Narodni poslanik Miroslav Brčkalo Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

 Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Da li je tačno da su fakulteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu u prethodnoj godini izdvajali vlastita sredstva ne samo za plaćanje obaveza  budžeta Republike Srpske, već za osnovne  plate? Da li je tačno da su dekani fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu primorani  od strane Rektorata da potpišu izjavu o fiskalnoj odgovornosti koja ih obavezuje da nedostajuća sredstva za osnovne plate, kao i za sve prethodno  navedena  davanja,  a koja po Zakonu o visokom obrazovanju  spadaju u obaveze budžeta  Republike Srpske, nadoknađuju iz vlastitih sredstava fakulteta i da li je  ovo u skladu sa zakonom? Da li je tačno da  za prijem  u radni odnos svakog novog asistenta ili nastavnika dekani fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu moraju da potpišu izjavu da će platu za njih obezbijediti iz vlastitih sredstava fakulteta, jer u suprotnom konkurs neće biti  raspisan bez obzira na potrebe fakulteta i da li je  sve ovo u skladu sa zakonom  i da li se ovo isto sve radilo kod dekana Univerziteta u Banjoj Luci?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-224/17

Datum: 31.05.2017.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25. aprila 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

               „Da li je tačno da su fakulteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu u prethodnoj godini izdvajali vlastita sredstva ne samo za plaćanje obaveza budžeta Republike Srpske, već za osnovne plate? Da li je tačno da su dekani fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu primorani od strane Rektorata da potpišu izjavu o fiskalnoj odgovornosti koja ih obavezuje da nedostajuća sredstva za osnovne plate, kao i za sva prethodno navedena davanja, a koja po Zakonu o visokom obrazovanju spadaju u obaveze budžeta Republike Srpske, nadoknađuju iz vlastitih sredstava fakulteta i da li je ovo u skladu sa zakonom? Da li je tačno da za prijem u radni odnos svakog novog asistenta ili nastavnika dekani fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu moraju da potpišu izjavu da će platu za njih obezbjediti iz vlastitih sredstava fakulteta, jer u suprotnom konkurs neće biti raspisan bez obzira na potrebe fakulteta i da li je sve ovo u skladu sa zakonom i da li se ovo isto sve radilo kod dekana Univerziteta u Banjaluci?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Zakonom o visokom obrazovanju definisan je pojam «integrisani univerzitet» i kao takav univerzitet ima svoje organe upravljanja koji po unaprijed definisanim procedurama i pravilima  donosi sve odluke koje se odnose na visokoškolsku ustanovu. Upravni odbor u svojoj nadležnosti ima finansijsko poslovanje i organizaciju poslovanja, senat ima nadležnost u akademskim pitanjima dok rektor zastupa i predstavlja visokoškolsku ustanovu i organizuje i rukovodi radom visokoškolske ustanove i odgovoran je za zakonitost rada. U tom smislu sve odluke na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu donose nadležni organi shodno važećim zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima Univerziteta, što je i pismenim putem potvrđeno od strane Univerziteta u izjašnjenju na postavljeno poslaničko pitanje koje je zatražilo Ministarstvo prosvjete i kulture.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Univerziteta, iz razloga nepoklapanja priliva sredstava iz budžeta i pristiglih obaveza, isplata plata za mjesec decembar 2016. godine izvršena je na teret vlastitih sredstava umjesto da budu izmireni materijalni troškovi, a materijalni troškovi su prolongirani za izmirenje kroz naknadni priliv budžetskih sredstava. Takva dvosmjerna realokacija sredstava omogućila je redovnu isplatu plata s jedne strane, a s druge strane su izmireni i materijalni troškovi.

Takođe, Upravni odbor Univerziteta prilikom razmatranja i usvajanja Budžeta Univerziteta za 2017. godinu (kojeg čine Fond 01 – sredstava Budžeta RS, Fond 02 – vlastita sredstva i Fond 03 – sredstava od projekata, odnosno grantova) donio je Odluku kojom je, između ostalog, predviđena obaveza dekana organizacionih jednica da dostave izjavu o fiskalnoj odgovornosti kojom će se obavezati da u 2017. godini neće stvoriti obaveze veće od iznosa sredstava koja su im data na raspolaganje Budžetom Univerziteta za 2017. godinu.

Odluka je donešena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, jer je odredbom člana 63. stav 1. Zakona propisano da ogovornost za poslovanje javne visokoškolske ustanove snosi upravni odbor, te odredbom člana 72. stav 2. Zakona propisano da je dekan odgovoran za zakonitost rada organizacione jedinice. Navedena Odluka je u skladu i sa članom 3. stav 2. tačka 2. Zakona o izvršenju budžeta za 2017. godinu kojim je regulisano da vlastite prihode mogu koristiti u iznosu od 100% institucije visokog obrazovanja, a za finaniranje rashoda definisanih u članu 9. stav 1. ovog Zakona.

Napominjemo da je Budžet Univerziteta za 2017. godinu usvojen od strane Upravnog odbora Univerziteta na bazi zajedničkog prijedloga rektora Univerziteta i dekana organizacionih jednica Univerziteta utvrđenog na sastanku Proširenog kolegijuma Univerziteta. Na istom sastanku Prošireni kolegijum Univerziteta je utvrdio i prijedlog da Univerzitet, odnosno organizacione jednice nedostajući iznos sredstava u pripadajućem dijelu budžetskih sredstava po svim pozicijama nadoknađuju rezervacijom iz vlastitih sredstava. Takav prijedlog je usvojio Upravni odbor Univerziteta, te se ne može govoriti o primoranosti dekana da nedostajuća sredstva za osnovne plate i druge obaveze plaćaju iz vlastitih sredstva organizacionih jednica.  Nadalje, dekani nisu primorani da potpišu izjavu o fiskalnoj odgovornosti koja ih obavezuje da nedostajuća sredstva za osnovne plate i druge obaveze plaćaju iz vlastitih sredstva organizacionih jednica, niti su takvu izjavu dali, već su dali izjavu „da u 2017. godini neće stvoriti obaveze veće od iznosa sredstava koja su im data na raspolaganje Budžetom Univerziteta za 2017. godinu, te da će ista trošiti zakonito, namjenski i svrsishodno.“

Za važeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju pribavljena je prethodna Saglasnost Ministra prosvjete i kulture kojom je određeno između ostalog da prilikom primjene Pravilnika Univerzitet može stvarati obaveze i koristiti sredstva samo za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom, i to do iznosa koji je planiran, u skladu sa raspoloživim sredstvima, što je propisano i važećim zakonskim i podzakonskim propisima o budžetu Republike Srpske. Univerzitet je posebnu pažnju dužan posvetiti sveobuhvatnoj analizi trenutnog stanja i stepena iskorišćenosti nastavnog osoblja, broja časova, broja nastavnih grupa i drugih podataka neophodnih za konačnu procjenu finansijskih efekata zapošljavanja, te s ciljem poštovanja odbredbi o stvaranju obaveza do iznosa koji je planiran budžetom i provođenja odredbi iz člana 6. Zakona o izvršenju budžeta za 2017. godinu (koji je propisano da su korisnici budžetskih sredstva dužni da sredstva utvrđena u Budžetu koriste rukovodeći se načelima racionalnosti i štednje), zahtjeva dostavljanje izjave o obezbjeđenosti sredstva za finansiranje bruto plata novozaposlenih radnika.

 

                                                                                                                         M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                                                            dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9