Narodni poslanik Miroslav Brčkalo Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset prvoj sjednici održanoj 13. septembra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

            Molim vas da mi odgovorite kako se moglo desiti otimanje privatne imovine Igora (Milorada) Golića od strane RUGIP prilikom javnog izlaganja?

            Zašto se nije sprovela presuda Osnovnog suda u Vlasenici u ovom slučaju?

            U međuvremenu je stupio na snagu novi premjer koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, a nije riješen ovaj slučaj.

            Da li je prekršen Zakon i da li postoji odgovornost pojedinaca u ovom slučaju?

ODGOVOR:

Broj:  21.01/052-662/17                                                                                                                    

Dana, 15.12.2017. god.

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

 Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP, postavio je na  Dvadesetprvoj sjednici, 13. Septembra  2017.godine,  poslaničko pitanje:

'' Molim vas da mi odgovorite kako se moglo desiti otimanje privatne imovine Igora (Milorad) Golića od strane RUGIP prilikom javnog izlaganja?

Zašto se nije sprovela presuda Osnovnog suda u Vlasenici u ovom slučaju?

U međuvremenu je stupio na snagu novi premjer koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, a nije riješen ovaj slučaj.

Da li je prekršen Zakon i da li postoji odgovornost pojedinaca u ovom slučaju?''.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11) dostavljamo Vam odgovor na poslaničko pitanje koji glasi:

''Odredbama člana 71. st. 5. i 6. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske (''Sl.glasnik RS'', br. 16/12, 110/16), propisano je da se  katastar nepokretnosti osniva u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (st.5). Postupak sprovodi Komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (st.6).  Odredbom člana 44. st. 1. istog Zakona propisano je da je nosilac prava na području na kome se vrši katastarski premjer dužan da prije početka premjera na propisan način i o svom trošku obilježi međnim belegama granične tačke parcele.

 

U konkretnom slučaju imalac prava Golić Igor je obilježio svoje parcele, na osnovu čega su formirane parcele novog premjera i privremeni list broj 2. KO Malo Polje, a na osnovu svega toga i predmet izlaganja broj: 21.49/951-4-2/13. U toku postupka izlaganja komisija je identifikacijom parcela novog premjera označenih kao kč.br. 822 i 823 i parcela starog premjera ustanovila da su iste u postupku obilježavanja obilježene tako da im po starom premjeru odgovaraju dio parcele označene kao kč.br. 436/1 upisana u zk.ul.br. 46 KO Malo Polje, kao suvlasništvo Aleksić Milana, Dušana i Jovana i kč.br. 436/2 koja je upisana u zk.ul.br. 239 KO Malo Polje kao vlasništvo Golić Igora sa dijelom 1/1. Na osnovu podataka do kojih je došla u postupku izlaganja Komisija je donijela rješenje broj: 21.49/951-4-2/13 od 24.04.2014.godine, kojim je predmetne parcele upisala kao susvojinu Aleksić Milana, Dušana i Jovana i Golić Igora. Na navedeno rješenje Golić Igor je izjavio žalbu. Drugostepeni organ je svojim rješenjem broj: 21.04/951-787/14 od 18.08.2014.godine usvojio žalbu u pogledu primjedbi datih u postupku izlaganja na podatke utvrđene premjerom i katastarskim klasiranjem zemljišta, a odbacio žalbu u dijelu koji se odnosi na utvrđena prava (u pogledu prava rješenje komisije je ostalo na snazi).

U međuvremenu katastar nepokretnosti za katastarsku opštinu Malo Polje, stupio je na snagu rješenjem direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, broj: 21.04/951-48/15 od 21.09.2015.godine. Stupanjem na snagu katastra nepokretnosti sa radom prestaje komisija za izlaganje.

Kako predmet nije u potpunosti okončan isti preuzima RUGIPP Područna jedinica Han Pijesak i postupajući po uputama drugostepenog organa zakazuje usmenu raspravu na licu mjesta radi utvrđivanja i otklanjanja eventualnih grešaka, nedostataka i propusta u podacima o nepokretnostima utvrđenim premjerom, a po primjedbi Golić Igora datoj u postupku izlaganja podataka o nepokretnostima. Izlaskom na lice mjesta organ je utvrdio da je granica parcele Golić Igora na dijelu granice prema parceli u svojini Aleksića sporna, da na terenu ne postoje vidljive međne biljege, niti su na fotoskicama za KO Malo Polje vidljivi fotosignali na predmetnoj granici, te ista i u postupku izlaganja nije mogla biti snimljena, a ni u postupku održavanja. Na osnovu činjenica utvrđenih na licu mjesta, Područna jedinica Han Pijesak je donijela rješenje br: 21.49/951-4-2/13 od 17.08.2016.godine, kojim je utvrđeno da nema nedostataka i propusta u podacima o nepokretnostima označenim kao kč.br. 822 i 823 KO Malo Polje.

Na rješenje br: 21.49/951-4-2/13 od 17.08.2016.godine, Golić Igor izjavljuje žalbu, koju drugostepeni organ usvaja i svojim rješenjem broj 21.04/951-1796/16 od 09.06.2017. godine, poništava prvostepeno rješenje iz procesnih razloga i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.

U ponovnom postupku postupajući po uputama drugostepenog organa prvostepeni organ donosi rješenjem broj: 21.49/951-4-2/13 od 01.08.2017.godine, kojim se utvrđuje da nema nedostataka i propusta u podacima o nepokretnostima označenim kao kč.br. 822 i 823 KO Malo Polje. Na  rješenje broj: 21.49/951-4-2/13 od 01.08.2017.godine, Golić Igor izjavljuje žalbu, koju drugostepeni organ usvaja i svojim rješenjem broj: 21.04/951-1216/17 od 08.11.2017.godine, poništava prvostepeno rješenje i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje. U svojim primjedbama drugostepeni organ navodi da je prvostepeni organ pravilno utvrdio da nije učinjena greška odnosno propust u pogledu premjera nepokretnosti, ali da nisu pravilno određeni udjeli prava na predmetnim parcelama, te da je trebalo upisati pravo zajedničke svojine shodno odredbama člana 43. Zakona o stvarnim pravima, a ne pravo susvojine.

Iz svega navedenog proizilazi da u konkretnom slučaju nema otimanja imovine Igora Golića, da je problem nastao neobilježavanjem granica parcela zbog sukoba graničara Aleksića i Golić Igora, da je pitanje uređenja međe regulisano Zakonom o stvarnim pravima, a nadležnost oko uređenja oštećene ili sporne međe data sudu (član 69. Zakona o stvarnim pravima).'' 

S poštovanjem,

                                                                V.D. DIREKTOR-a

Bosiljka Predragović, dipl.pravnik

 

 

 

13.09.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9