Narodni poslanik Mirela Kajkut Zeljković predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Mirela Kajkut Zeljković, Klub poslanika Ujedinjena Srpska, postavila je na Dvadeset prvoj sjednici, održanoj 12. aprila 2022. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

              Da li je planirano razvijanje metode biohemijski potpomognute oplodnje i otvaranje klinika za istu u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj?

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-121/22

Datum: 29.04.2022. god.

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Mirela Kajkut Zeljković, Klub poslanika Ujedinjene Srpske, postavila je na Dvadeset prvoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 12., 13. i 14. aprila 2022 god., sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je planirano razvijanje metode biomedicinski potpomognute oplodnje i otvaranje klinika za istu u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj ?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Članom 15. Zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/20 i 85/20) jasno je definisano da zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost ginekologije i akušerstva može da organizuje Centar za liječenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje (u daljem tekstu: Centar za BMPO) kao svoj organizacioni dio, ako ispunjava uslove koji se odnose na prostor, kadar i opremu za obavljanje BMPO u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima je uređena oblast zdravstvene zaštite.

Naime, gorenavedena zdravstvena ustanova podnosi Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite zahtjev i dokumentaciju za utvrđivanje ispunjenosti uslova koji se odnose na prostor, kadar i opremu za obavljanje BMPO u Centru za BMPO. Ministar zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: ministar) rješenjem imenuje Komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova koja je dužna da sačini zapisnik o provjeri ispunjenosti uslova.

Na osnovu zapisnika Komisije ministar rješenjem utvrđuje ispunjenost uslova zdravstvene ustanove u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Rješenje je konačno i protiv njega nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Članom 42. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske br. 106/09 i 44/15 definisano je da se zdravstvena ustanova može osnovati kao javna ili privatna zdravstvena ustanova, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi, te da se javna i privatna zdravstvena ustanova osnivaju  pod jednakim uslovima.

 

             

 Dostavljeno:                                                                                                        M I N I S T A R

  1. Naslovu                                       
  2.   a/a                                                                                                       Alen Šeranić, dr med.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.2022
Saziv: 
10