Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na nastavku Druge sjednice održanom 13. februara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

                Tražim da mi Elektroprivreda Republike Srpske, hidroelektrane na Trebišnjici, hidroelektrane Dabar i Rudnik i Termoelektrana Gacko dostave sve ugovore i javne nabavke do 6.000 KM vrijednosti od  1. 1. 2014. do 31. 1. 2019. godine.

                Ovi ugovori se često ne objavljuju na sajtu preduzeća i javnih nabavki, a sklopljeni su metodom direktnog sporazuma. Spisak se može dostaviti tabelarno, sa datumom sklapanja, vrijednosti i nazivu firme dobavljača.

DOPUNA ODGOVORA:

Broj: 05.05/011-81-4/19

Datum: 27.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, DOPUNA

                Narodni poslanik Nebojša Vukanović (Klub poslanika SDS) na nastavku 2. sjednice, održanom 12., 13. i 14. februara 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Tražim da mi Elektroprivreda Republike Srpske, hidroelektrane na Trebišnjici, hidroelektrane Dabar i Rudnik i Termoelektrana Gacko dostave sve ugovore i javne nabavke do 6.000 KM vrijednosti od 1.1.2014. do 31.1.2019. godine.

Ovi ugovori se često ne objavljuju na sajtu preduzeća i javnih nabavki, a sklopljeni su metodom direktnog sporazuma. Spisak se može dostaviti tabelarno, sa datumom sklapanja, vrijednosti i nazivu firme dobavljača.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11 i 34/17) dajemo sLjedeći

ODGOVOR

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir obim i aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletne informacije o istom od strane sljedećih privrednih subjekata: Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje, Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje ZP „RiTE Gacko“ a.d. Gacko, Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i „HE Dabar“ d.o.o. Trebinje (akt broj 05.05/011-81-1/19 od 21.02.2019. godine).

Dobijeni odgovor privrednog društva Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, koji je dostavljen nakon usmenih urgencija i pismene urgencije upućene dana 13.03.2019. godine, Vam dostavljamo u cjelosti.

Kompletan odgovor na postavljeno poslaničko pitanje sačinjava prilično obiman materijal i isti Vam dostavljamo sukcesivno, u skladu sa dinamikom dobijenih odgovora od strane privrednih društava iz sastava Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“.

 

                                                                                                                                            MINISTAR

                                                                                                                                         Petar Đokić

 

 

NAPOMENA: Odgovor privrednog društva Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje dostuan u službi NS RS.

 

13.02.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10