Narodni poslanik Mirko Sovilj Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Mirko Sovilj, Klub poslanika DNS, postavio je na Devetnaestoj sjednici, održanoj 25. novembra 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

Da li je zaključena koncesija za eksploataciju mineralne vode u Lješljanima kod Novog Grada? Kakav je plan i program razvoja kompleksa Lješljani i kakav status, s obzirom na, navodno izvršenu privatizaciju?

ODGOVOR:

Broj: 05.04/011-255-1/21

Datum: 02.12.2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Mirko Sovilj (Klub poslanika DNS) postavio je na Devetnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25.11.2021. godine, sljedeće pitanje:

„Da li je zaključena koncesija za eksploataciju mineralne vode u Lješljanima kod Novog Grada? Kakav je plan i program razvoja kompleksa Lješljani i kakav status, s obzirom na, navodno izvršenu privatizaciju­?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18, kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Ministarstvo energetike i rudarstva daje sljedeći

ODGOVOR

Vlada Republike Srpske, kao koncendent, nije zaključila Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne vode u Lješljanima kod Novog Grada. U ovom trenutku ne postoji ni inicijativa za dodjelu predmetne koncesije. Da bi se pristupilo zaključenju Ugovora o koncesiji potrebno je prethodno izvršiti detaljna geološka istraživanja mineralne vode, izraditi Elaborat o rezervama mineralne vode, dobiti Rješenje nadležnog ministarstva kojim se ovjeravaju rezerve mineralne vode, a zatim pokrenuti postupak dodjele koncesije. Sam kompleks Lješljani za Vladu Republike Srpske je interesantan zbog više aspekata. Jedan aspekt je eksploatacija mineralne vode, drugi aspekt je eventualna izgradnja banje i treći aspekt je turistički razvoj ovog kompleksa.

                                                                                                       

                                                                                                                                      

                                                                                           MINISTAR

                                                                                                       Petar Đokić

 

 

 

 

 

 

25.11.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10