, odnosno Savjeta ministara, s obzirom da ono što sam ja upoznat da postoji unutrašnji konsenzus od lokalnog nivoa, kantonalnog do nivoa BiH da se ove aktivnosti obustave.

Međutim, nova saznanja idu u jednom veoma lošem pravcu ne samo kada je Novi Grad u pitanju, već sve opštine i građani u ovom dijelu Republike Srpske i FBiH u slivu rijeke Une od Bihaća do Dubice.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Savjet ministara BiH na 49. sjednici održanoj dana 21.03.2016.god. donio je Odluku o formiranju Radne grupe za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, Opština Dvor ( u daljem tekstu: Radna grupa). Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 28/16. Radna grupa formirana je kao operativno tijelo sa osnovnim zadatkom da osigura koordinaciju rada institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta i lokalnih nivoa vlasti u vezi sa aktivnostima potencijalne izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, Opština Dvor.

Za predsjedavajućeg Radne grupe imenovana je Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Kao članovi radne grupe imenovani su delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH (Mario Karamatić, Sifet Podžić i Dragutin Rodić), poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (Diana Zelenika, Borislav Bojić i Jasmin Emrić), te po jedan predstavnik Ministarstva inostranih poslova BiH (Nijaz Čardaklija), Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Vanda Medić), Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost (Armin Lagumdžija, Emir Dizdarević), Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (Svjetlana Radusin) i Federalnog ministarstva okoliša i turizma (Rasim Tiro).

Do dana sačinjavanja ovog odgovora Radna grupa održala je tri sjednice.

Prva sjednica Radne grupe održana je u Sarajevu 06. aprila 2016. godine i tom prilikom usvojen je Poslovnik o radu Radne grupe, kojim je preciziran djelokrug aktivnosti Radne grupe, postupak i način rada Radne grupe i druga pitanja od značaja za rad Radne grupe. Na prvoj sjednici Radne grupe prezentovane su informacije Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH o aktivnostima u vezi izgradnje odlagališta, na lokaciji Trgovska gora, Opština Dvor, Republika Hrvatska, a koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Dogovoreno je da članovi Radne grupe ispred Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva inostranih poslova BiH budu zaduženi za sprovođenje Zaključka u vezi sa komunikacijom sa nadležnim organima u Republici Hrvatskoj.

U okviru daljih aktivnosti Radna grupa je donijela Zaključak da se sačini prijedlog teksta Rezolucije o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališta otpada niske i srednje radioaktivnosti u Opštini Dvor, Republika Hrvatska i da se ista razmatra na drugoj sjednici, a nakon razmatranja od strane Radne grupe uputi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

U skladu sa zaključcima prve sjednice Radne grupe Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine je 14.04.2016.godine uputilo Ambasadi BiH u Zagrebu Obavijest ministra vanjskih poslova BiH broj: 07/5-22-04-05-11986/16 od 08.04.2016.godine o namjeri učestvovanja Bosne i Hercegovine u prekograničnom postupku strateške procjene uticaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za period do 2025. godine, s pogledom do 2060.godine).

Druga sjednica Radne grupe održana je u Sarajevu 19. aprila 2016. godine, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, na kojoj je usvojen zapisnik sa prve sjednice Radne grupe i razmatran prijedlog teksta Rezolucije o neprihvatanju izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada, iskorišćenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i protivljenju aktivnostima u vezi izgradnje odlagališta, na Trgovskoj gori, Opština Dvor, Republika Hrvatska. Radna grupa je u skladu sa zaključcima prve sjednice usvojila tekst Rezolucije i zadužila članove Radne grupe, poslanike iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Delegate iz Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, da preduzmu dalje aktivnosti u cilju uvrštavanja Rezolucije kao tačke dnevnog reda na prvoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

U okviru druge sjednice predsjedavajuća Radne grupe, upoznala je članove Radne grupe učešću, kao fokal point za Espo konvenciju, na Petom sastanku Radne grupe za procjenu uticaja na životnu sredinu i stratešku procjenu uticaja, održanom od 11. do 15. aprila 2016. godine u Ženevi kao i o sastanku sa Ambasadorom Stalne misije BiH pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi Lucijom Ljubić Lepin. Predsjedavajuća Radne grupe je informisala članove Radne grupe da je nakon obrazlaganja trenutne pozicije BiH kao pogođene zemlje u vezi sa potencijalnom izgradnjom odlagališta radioaktivnog i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, u neposrednoj blizini granice sa BiH, ukazano da nadležne institucije zadužene za predstavljanje BiH u međunarodnim odnosima, treba i formalno da se obrate Odboru za implementaciju pri ESPOO konvenciji kao  jedinom tijelu koje je nadležno da izvrši procjenu i analizu primjene Konvencije i SEA Protokola od strane Republike Hrvatske.  Ukoliko Hrvatska kao strana konvencije, bez obzira na protivljenje BiH, i dalje bude insistirala  na tvrdnji da odlagalište radioaktivnog otpada nema uticaja na život i zdravlje građana pogođene zemlje, BiH može Sekretarijatu Konvencije u Ženevi uputiti zahtjev za utvrđivanje postojanja uticaja i dogovoreno je da Stalna misija diplomatskim putem posreduje u sjedištu Konvencije u ovom slučaju, jer za to imaju ovlašćenje i člana Misije koji je zadužen za tu vrstu posredovanja. Sa Ambasadorom Stalne misije BiH pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi usaglašeno je da je jedini način da se pitanje potencijalne izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, koje je od životne važnosti za 230000 stanovnika u slivu rijeke Une, riješi diplomatskim putem, uz puni angažman Ministarstva inostranih poslova i Predsjedništva BiH, u duhu dobrosusjedskih odnosa. 

S obzirom da do dana održavanja sjednice nije bilo informacija u vezi zahtjeva BiH upućenog Republici Hrvatskoj kojim se traži produženje roka i održavanje javnih rasprava u BiH, ponovo je zatraženo da član Radne grupe ispred Ministarstva inostranih poslova, pokrene aktivnosti u vezi dostavljanja urgencije Republici Hrvatskoj za davanje odgovora na zahtjev BiH. 

Kako se ne bi propustili rokovi za blagovremeno postupanje Radna grupa je donijela Zaključak da članovi Radne grupe ispred Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost, zajedno sa predsjedavajućom Radne Grupe kao Fokal pointom za ESPOO konvenciju pripreme primjedbe i ukoliko se ne produži rok dostave ih Ministarstvu inostranih poslova, a ovo ministarstvo bez odlaganja nadležnim organima Republike Hrvatske. Takođe, Radna grupa je prihvatila i primjedbe iznesene u Stručnom mišljenju - Nedostaci dokumenta „Strateška studija za nacionalni program provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)“ Regionalne grupe za okolišnu sigurnost i suradnju, te utvrdila da se isto zajedno sa ostalim pristiglim primjedbama uputi Republici Hrvatskoj.

U skladu sa Zaključcima sa druge sjednice Radne grupe, po završetku ostavljenog roka za primjedbe i sugestije na dokumentaciju koja je bila dostupna u postupku strateške procjene i javnog uvida u BiH prikupljene su primjedbe i blagovremeno upućene Ministarstvu inostranih poslova na dalje postupanje. Ministarstvo inostranih poslova je dana 22.04.2016. godine proslijedilo nadležnim organima Republike Hrvatske do tada prikupljene primjedbe, mišljenja i sugestije.

U skladu sa Zaključcima sa druge sjednice Radne grupe prijedlog Rezolucije o neprihvatanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, iskorišćenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i protivljenju aktivnostima u vezi izgradnje skladišta i odlagališta, na Trgovskoj gori, Opština Dvor, Republika Hrvatske, upućen je na razmatranje Parlamentarnoj skupštini BiH i uvršten na 30. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazanu za 24.05.2016.godine i 19. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zakazanu za 27.05.2016.godine.

Na 30. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održanoj dana 24.05.2016. godine donesena je Rezolucija o neprihvatanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, iskorišćenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i protivljenju aktivnostima u vezi sa izgradnjom skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori, opština Dvor, Republika Hrvatska. Takođe, na istoj sjednici usvojen je i zaključak kojim se Vijeće ministara BiH obavezuje da uputi inicijativu Vladi Republike Hrvatske za održavanje zajedničke sjednice Vlade RH i Vijeća ministara BiH, te obavezno delegira pitanje izgradnje skladišta i odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori i upozna vlasti Hrvatske sa stavom PSBiH.

Na 19. sjednici Doma Naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojena je Rezolucija o neprihvatanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i o protivljenju aktivnostima u vezi sa izgradnjom skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori, općina Dvor, Republika Hrvatska.

Od strane Radne grupe u više navrata ukazivano je na obavezu BiH u vezi ratifikacije Protokola o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu uz Espoo konvenciju s obzirom da su entitetske Vlade još 2015.godine dale saglasnost za ratifikaciju, a Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 23. marta 2016. godine donijelo Odluku o pristupanju BiH Protokolu o strateškoj procjeni okoliša (SEA protokol) uz Konvenciju o procjeni uticaja na okoliš preko državnih granica (ESPOO konvencija). S tim u vezi od strane Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, na 38. sjednici koja je održana 30.11.2016. godine, a od strane Doma Naroda Parlamentarne skupštine BiH, na 25. sjednici održanoj 15.12.2016.godine data je saglasnost za ratifikaciju Protokola o strateškoj procjeni životne sredine uz konvenciju o procjeni uticaja na životnu sredinu preko državnih granica, a Odluka o navedenoj saglasnosti objavljena je u „Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori“ broj 7/16 od 29.12.2016.godine. U skladu sa pomenutom saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH, Predsjedništvo BiH je na 32. redovnoj sjednici održanoj 20. decembra 2016.godine donijelo Odluku o ratifikaciji Protokola o strateškoj procjeni životne sredine uz konvenciju o procjeni uticaja na životnu sredinu preko državnih granica. Međutim, potrebno je istaći da je ova Odluka objavljena tek u „Službenom glasniku BiH- Međunarodni ugovori“ br. 3/17 od 11. maja 2017.godine, dakle gotovo pola godine od dana njenog donošenja što je nedopustivo imajući u vidu značaj predmetne Odluke i činjenicu da ista stupa na snagu tek danom objavljivanja u Službenom listu. Kašnjenje u objavljivanju predmetne Odluke naročito zabrinjava iz razloga što i nakon njenog donošenje predstoje aktivnosti na dostavljanju instrumenata ratifikacije SEA Protokola i protek vremena (90 dana) potreban da isti stupi na snagu. Dakle, ovakvo neodgovorno postupanje može i već je dovelo do negativnih posljedica, jer se uskraćuje pravo BiH da koristi sredstva zaštite i akivno sudjeluje u aktivnostima u skladu sa SEA Protokolom. Sve ovo govori i da institucije koje su zadužene za ove aktivnosti ne shvataju ozbiljnost situacije i mogućih posljedica jer ne postupaju kako u skladu sa svojim nadležnostima tako i sa usvojenom Rezolucijom o neprihvatanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, iskorišćenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i protivljenju aktivnostima u vezi sa izgradnjom skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori, opština Dvor,Republika Hrvatska.

Krajem marta 2017. godine na internet stranici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu bezbjednost Republike Hrvatske pronađen je dokument pod nazivom Odgovori na primjedbe i mišljenja s javnog uvida strateške studije za nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2015. godine s pogledom do 2060. godine). U ovom dokumentu, koji nije zvaničnim putem dostavljen institucijama BiH nego smo o sadržini istog upoznati putem internet stranice Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske, utvrđeno je da nisu uvaženi niti prihvaćeni stavovi i primjedbe institucija koje su dostavile primjedbe u Republiku Hrvatsku, i to: Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstva inostranih poslova, Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Grupe autora sa Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bihaću.

Treća sjednica Radne grupe održana je dana 30. juna 2017.godine. Na pomenutoj sjednici usvajen je Zapisnik sa druge sjednice Radne grupe, razmatreni Odgovori na primjedbe i mišljenja s javnog uvida Strateške studije za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, koje je izradio EKONERG-Institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska, razmatren Izvještaj o aktivnostima DARNSa sa prilozima te usaglašen plan aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine za dalje djelovanje radi osporavanja Strateške studije i izrađenih dokumenata.

U skladu sa predloženim dnevnim redom, a nakon usvajanja Zapisnika sa druge sjednice,  članovi Radne grupe izrazili su oštro neslaganje sa postupanjem Republike Hrvatske zbog neuvažavanja suštinskih primjedbi koje su BiH institucije i stručna javnost blagovremeno dostavili kao i zbog nedostavljanja zvaničnih odgovora Republike Hrvatske na upućene primjedbe. S obzirom da je početkom jula bilo planirano održavanje sjednice Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske zaključeno je da je ovo odlična prilika da se problem potencijalnog zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore razmatra kao posebna tačka dnevnog reda kako bi se još jednom izrazlo neslaganje sa navedenim. Naime, članovi Radne grupe smatraju da je potrebno zadržati dobrosusjedske odnose i isti ne osporavaju pravo Republici Hrvatskoj da u skladu sa propisanim nadležnostima rješava i pitanje zbrinjavanja radioaktivnog otpada, ali navedene aktivnosti ne smiju se vršiti na način da se ugrožava sigurnost i bezbijednost građana i životne sredine susjedne države što je u konkretnoj situaciji slučaj ukoliko se opredijele za predloženu lokaciju Trgovske Gore. Posebno zabrinjava činjenica istaknuta kroz nezvanične odgovore da se ne prihvata teza da postoji opasnost po BiH iako to jasno proizilazi iz stručnih komentara i primjedbi koje su BiH institucije i stručna javnost dostavili. Zbog svega navedenog neophodno je da se izuzme Trgovska gora kao predložena lokacija i zbrinjavanja predmetnog otpada riješi na drugi način, a jedan od njih je i zbrinjavanje na mjestu nastanka. Kako se radi o otpadu koji potiče iz nuklearne elektrane Krško koja se nalazi na teritoriji Republike Slovenije, na sastanku je zaključeno i to da se o svemu treba obavijestiti i Republika Slovenija. Naime, imajući u vidu da Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada se zasniva na načelu da se otpad mora zbrinjavati u zemlji nastanka kao i da država porijekla može odobriti prekogranični prevoz samo ako je uvjerena da su ispunjeni svi uslovi za zbrinjavanje, to je neophodno upoznati Republiku Sloveniju o oštrom neslaganju BiH u vezi postupanja Republike Hrvatske kod izbora lokacije te opasnosti koje isto izaziva uz kršenje međunarodnih propisa u konkretnom slučaju.

Na sastanku je istaknuto i to da Radna grupa podržava sve dosadašnje aktivnosti DARNS-a u vezi ovog problema koje su prezentovane kroz njihov Izvještaj, kao i angažovanje Zajedničke advokatske kancelarije Topić u pogledu sagledavanja problema i mogućih rješenja sa stanovišta važećih propisa domaćeg i međunarodnog prava.

Slijedom navedenog na trećoj sjednici Radna Grupa usvojila je sljedeće zaključke:

1. Hitno preduzeti aktivnosti na dostavljanju instrumenata ratifikacije Protokola o strateškoj procjeni životne sredine uz konvenciju o procjeni uticaja na životnu sredinu preko državnih granica.

2. Izraziti protivljenje nezvaničnim odgovorima objavljenim na internet stranici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske, zbog neprihvatanja suštinskih primjedbi koje su BiH institucije i stručna javnost blagovremeno dostavili zvaničnim putem, te predložiti da Savjet ministara BiH od Republike Hrvatske zatraži dostavljanje zvaničnih odgovora na primjedbe i mišljenja s javnog uvida strateške studije za nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2015. godine s pogledom do 2060. godine).

3. Predložiti da BiH diplomatskim putem obavijesti Republiku Sloveniju o neslaganju BiH sa namjerama Republike Hrvatske za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

4. Predložiti da se na zajedničkoj sjednici Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske zakazanoj za početak jula 2017.godine kao posebna tačka dnevnog reda razmatra se namjera zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, te traži da se lokacija Trgovska gora izuzume kao lokacija predviđena za odlaganje i skladištenje.

5. Sve institucije BiH da postupaju u skladu sa jednoglasno usvojenom Rezolucijom o neprihvatanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, iskorišćenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i protivljenju aktivnostima u vezi sa izgradnjom skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori, opština Dvor,Republika Hrvatska.

 

Imajući u vidu da je jedan od zaključaka Radne grupe sa treće sjednice bio i taj da se predlaže Savjetu ministara BiH da se na zajedničkoj sjednici Savjeta Ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske zakazanoj za početak jula 2017. godine razmatra namjera zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska Gora opština Dvor te da se traži da se lokacija Trgovska Gora izuzme kao lokacija predviđena za odlaganje i skladištenje radioaktivnog otpada iz Prostornog plana Republike Hrvatske, član radne Grupe u delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragutin Rodić na 31. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH koja je održana 19.07.2017.godine postavio je pitanje Savjetu ministara BiH šta je rezultat razgovora Savjeta Ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske po ovom pitanju.

Predsjedavajući Savjeta Ministara BiH je u svom odgovoru naveo da su dešavanja sa pomenutom lokacijom započela mnogo ranije i prije nego što je BiH reagovala po tom pitanju jer je ta lokacija ranije predviđena Prostornim planom Hrvatske i da je tada bilo prvo vrijeme da se reaguje kako se ne bi dalje nastavile bilo kakve aktivnosti na pripremi same lokacije, ali predsjedavajući smatra da iako se reagovalo dosta kasno da se ipak može reći da je reakcija ipak pravovremena. Istakao je da je Vlada Republike Hrvatske upoznata sa Rezolucijom koju je na prijedlog Radne grupe usvojila Parlamentarna skupština BiH i da je vrlo jasno rečeno da se snažno protivimo toj lokaciji koja bi služila za deponovanje ostataka nuklearnog otpada iz razloga koji su navedeni u samoj Rezoluciji. Predsjedavajući je istakao da će BiH svakako iskoristiti sve instrumente koje imamo na raspolaganju od pristupa ESPOO konvenciji koja omogućava učešće u takvim procesima do informisanja zemlje u kojoj nastaje nuklearni otpad a to je ne samo Hrvatska nego i Slovenija. Mišljenja je da su Vlada Hrvatske i resorno ministarstvo jasno razumjeli razloge snažnog protivljenja BiH u vezi sa tom lokacijom. Istakao je da je sada teško procijeniti kako će se dalje razvijati ta situacija, ali očekuje da se prije svega to riješi na bazi međusobnog razumijevanja uz pojačanu akivnost svih nadležnih institucija. Predsjedavajući Zvizdić je naveo i to da će se Savjet ministara držati same rezolucije, stavova onih institucija koje su za to nadležne, Radne grupe, te ako se ne bude moglo riješiti kroz međusobno razumijevanje na bazi struke i standarda Evropske unije, da će se iskoristiti svi drugi pravni instrumenti da ne dođe do konačnog definisanja te lokacije na Trgovskoj gori.   

Pored navedene informacije o aktivnostima Radne grupe, a sa ciljem da se lokalitet Trgovska gora izuzme iz razmatranja kao lokalitet za izgradnju skladišta radioaktivnog otpada, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju pokrenulo je postupak proglašenja prethodne zaštite područja rijeke Une, koje se nalazi na krajnjem sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, uzimajući u obzir činjenice da postoji opasnost da će područje rijeke Une biti ozbiljno ugroženo, u vezi sa planiranom izgradnjom odlagališta radioaktivnog i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora u Hrvatskoj, u neposrednoj blizini granice sa BiH, odnosno u neposrednoj blizini rijeke Une. Naime, Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, rijeka Una je zbog identifikovanih prirodnih vrijednosti planirana za uspostavljanje zaštite, u kategoriji park prirode.  

Područje rijeke Une, planirano za prethodnu zaštitu, položajno se prostire na četiri opštine u Republici Srpskoj: Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica. Cijelom svojom dužinom, na ovom dijelu, rijeka Una graniči sa Republikom Hrvatskom. Dužina rijeke Une u obuhvatu planiranom za uspostavljanje prethodne zaštite iznosi 95 km.

U ovoj fazi postupka ministarstvo sprovodi javni uvid  u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/14), kojim je definisano da se tokom izrade akta o zaštiti  prirodnih  vrijednosti obezbjeđuje učešće javnosti. Istovremeno, opštine Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica i Krupa na Uni, na čijem se području nalazi lokalitet, takođe će objaviti početak javnog uvida na oglasnoj tabli u zgradama Administrativnih službi opština i omogućiće zainteresovanoj javnosti uvid u Prijedlog rješenja o prethodnoj zaštiti Parka prirode „Una“ i Stručno mišljenje za prethodnu zaštitu rijeke Une.

 

Takođe, cijeneći ulogu i nadležnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (u daljem tekstu: Savska komisija) koja je formirana radi implementacije i realizacije zajedničkih ciljeva potpisanog Okvirnog sporazuma o međusobnoj saradnji u slivu rijeke Save (u daljem tekstu: Okvirni sporazum), potrebno je istaći da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u februaru 2018.godine zatražilo da se ovo pitanje razmotri i od strane Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, na jednom od prvih sastanaka Radnih grupa Savske komisije. Naime, obzirom da je jedan od zajedničkih ciljeva Savske komisije preduzimanje mjera za sprečavanje ili ograničavanje od opasnosti, kao i ukljanjanje štetnih posljedica nastalih zbog nesreća koje uključuju materije opasne za vode, te da je Okvirnim sporazumom predviđeno regulisanje svih pitanja o sprovođenju mjera u cilju obezbjeđivanja jedinstva vodnog režima  te otklanjanja ili smanjenja prekograničnih uticaja na vode drugih strana, čiji uzrok može biti obavljanje privredne ili druge djelatnosti, Ministarstvo je mišljenja da bi uključivanje ovog veoma značajnog pitanja u razmatranje od strane Savske komisije bilo od velikog značaja.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske će i dalje, u skladu sa propisanim nadležnostima, a u okviru svih raspoloživih resursa, nastaviti aktivnosti na sprečavanju izgradnje odlagališta istrošenog i radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, Opština Dvor, Republika Hrvatska.

 

                                                                                                                                                  MINISTAR

                                                                                                                                             Srebrenka Golić

 

 

 

 

 

 

06.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9