Narodni poslanik Milanko Mihajilica Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS  postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika NS, u ministarstvma, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, portparola, i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovoro o djelu u institucijama, i tražim odgovor, Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika, predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske.

ODGOVOR 1:

Broj: 04.2-011- 280 /15

Dana: 25.11.2015. godine                                                                          

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje       

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Poslanička grupa SDS-SRS RS na Sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 21. oktobra 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, Predsjednika Vlede i predsjednika NS, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj ima savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama, i tražim odgovor Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika, predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

U Kabinetu predsjednika Vlade angažovano je pet savjetnika predsjednika Vlade.

S poštovanjem,                     

                                                                                      GENERALNI SEKRETAR VLADE

                                                                                                                Vlado Blagojević

                                                                                   

ODGOVOR 2:

Broj: 21.01/052-651/15

Datum: 05.11.2015. godine

MILANKO MIHAJILICA

NARODNI POSLANIK

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a   s e

Poštovani,

              Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove dostavljeno je poslaničko pitanje na odgovor.

Postavljeno pitanje odnosi se na sljedeće:

 •      Spisak savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovor o dijelu u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove­?

U vezi postavljenog pitanja dostavljamo vam sljedeće podatke:

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nema angažovanih savjetnika i potparola, a zaposleno je 387 lica angažovani po ugovoru o dijelu za rad u komisijama za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima od 02.12.2013. godine do danas. Angažovani su po projektu „Registracije nekretnina u BiH“ koji se finansiraju iz kreditnih sredstava Svjetske banke i namjenskih sredstava Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Projekat Registracije nekretnina je usvojila Narodna skupština Republike Srpske Odlukom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj asocijaciji za razvoj po Projektu registracije nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/13).

             S poštovanjem,

 

                                                                                              D I R E K T O R

                                                                             Miloš Komljenović, dipl. pravnik

                                                               

  ODGOVOR 3:

Broj: 24.012/121-2-2/15                                                                      

Datum: 03.11.2015. godine                                                                                  

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, NP Milanko Mihajilica

            Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS, na sedmoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održanoj 21. oktobra 2015. godine, postavio je sledeće poslaničko pitanje:

„Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika NS, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, portparola, i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama, i tražim odgovor, Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika, predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske.“

            U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 10/09), a u vezi s članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

U Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/12 i 55/14)  u Odjeljenju za koordinaciju unutrašnjeg rada u Inspektoratu sistematizovano je radno mjesto „stručni savjetnik za inspekcijske poslove“ i radno mjesto „viši saradnik za odnose sa javnošću“. Za radno mjesto stručni savjetnik za inspekcijske poslove predviđena su dva (2) izvršioca i isto je popunjeno sa jednim izvršiocem na neodređeno radno vrijeme.

Za radno mjesto  viši saradnik za odnose sa javnošću predviđen je jedan (1) izvršilac i isto je popunjeno sa jednim izvršiocem na neodređeno radno vrijeme.

U Republičkoj upravi za inspekcijske poslove nemamo lica sa kojima je zaključen ugovor o djelu.

S poštovanjem,

                                                                                                       V. D. DIREKTORA

                                                                                                        Predrag Tomić

 

ODGOVOR 4:

Broj: 22/04-021-763/15

Dana:  29.10.2015. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                Narodni poslanik Milanko Mihaljica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Sedmoj sjednici Narodne Skupštine, održanoj 21. oktobra 2015. godine, poslaničko pitanje: „Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade, predsjednika Narodne Skupštine, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovor o djelu?“. Ovom prilikom vas obavještavamo da u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo nema zaposlenih savjetnika, potparola i drugih lica koji rade po osnovu ugovoru o djelu.

                S poštovanjem,

                                                                                                   

                                                                                                             D I R E K T O R

                                                                                                             Stevo Ivančević

 

ODGOVOR 5:

Broj: 18.02-011-353/15

Datum: 30.12.2015. godine

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

GENERALNI SEKRETARIJAT

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milanko Mihaljica, Klub poslanika SDS-SRS RS na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održane 21.10.2015. godine, postavio je slijedeće poslaničko pitanje:

“Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika i predsjednika NS, u ministarstvima, javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, potparola, i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama, i tražim odgovor, Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika, predsjednika, potpredsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske ”.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 31/11) dajemo slijedeći

O D G O V O R

U Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica RS, u Kabinetu ministra, ugovorom o radu angažovana su dva savjetnika ministra, šef kabineta i viši saradnik za poslove nadzora nad voznim parkom.        

S poštovanjem,

                                                                                                                      

                                                                                                                       M I N I S T A R

                                                                                                                        Davor Čordaš

 

ODGOVOR 6:

Broj:13.02/011- 2117/15

Datum:29.10. 2013. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

-Generalni sekretarijat-

Predmet:Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Veza broj:04.2-011-339/15

Narodni poslanik Milanko Mihajilica na sedmoj  sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21.i 22. oktobra 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i Predsjednika Narodne skupštine, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj ima savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika portparola i lica koja imaju ugovore o djelu u institucijama i tražim odgovor Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika Narodne skupštine, potpredsjednika, predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj31/11) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

U Ministarstvu saobraćaja i veza nema zaposlenih po ugovoru o djelu s obzirom da isti nije „institut“ radnog zakonodavstva već obligacionog. U ovom ministarstvu ima zaposlen jedan službenik  za odnose sa javnošću, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i dva savjetnika sa zaključenim ugovorom o radu na određeno vrijeme.

Preduzeće za poštanski saobraćaj

Zaposlen jedan savjetnik na neodređeno vrijeme, nema službenika za odnose sa javnošću. Ima pet zaključenih ugovora o djelu za sezonsko obavljanje poslova ložača u Radnim jedinicama.

„Željeznice Republike Srpske“ a. d.

Zaposlena tri savjetnika na neodređeno vrijeme. Trenutno nema službenika za odnose sa javnošću niti zaključenih ugovora o djelu.

Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“

U preduzeću zaposlen jedan saradnik za informisanje na neodređeno vrijeme, nema zaposlenih savjetnika. Nema zaključenih ugovora o djelu.

Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“

U preduzeću nema zaposlenih savjetnika niti saradnika za odnose sa javnošću, kao ni zaključenih ugovora o djelu.

„Aerodromi Republike Srpske“ a.d .

U preduzeću nama zaposlenih savjetnika niti službenika za odnose sa javnošću. Po osnovu ugovora o djelu angažovan je jedan doktor medicine, specijalista urgentne medicine po međunarodnim pravilima ICAO.

 

                                                                                                                               M I N I S T A R

                                                                                                                                Neđo Trninić

 

ODGOVOR 7:

Broj: 11/03-012-503/15

Banja Luka, 10.11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

Narodni poslanik Milanko Mihajlica (Klub poslanika SDS – SRS RS) na 7.  sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj, 21. oktobra 2015. godine, postavio je slijedeće poslaničko pitanje:

Koliko kod predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj ima savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak dakle, savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama i tražim odgovor, predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade Republike Srpske, predsjednika Narodne skupštine RS, potpredsjednika Vlade RS, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), dajemo slijedeći 

ODGOVOR:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske trenutno zapošljava dva savjetnika ministra, jednog službenika sa odnose sa javnošću i ima tri zaključena ugovora o djelu a koji se odnose na rad drugostepene stručne komisije formirane u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 116/12 i 111/13).

U svojoj nadležnosti Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ima sljedeće ustanove:

 • JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor, nema zaposlenog savjetnika, niti portparola, a ima 21 zaključen ugovor o djelu i jedan ugovor o dopunskoj djelatnosti,
 • JZU Bolnica Trebinje, nema zaposlenog savjetnika, niti portparola, a ima 12 zaključenih ugovora o djelu;
 • JZU Bolnica Istočno Sarajevo, nema zaposlenog savjetnika, ima zaposlenog jednog službenika za odnose sa javnošću i nema zaključenih  ugovora o djelu,
 • JZU Bolnica Gradiška, nema zaposlenog savjetnika,nema portparola, a ima zaključen jedan ugovor o djelu,
 • JZU Bolnica Nevesinje, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, a ima zaključena  tri ugovor o djelu,
 • JZU Bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina, nema zaposlenog savjetnika,nema portparola, nema zaključenih  ugovora o djelu,
 • JZU Bolnica Zvornik, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola ima zaključenih  14 ugovora o djelu,
 • JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, nema zaposlenog savjetnika, ima dva saradnika za informisanje i ima  zaključen jedan ugovor o djelu,
 • JZU Univerzitetska bolnica Foča, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, nema zaključenih  ugovora o djelu,
 • JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj,  nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, nema zaključenih  ugovora o djelu;
 • JZU Bolnica „Mlječanica“ Kozarska Dubica,  nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, ima jedan zaključen ugovor o djelu,
 • JZU Psihijatrijska bolnica  Sokolac,  nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, ima zaključena dva ugovora o djelu,
 •  JZU Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, nema zaključenih ugovora o djelu,
 • Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima četiri savjetnika, ima jednog portparola, ima 11 zaključenih ugovora o djelu,
 • JU Javni fond za dječiju zaštitu, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, nema zaključenih ugovora o djelu,
 • JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, ima 7 zaključenih ugovora o djelu,
 • Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka , nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, ima 17 zaključenih ugovora o djelu,
 • JZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, nema zaključenih ugovora o djelu,
 • JU  Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, a ima jedan zaključen ugovor o djelu;
 • JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, nema zaključenih ugovora o djelu,
 • JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, a ima jedan  zaključen ugovora o djelu,
 • JZU Zavod za stomatologiju  Republike Srpske, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, nema zaključenih ugovora o djelu,
 • JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja „Rada Vranješević“ Banja Luka Republike Srpske, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, a ima jedan zaključen ugovor o djelu,
 • JU Gerontološki centar Banja Luka, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, a ima tri zaključena ugovora o djelu,
 • JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, a ima jedan zaključen ugovor o djelu,
 • JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, nema zaključenih ugovora o djelu,
 • JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola,  nema zaključenih ugovora o djelu,
 • JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola, nema zaključenih ugovora o djelu,
 • JU Dom za starija lica Prijedor, nema zaposlenog savjetnika, nema portparola,ima pet zaključenih ugovora o djelu,
 • JZU Institut za javno zdravstvo, nema zaposlenog savjetnika, ima jednog portparola i ima dva zaključena ugovora o djelu.

Spisak lica savjetnika, portparola, lica koja imaju ugovor o djelu, nismo u mogućnosti dostaviti  imajući u vidu odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH, ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06 i 76/11).

                                                                                        MINISTAR

                                                                               Dragan Bogdanić, dr med.

                                                                                                                                   

           

ODGOVOR 8:

Broj: S/M-

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

             Na 7. sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održanoj 21. oktobra 2015. godine, Milenko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS Republike Srpske postavio je poslaničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

            ''Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika Narodne Skupštine, u ministarstvima u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj ima savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama i tražim odgovor predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika Narodne Skupštine, podpredsjednika, predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske''.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

            Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: S/M-020-62/15 od 30.03.2015. godine i broj: S/M-020-62/15 od 22.05.2015. godine, u Kabinetu ministra sistematizovano je radno mjesto savjetnik ministra sa statusom namještenik – 1 izvršilac, stručni savjetnik sa statusom državni službenik – 1 izvršilac i stručni savjetnik sa statusom policijski službenik – 3 izvršioca.

U Odjeljenju za odnose sa javnošću sistematizovano je radno mjesto inspektor – portparol MUP-a RS sa statusom policijskog službenika – 1 izvršilac i inspektor portparol u CJB (6 CJB) sa statusom policijskog službenika – 6 izvršilaca.

Kod Direktora policije u Jedinici za koordinaciju sistematizovano je radno mjesto stručni savjetnik sa statusom policijski službenik – 2 izvršioca.

Navedena radna mjesta popunjena su iz reda pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Po osnovu ugovora o djelu angažovani su:

 • U Upravi policije 17 predavača iz poznavanja saobraćajnih propisa i predavanja o poznavanju značaja i načina bezbjednosti ponašanja vozača u saobraćaju na putevima, na period od godinu dana od 01.07.2015. do 30.06.2016. godine.

Navedeni ugovori zaključuju se zbog provođenja Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 63/11) i Uputstva o načinu organizovanja, predavanja, vođenja evidencija, izdavanje potvrda o odslušanom predavanju i angažovanju predavača broj: S/M-052.5-7/15 od 24.06.2015. godine.

Lica angažovana po osnovu ugovora o djelu se angažuju sa područja centara javne bezbjednosti, u cilju lakše realizacije predavanja i kontrolisanja vozača koji su na osnovu broja kaznenih bodova obavezni pohađati predavanja.

Naknada predavačima za realizaciju predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima za održan čas predavanja po kandidatu iznosi 5,00 KM, a u skladu sa Odlukom o visini i načinu naplate obrazaca i usluga.

 • U Jedinici za zdravstvenu preventivu 9 ljekara specijalista (7 je angažovano u periodu od 05.11.2015. do 31.12.2015. godine, a 1 na period od godinu dana od 26.08.2015. do 26.08.2016. godine i 1 na period od 09.07.2015. do 09.07.2016. godine).

U okviru Uprave za pravne i kadrovske poslove formirana je Jedinica za zdravstvenu preventivu koja je nadležna za pružanje preventive zdravstvene zaštite radnika Ministarstva, studenata Visoke škole i polaznika Policijske akademije, za obavljanje specijalističkih, odnosno obavljanje redovnih, vanrednih i periodičnih ljekarskih pregleda, kao i pregleda kod prijema u radni odnos. Navedena radna mjesta za koja se zaključuju ugovori o djelu nisu sistematizovana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP RS.  

Naknada ljekarima specijalistima za obavljene usluge iznosi 4,00 KM po jednom pregledanom kandidatu ili zaposlenom.

 • U Upravi za policijsko obrazovanje 11 predavača, na period od 01.10.2015. do 29.02.2016. godine.

Sa predavačima Ministarstvo unutrašnjih poslova zaključuje ugovore o djelu, s obzirom da Ministarstvo ne posjeduje odgovarajuće kadrove  za obavljanje poslova predavača. Lica koja se angažuju po osnovu ugovora o djelu su redovni profesori na određenim fakultetima.

 • U Centrima javne bezbjednosti angažovano je 14 izvršilaca na poslovima i zadacima ložač, a koje nije sistematizovano navedenim Pravilnikom, te se lica angažuju u periodu grejne sezone od 15.10.2015. do 15.04.2016. godine.

Naknada se isplaćuje po koeficijentu 5,50 petnaeste platne grupe plata namještenika za radno mjesto sa KV stručnom spremom, u skladu sa Zakonom o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 31/14). 

 • U CJB Bijeljina na poslovima i zadacima održavanje čistoće, a koji nisu sistematizovani Pravilnikom o sistematizaciji, angažovana su dva izvršioca na period od 05.10.2015. do 05.04.2016. godine.

Naknada  se isplaćuje prema koeficijentu 4,00 sedamnaeste platne grupe plata namještenika u MUP RS za radno mjesto sa NSS u skladu sa Zakonom o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

            S poštovanjem,

 

                                                                                                          M I N I S T A R

                                                                                                      mr Dragan Lukač

 

ODGOVOR 9:

Broj: 17.02-012-2127-1/15                 

Datum: 30.10.2015. godine              

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srpske Milanko Mihajlica na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održane 21.10.2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 1. „Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika Narodne Skupštine, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama, i tražim odgovor, Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju angažovan je jedan savjetnik ministra u mandatu ministra, dok je na osnovu Ugovora o djelu angažovano jedno lice.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju nema svog portparola.

S poštovanjem,

 

                                                                                                       MINISTAR

                                                                                                   Zlatan Klokić                      

 

 

ODGOVOR 10:

Broj: 14-01-08-2-3208-1/15

Datum: 02.12.2015 godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

"Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS, na  Sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21.oktobra.2015. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje: "Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika  narodne skupštine , u ministarstvima , u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama , upravama , direkcijama u Republici Srpskoj , ima savjetnika , portparola, i lica koja imaju ugovor o djelu.Tražim i spisak , dakle savjetnika , portparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama, i tražim odgovor , Predsjednika Republike, predsjednika Vlade,svih  ministara i svih javnih prteduzećai agencija i drugih upravnih organizacija i institucija  Republike Srpske. Htio bih samo da dodam , da pod ministarstvima podrazumjevam između ostalog recimo ako se radi o MUP-u , da se to odnosi i na organizacione jedinice, recimo CJB i portparole, ili recimo Tužilaštva pa imaju okružna tužilaštva  ili šta ja znam, itd..., specijalno tutžilaštvo, u okviru Ministarstva pravde,institucije pravosuđa, jer znam da pšostoje brojni portparoli u brojnim institucijama , dakle ne samo za ministre, nego i za institucije kako sam naveo.

O D G O V O R

U Ministarstvu trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske zaposlen je jedan savjetnik ministra trgovine i turizma i jedan portparol a lica na osnovu  ugovora o djelu nema zaposlenih.

            S poštovanjem,

                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                   Mr Predrag Gluhaković

 

ODGOVOR 11:

Broj: 10.2-011-346/15

Datum: 30.10.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milanko Mihajilica na Sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 21. i 22. oktobra 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika NS, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama i tražim odgovor Predsjednika Republike, Predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika, predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave nema zaključenih ugovora o djelu. Na period trajanja mandata ministra a u skladu sa Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08 i 117/11) postavljeno je jedno lice, na sistematizovano radno mjesto šef Kabineta a od 01.10.2015. godine Savjetnik ministra u skladu sa uslovima i na period trajanja mandata ministra kako je i propisano zakonom. Poslove portparola obavlja Službenik za odnose sa javnošću, zaposlen na neodređeno vrijeme u skladu sa uslovima za sistematizovano radno mjesto Službenik za odnose sa javnošću sa uslovima prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/12, 93/13, 97/13 i 2/14).

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                    M i n i s t a r                                                                                                                                          

                                                                                                                                    Lejla Rešić

 

 

ODGOVOR 12:

Broj:19/6-040/021-1/15

Datum: 02.12.2015. godine

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Milanko Mihajilica na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 21. i  22.  okotobra 2015. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje: „ Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine , u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, portparola, i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim spisak, dakle savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama, i tražim odgovor, Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („SlužbeniglasnikRepublikeSrpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („SlužbeniglasnikRepublikeSrpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

U Ministarvu nauke i tehnologije Republike Srpske:

 1. Jedan „Savjetnik“ – zaposlen na određeno vrijeme, sa radnim vremenom od 4 (četiri) sata dnevno, odnosno 20 sati nedeljno.
 2. Jedan „Portparol“, zaposlen na neodređeno vrijeme

      Nema zaposlenih po osnovu ugovora o djelu.

U Agenciji za informaciono društvo Republike Srpske

 1. Jedan „Portparol“ – zaposlen na neodređeno vrijeme

Spoštovanjem,

                                                                                                                 MINISTAR

                                                                                                       Prof. dr Jasmin Komić

 

ODGOVOR 13:

Broj: 07.032/011-341/15

Datum: 03.11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Poslanička grupa SDS-SRS RS na Sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 21. oktobra 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, Predsjednika Vlede i predsjednika NS, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama, i tražim odgovor, Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika, predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sistematizovano je radno mjesto savjetnik ministra – kabinet ministra sa brojem izvršilaca 2 (dva), kao i radno mjesto viši saradnik za odnose sa javnošću – Sekretarijat ministarstva sa jednim izvršiocem.

Radno mjesto savjetnika ministra je popunjeno sa dva izvršioca;

Radno mjesto potparola (viši saradnik za odnose sa javnošću) je popunjeno sa jednim izvršiocem ;

             U Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva utvrđeno je i popunjeno radno mjesto savjetnika i potparola i to:

- savjetnik za ekonomsko-marketinška pitanja, 1 (jedan) izvršilac i

- viši stručni saradnik za odnose sa javnošću (PR) – 1 (jedan) izvršilac.

U pet Upravnih organizacija koje su u sastavu Ministarstva kao i u Javnim ustanovama nema sistematizovanih radnih mjesta savjetnika niti radnih mjesta potparola.

       

         M I N I S T A R

                                                                                                                   dr Dane Malešević

 

 

ODGOVOR 14:

Broj: 15.06-011-352/15

Datum: 03.11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se-

Narodni poslanik Milanko Mihailica (Klub poslanika SDS - SRS RS) na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 21. oktobra 2015.godine, postavio je slijedeće poslaničko pitanje:

            „Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika NS, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, potparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama, i tražim odgovor, Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika, predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo slijedeći

ODGOVOR

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske trenutno zapošljava jednog savjetnika ministra i jednog službenika za odnose sa javnošću.

U svojoj nadležnosti Ministarstvo ima slijedeće institucije:

 • Republička direkcija za obnovi i izgradnju,
 • JU Nacionalni park Kozara,
 • JU Nacionalni park Sutjeska,
 • JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,
 • AD Grad Bijeljina i
 • Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Od navedenih institucija, prema podacima JU Institut  za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske po osnovu ugovora o djelu angažovana su  četiri lica (dvije čistačice, jedan vozač i jedan radnik na održavanju mašina).

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske je dostavio podatak da zapošljava jednog savjetnika direktora.

Na osnovu podataka dobivenih od navedenih institucija iz nadležnosti Ministarstva proizilazi da isti ne zapošljavaju savjetnike, potparole niti imaju angažovanih lica po osnovu ugovora o djelu.

S poštovanjem,

 

                                                                                               M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                           Srebrenka Golić

 

ODGOVOR 15:

Broj: 16-05/1.1-011-29/15

Datum, 06. 11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Milanko Mihajilica,  Klub poslanika SDS-SRS RS,  postavio je na Sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21. oktobra 2015. godine sljedeće poslaničko pitanje:                   

           „Koliko kod Predsjednika Republike Srpske,predsjednika Vlade i predsjednika NS,u ministarstvima,u javnim preduzećima,ustanovama,agencijama,upravama,direkcijama u Republici Srpskoj,ima savjetnika,portparola i lica koja imaju ugovor o djelu.

Tražim i spisak,dakle savjetnika,portparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama i

tražim odgovor, Predsjednika Republike,predsjednika Vlade,predsjednika NS, potpredsjednika, predsjednika Vlade,svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske.“

O D G O V O R

          Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i ustanove čije praćenje rada  je u resornoj nadležnosti ovog ministarstva imaju:

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite:

-2 savjetnika ministra koji rade po osnovu ugovora i čiji je rad vezan za mandat ministra;

-1 službenika za odnose s javnošću u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;

-1 radnika po osnovu ugovora o digitalizaciji dokumentacije iz oblasti boračko-invalidske zaštite,a vezano za poseban  projekat Svjetske banke „Modernizacija sistema za isplatu gotovinskih primanja iz oblasti BORS-a i CŽR“ .

Fond PIO Republike Srpske:

-3 savjetnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme; 

-1 portparola u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;

-1 radnika po osnovu ugovora o djelu na poslovima ložača grijanja u grejnoj sezoni u poslovnici  

  Srebrenica;

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske :

-1 savjetnik za ljudske resurse i logistiku u radnom odnosu;

-1 viši stručni saradnik za informisanje i odnose s javnošću u radnom odnosu.

Dom penzionera Trebinje:

-2 ljekara angažovana po osnovu ugovora:

- 1doktor porodične medicine,specijalista interne medicine i

- 1 specijalista neurolog i   specijalista neuropsihijatar.                                                                                                                            

                                                                                               M I N I S T A R

                                                                                             Milenko Savanović

 

ODGOVOR 16:

Broj: 20.01/011-344/15

Dana: 25.11.2015. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

                        PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se

Na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 21. oktobra 2015. godine narodni poslanik Milanko Mihaljica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je poslaničko pitanje koje glasi:

 “Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, Predsjednika Vlade i Predsjednika Narodne skupštine , ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, portparola, i lica koja imaju ugovor o djelu.Tražim spisak , dakle savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovore o djelu u institucijama, i tražim odgovor, Predsjednika Republike, Predsjednika Vlade, predsjednika Narodne skupštine, potpredsjednika, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih  upravnih organizacija i institucija Republike Srpske?

U vezi sa postavljenim poslaničkim pitanjem dajemo sljedeći odgovor:

Ministarstvo porodice, omladine i sporta ima jednog savjetnika, jednog službenika za odnose sa javnošću i četiri lica koja su bila angažovana za određene poslove koji su zahtijevali ili specifičnu stručnost ili rad na terenu. 

 

                                                            MINISTRICA

                                                       Dr Jasmina Davidović

 

 

ODGOVOR 17:

Broj: 06.07/012-5125-2/15

Datum: 27.11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milanko Mihaljica je na sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika NS, u Ministarstvima, javnim preduzećim, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, potrparola, i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama, i tražim odgovor Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo finansija Republike Srpske ima jednog savjetnika, jedno lice koje je zaposleno na mjestu - Službenik za odnose sa javnošću, te nema ni jedno lice koje ima ugovor o djelu.

Poreska uprava Republike Srpske nema savjetnika direktora, ima jednog portparola te 36 lica koja imaju ugovor o djelu čija je ukupna neto naknada na mjesečnom nivou 5.140,00 KM. Ova lica su angažovana na održavanju čistoće u područnim centrima ( od 5 do 60 sati mjesečno u zavisnosti od veličine prostora) i kao ložači u vrijeme grejne sezone u organizacionim jedinicama koje imaju vlastito grijanje.

Republička uprava za igre na sreću nema savjetnika ni lica zaposlenih na ugovor o djelu. Ima jedno lice zaposleno na radnom mjestu – Službenik za odnose sa javnošću.

Republički devizni inspektorat nema savjetnika, nema portparola, ni lica koja imaju ugovor o djelu.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske ima jedno lice zaposleno na mjestu savjetnika i jedno na mjestu – Stručni saradnik za odnose sa javnošću. U Agenciji nema zaposlenih po osnovu ugovora o djelu.

Agencija za osiguranje Republike Srpske nema lice zaposleno na mjestu savjetnika, kao ni lice na mjestu portparola. Tokom 2015. godine Agencija je angažovala ukupno 8 lica na ugovor o djelu, koji su istekli, te trenutno nema lica zaposlenih po ovom ugovoru.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                               MINISTAR

                                                                                                                           dr Zoran Tegeltija

 

 

 

ODGOVOR 18:

Broj:08.040/052-7429/15

Datum: 26.11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS-RS, na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine  godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 • „Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika NS, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj ima savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama i tražim odgovor Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika, predsjednika Vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnim organizac ija i institucija Republike Srpske?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Vezano za dostavljanje odgovora na postavljeno poslaničko pitanje, odgovor dostavljamo prema institucijama pravosuđa kako slijedi:

Ministarstvo pravde i upravne organizacije u sastavu Ministarstva

U Ministarstvu pravde Republike Srpske jedno lice je zaposleno na neodređeno vrijeme na poslovima portparola, dva lica u skladu sa Zakonom o republičkoj upravi obavljaju poslove savjetnika, a po ugovoru o djelu nema angažovanih lica.  U Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica nema zaposlenih savjetnika, jedno lice je zaposlenog na neodređeno vrijeme na poslovima portparola dok 24 lica imaju zaključene ugovore o djelu i obavljaju poslove na istraživanju ratnih zločina, terenskih istraživanja na cijeloj teritoriji BiH i sl. Takođe devet je lica angažovano po ugovoru i obavljaju poslove održavanja čistoće, klasifikacije arhivske građe i njenog skeniranja i popisa žrtava. U Centru za pružanje besplatne pravne pomoći nema lica zaposlenih na poslovima portparola ili savjetnika, a po osnovu ugovora angažovano je lice za održavanje računara i računarske opreme dok u Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom nema zaposlenih savjetnika, portparola niti lica po ugovoru o djelu.U pravobranilaštvu Republike Srpske nema zaposlenih na poslovima portparola niti savjetnika, a po ugovoru je angažovano pet lica na održavanju čistoće u sjedištima zamjenika i jedno lice na administraciji veb sajta.

Sudovi Republike Srpske

1. Vrhovni sud Republike Srpske – nema zaposlenih lica koja rade na poslovima savjetnika, portparola ili imaju ugovor o djelu;

2. Okružni sud Bijeljina, Okružni sud Trebinje, Okružni sud Istočno Sarajevo i Okružni sud Doboj nemaju zaposlenih lica koja rade na poslovima savjetnika, portparola ili po ugovoru o djelu, a u Okružnom sudu u Banja Luci nema zaposlenih koji rade na poslovima savjetnika ili su angažovani po osnovu ugovora o djelu dok poslove portparola obavlja jedno lice na određeno vrijeme do dvije govine i finansira se iz projekta IPA 2012/2013;

3. U Okružnom privrednom sudu Istočno Sarajevo, Okružnom privrednom sudu Trebinje i Okružnom privrednom sudu Doboj nema zaposlenih lica koja rade na poslovima savjetnika, portparola ili imaju ugovor o djelu dok u Okružnom privrednom sudu Bijeljina i Banja Luka nema nema zaposlenih lica koja rade na poslovima savjetnika ili portparola, a po osnovu ugovora o djelu imaju jedno lice zaposleno na održavanju čistoće, odnosno dva radnika na zamjeni  trenutno odsutnih;

4. U Osnovnom sudu Srebrenica, Derventa, Foča, Novi Grad, Prnjavor, Sokolac, Banja Luka, Kotor Varoš, Trebinje, Teslić, Mrkonjić Grad, Gradiška, Višegrad, Bijeljina, Zvornik i Doboj nema zaposlenih lica koja rade na poslovima savjetnika, portparola ili imaju ugovor o djelu dok u Osnovnom sudu u Modriči nema nema zaposlenih lica koja rade na poslovima savjetnika ili portparola dok jedno lice ima zaključen ugovor radi obavljanja poslova kućnog majstora, u Osnovnom sudu u Vlasenici nema zaposlenih lica koja rade na poslovima savjetnika ili portparola dok jedno lice ima zaključen ugovor radi obavljanja poslova ložača, u Osnovnom sudu u Prijedoru nema zaposlenih lica koja rade na poslovima savjetnika ili portparola dok jedno lice ima zaključen ugovor radi obavljanja poslova održavanja čistoće.

Tužilaštva Republike Srpske

1. Republičko tužilaštvo - nema zaposlenih lica koja rade na poslovima savjetnika, portparola ili imaju ugovor o djelu,

2. Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Bijeljini nema zaposlenih lica koja rade na poslovima savjetnika, portparola ili imaju ugovor o djelu, U Okružnom tužilaštvu u Trebinju i Doboju nema zaposlenih lica koja rade na poslovima savjetnika i portparola, ali imaju lica koja rade po ugovoru, finansiraju se iz IPA  projekta i rade na poslovima ratnih zločina i u Okružnom tužilaštvu u Banja Luci nema zaposlenih na poslovima savjetnika, jedno lice je zaposleno na neodređeno vrijeme na poslovima portparola dok su tri lica angažovana po ugovoru, finansiraju se iz IPA projekta i rade na poslovima ratnih zločina.

NAPOMENA: U određenim sudovima i tužilaštvima, u skladu sa važećim propisima, poslove portparola obavljaju sekretari sudova, odnosno tužilaštava.

Kazneno popravne ustanove

1. U kazneno popravnom zavodu Banjaluka nema zaposlenih na poslovima savjetnika ni portparola, a tri su lica zaposlena po ugovoru i to laborant, psihijatar i stomatolog, u Kazneno popravnom zavodu Foča nema zaposlenih na poslovima savjetnika ni portparola ali su četiri lica angažovana po uguvoru u privednoj jedinici kao i neuropsihijatar i lice koje obavlja poslove za Srpsku pravoslavnu crkvu i Islamsku vjersku zajednicu, Kazneno popravni zavod Doboj nema zaposlenih na poslovima savjetnika ni portparola a po ugovoru je angažovan ljekar dok u Kazneno popravnom zavodu Bijeljina i Istočno Sarajevo nema zaposlenih na poslovima savjetnika, portparola niti ima lica sa zaključenim ugovorom o djelu.

S  poštovanjem,

                                                                           

                                                                                                           M I N I S T A R                                     

                                                                                                           Anton Kasipović                                               

 

ODGOVOR 19:

Broj: 12.02.1-011-349/15

Datum: 10.11.2015.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik  Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS, na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je održana 21.oktobra 2015. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

            „ Koliko kod Predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i predsjednika NS, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama u Republici Srpskoj, ima savjetnika, portparola, i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak dakle, savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu u institucijama i tražim odgovor, Predsjednika Republike, predsjednika Vlade, predsjednika NS, potpredsjednika, svih ministara i svih javnih preduzeća i agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske."

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima angažovanog jednog savjetnik ministra, nema  portparola ni lica  po ugovoru o djelu.

 U Agenciji za agrarna plaćanja i Republičkom hidrometeorološkom zavodu, koji su u sastavu ovog Ministarstva, nema zaposlenih savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu, kao ni u JU Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan “Banja Luka, JU „Vode Srpske“, JU ergela „Vučijak“ Prnjavor i Javnom preduzeću „Protivgradna preventiva Republike Srpske“ AD .

U JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac zaposlen je jedan savjetnik, jedan portparol i  jedno lice po ugovoru o djelu za pružanje savjetodavnih usluga u obavljanju redovnih poslova iz domena registrovane djelatnosti, na period od  jedne godine, uz mogućnost produženja.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                       prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9