Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Po kojoj cijeni i kada je poslanik Spomenko Stevanović prodao stan na Palama, a notarski ugovor ovjeren je kod notara Golijanina na Palama,  a kada je stan koji je prodao kupio i po kojoj cijeni?

ODGOVOR:

Broj: 08.021/052-2545/21

Datum: 08.04.2021. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom ministarstvu je dana 02.04.2021. godine, putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis  br. 04.2-011-109/21 od 01.04.2021. godine, dostavljeno poslaničko pitanje narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, radi davanja odgovora.

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, na Petnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 30. marta 2021. godine, postavio je Ministarstvu pravde sljedeće poslaničko pitanje:

„Po kojoj cijeni i kada je poslanik Spomenko Stojanović prodao stan na Palama, a notarski ugovor ovjeren je kod notara Golijanina na Palama, a kada je stan koji je prodao kupio i po kojoj cijeni?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Narodni poslanik Nebojša Vukanović je Ministarstvu pravde postavio pitanje istovjetnog sadržaja, na Dvanaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 6. oktobra 2020. godine, te mu je s tim u vezi dat odgovor kako slijedi:

„Zakonom o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 i 82/19), kojim se uređuju organizacija, ovlašćenja, način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad notara u Republici Srpskoj, služba notara je definisana kao javna služba koju obavljaju notari, koji su samostalni i nezavisni nosioci te službe.

U skladu sa članom 49. Zakona o notarima, notar je obavezan da čuva kao službenu tajnu ono što je saznao u obavljanju svoje službe, a koja obaveza postoji i nakon prestanka službe notara, osim ako su stranke oslobodile notara obaveze čuvanja službene tajne. Izuzetak od obaveze čuvanja službene tajne predstavlja i postupanje notara po zahtjevu Poreske uprave, tužilaštva ili drugog nadležnog organa za dostavu podataka ili dokumentacije u skladu sa zakonom. Postupanje notara suprotno pomenutoj zakonskoj odredbi predstavlja težu povredu dužnosti notara, te se za istu notaru mogu izreći disciplinske kazne, i to novčana kazna i oduzimanje prava na obavljanje službe notara.

Nadalje, Zakonom o notarima nije dato ovlašćenje Ministarstvu pravde da u pojedinačnim slučajevima traži dostavljanje notarski obrađenih isprava, u konkretnom slučaju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, od notara koji je izvršio njegovu obradu, kao i da vrši uvid u navedenu ispravu.

Na kraju je potrebno ukazati i na Zakon o zaštiti ličnih podataka, kojim je propisano da, između ostalog, javni organ, fizičko ili pravno lice, ili drugi organ koji vodi ili obrađuje lične podatke, ne može da daje lične podatke trećoj strani bez odobrenja nosioca tih podataka.“

 

Vodeći računa da je u međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 28/21), napominje se da navedeni Zakon sadrži odredbe koji na jednak način regulišu prethodno obrazložen odgovor.

Prema podacima iz službene evidencije notaru Milanku Golijanu koji se spominje u poslaničkom pitanju, je prestala služba notara dana 03.08.2020. godine, zbog navršenih 65 godina života, te je isti shodno važećim materijalno pravnim propisima predao notarske spise, kao i drugu dokumentaciju u depozit Arhivu Republike Srpske. Zakonskim odredbama, kao i podzakonskim aktom kojim je detaljnije regulisano postupanje sa arhivskom građom notara, propisano je da zahtjev za izdavanje arhivske građe odnosno javnih isprava može podnijeti nadležan organ, ranije pomenut u ovom odgovoru, stranke notara kojem je prestala služba, pravni nasljednici stranaka ili lica koja imaju na zakonu zasnovan pravni interes u vezi sa pravnim poslom sadržanom u javnoj ispravi.

 

Prilog:  - dva primjerka latinična,                                                              

                 - dva primjerka ćirilična,                                                          

                  - CD.

                                                                                                                               

 

M I N I S T A R

                                                                                                                    
                                                                                                                                    Anton Kasipović

 

30.03.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10