Narodni poslanik Mirna Savić Banjac Ministarstvu prpsvjete i kulture, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Mirna Savić Banjac, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 25. januara 2023. godine,

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

            Da li se planira urediti oblast organizovanja produženog boravka?

            Naime, na ovom polju često dolazimo u situaciju da učenici i roditelji budu diskriminisani jer se u školama boravak često organizuje u skladu sa dobrom voljom direktora.
ODGOVOR:

Broj: 07.032/052-713/23

Datum: 07.02.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Mirna Savić Banjac, između dvije sjednice sjednice Narodne Skupštine Republike Srpske, dana 25. januara 2023. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

       „Da li se planira urediti oblast organizovanja produženog boravka?

      Naime, na ovom polju često dolazimo u situaciju da učenici i roditelji budu diskriminisani jer se u školama boravak često organizuje u skladu sa dobrom voljom direktora.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/20) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Novim Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) uređeno je da škola može, za učenike prve trijade, organizovati produženi boravak kao poseban oblik vaspitno-obrazovnog rada. Produženi boravak je poseban oblik organizovanog vaspitno-obrazovnog rada sa učenicima u školi prije i/ili nakon završetka nastave koji podrazumijeva podršku učenicima u ostvarivanju planiranih ishoda učenja kroz jezičko-komunikacijske, matematičko-logičke, socioemocionalne, umjetničke i fizičko-zdravstvene aktivnosti. Organizovanje rada u produženom boravku stvara posebne uslove i mogućnosti školi da izvrši intenzivniji i sveobuhvatniji uticaj na dijete i pri tome kontinuirano i sveobuhvatno prati njegov razvoj.

Rad u produženom boravku realizuje se na osnovu Programa produženog boravka pod rukovodstvom voditelja produženog boravka. Programom produženog boravka predviđena su područja:

1) podrška učenicima u učenju,

2) slobodne aktivnosti i

3) aktivan i pasivan odmor.

 

Odluka o organizovanju produženog boravka u školi zavisi od mogućnosti škole i zainteresovanosti roditelja, a ne od volje rukovodilaca škola. Za organizovanje produženog boravka potrebno je obezbijediti:

1) materijalno-tehničke, prostorne i kadrovske uslove,

2) ishranu,

3) program rada u produženom boravku i

4) dokaz o odgovarajućem broju zainteresovanih učenika za produženi boravak u skladu sa propisima o uslovima i načinu organizovanja produženog boravka, o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola i o standardima rada nastavnika, stručnih saradnika i ostalih vaspitno-obrazovnih radnika kao i ovim zakonom.

Ukoliko su ispunjeni svi navedeni uslovi, Ministarstvo daje saglasnost za organizovanje produženog boravka.

Produženi boravak u školi finansira se iz sredstava:

1) Ministarstva, koje snosi troškove bruto plata i naknada radnika   angažovanih u  produženom boravku,

2) roditelja, koji snose troškove po osnovu obaveza definisanih ugovorom i

3) iz drugih izvora.

 

Jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalazi škola koja organizuje produženi boravak može da učestvuje u finansiranju produženog boravka tako da snosi troškove rashoda po osnovu korišćenja robe i usluga, odnosno materijalne troškove i opremu.

Svake godine imamo veći broj škola koje organizuju produženi boravak. U prilog tome govori podatak da je za školsku 2022/2023. godinu data saglasnost za organizovanje produženog boravka u 114 škola i da je istim obuhvaćeno 9.637 učenika.

U toku je izrada i donošenje Pravilnika o uslovima i načinu organizovanja produženog boravka kojim će biti dodatno definisani uslovi i način organizovanja produženog boravka.

 

S poštovanjem,

                                                                                                               MINISTAR

                                                                                                          Željka Stojičić

 

 

Dostavljeno:

1. Naslovu;

2. U arhivu.

 

 

25.01.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11