Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 6. oktobra 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Tražim od resornog Ministarstva da izvrši uvid u notarski ugovor i dostavi odgovor na pitanje:

               Za koliko je novaca poslanik Spomenko Stevanović prodao stan na Palama, a notarski ugovor je sklopljen kod notara Milenka Golijanina na Palama?

ODGOVOR:

Broj: 08.021/052-8209/20

Datum: 09.11.2020. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom ministarstvu je dana 14.10.2020. godine, putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis  br. 04.2-011-310/20 od 12.10.2020. godine, dostavljeno poslaničko pitanje narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, radi davanja odgovora.

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, na Dvanaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 6. oktobra 2020. godine, postavio je Ministarstvu pravde sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražim od resornog Ministarstva da izvrši uvid u notarski ugovor i dostavi odgovor na pitanje: Za koliko je novaca poslanik Spomenko Stojanović prodao stan na Palama, a notarski ugovor je sklopljen kod notara Milenka Golijana na Palama?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Zakonom o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 i 82/19), kojim se uređuju organizacija, ovlašćenja, način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad notara u Republici Srpskoj, služba notara je definisana kao javna služba koju obavljaju notari, koji su samostalni i nezavisni nosioci te službe.

U skladu sa članom 49. Zakona o notarima, notar je obavezan da čuva kao službenu tajnu ono što je saznao u obavljanju svoje službe, a koja obaveza postoji i nakon prestanka službe notara, osim ako su stranke oslobodile notara obaveze čuvanja službene tajne. Izuzetak od obaveze čuvanja službene tajne predstavlja i postupanje notara po zahtjevu Poreske uprave, tužilaštva ili drugog nadležnog organa za dostavu podataka ili dokumentacije u skladu sa zakonom. Postupanje notara suprotno pomenutoj zakonskoj odredbi predstavlja težu povredu dužnosti notara, te se za istu notaru mogu izreći disciplinske kazne, i to novčana kazna i oduzimanje prava na obavljanje službe notara.

Nadalje, Zakonom o notarima nije dato ovlašćenje Ministarstvu pravde da u pojedinačnim slučajevima traži dostavljanje notarski obrađenih isprava, u konkretnom slučaju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, od notara koji je izvršio njegovu obradu, kao i da vrši uvid u navedenu ispravu.

Na kraju je potrebno ukazati i na Zakon o zaštiti ličnih podataka, kojim je propisano da, između ostalog, javni organ, fizičko ili pravno lice, ili drugi organ koji vodi ili obrađuje lične podatke, ne može da daje lične podatke trećoj strani bez odobrenja nosioca tih podataka. 

 

Prilog:  - dva primjerka latinična,                                                              

                 - dva primjerka ćirilična,                                                           

                  - CD.

                                                                                                                                

 

                    M I N I S T A R

                                                                                                                   
                                                                                                                                                            Anton Kasipović

 

 

06.10.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10