Narodni poslanik Nade Planinčević Ministarstvu trgovine i turizma

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

-MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA

-MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

                Ako znamo da za 31000 litara nafte distributeri plaćaju 26000 KM, da država po različitim osnovama na istu količinu uzima 31000 KM, te na maržu država uzima dodatnih 17%.

                Ako znamo da na nabavnu cijenu (26000 KM) ne možemo uticati, a da je marža pravo distributera, te simbolično utiče na cijenu.

                Zašto Vlada ne prihvati prijedlog smanjenja akciza, kako bi se cijena nafte bila podnošljiva za privredu i građane?

ODGOVOR:

Broj: 14-01-06/1-011-339/18

Datum: 03.08.2018. godine

 

                              

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

        Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine, sljedeće pitanje:

''Ako znamo da za 31.000 litara nafte distributeri plaćaju 26.000 KM, da država po različitim osnovama na istu količinu uzima 31.000 KM, te na maržu država uzima dodatnih 17%.

       Ako znamo da na nabavnu cijenu (26.000 KM) ne možemo uticati, a da je marža pravo distributera, te simbolično utiče na cijenu.

      Zašto Vlada ne prihvati prijedlog smanjenja akciza, kako bi cijena nafte bila podnošljiva za privredu i građane''?

      U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 10/09), kao i članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik  Republike Srpske", broj: 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

       Prema odredbama Zakona o trgovini ("Službeni glasnik Republike Srpske broj: 6/07, 52/11, 67/13 i 106/15)  trgovci i proizvođači formiraju cijene robe i usluga slobodno prema uslovima na tržištu.

      Ministarstvo trgovine i turizma, u skladu sa  ovlaštenjima iz Zakona o regulisanju cijena, može Vladi Republike Srpske predložiti mjere neposredne kontrole cijena, ali samo u slučaju značajnih poremećaja na tržištu, kao što su: elementarne nepogode, nestašica dobara neophodnih za potrebe privrede i snadbijevanje stanovništva, neočekivani rast cijena proizvoda, monopolsko formiranje cijena, zloupotreba dominantnog položaja i vanredne okolnosti prema procjeni Vlade. Obzirom da  u konkretnom nisu  nastupili značajni poremećaji  na tržištu samim tim nisu ni ispunjeni  uslovi za  predlaganje i donošenje mjera neposredne kontrole cijena.

      Pored toga, nadležnost iz oblasti indirektnog oporezivanja u okviru sistema poreske politike  je na Parlamentarnoj  Skupštini BiH koja je usvojila cijeli set zakona iz oblasti indirektnih poreza i Zakon o akcizama u BiH kojim se reguliše oporezivanje  prometa ili uvoza 

određenih  vrsta proizvoda (akciznih proizvoda) na teritoriji BiH posebnim oblikom poreza-akcizom  a odredbe ovog zakona odnose se i na putarinu.

Preduslov razvoja  privrede svake  zemlje  jeste  infrastruktura, dostupnost i brzina kretanja  robe i ljudi.  Prema mišljenju ovog organa trenutno važećim Zakonom  o akcizama u BiH  osiguravaju se finansijska sredstva  za izgradnju autoputeva, kao i izgradnju i rekonstruciju puteva. Izgradnja  autoputeva direktno se reflektuje  na privredni razvoj mjesta i gradova koji se nalaze uz iste, a što za posljedicu ima  privlačenje novih investicija, a time i  direktno utiče na  nivo standarda  građana. Pored toga, izgradnjom autoputeva i novih puteva  otvaraju se mogućnosti  korištenja i drugih resursa kojim raspolaže BiH, nova zapošljavanja. Takođe, ovaj cilj  sadržan je i u Reformskoj agendi za BiH i usvojenom Akcionom planu za provođenje Reformske agende.

Iz izloženog proizilaze razlozi  za neprihvatanje  prijedloga narodnog poslanika   za smanjenje akciza.

 

                S poštovanjem,                                                                                           M I N I S T A R

                                                                                                                                Dr Predrag Gluhaković

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9