Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

R E P U B L I K A   S R P S K A

   NARODNA SKUPŠTINA             

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Osmoj sjednici održanoj 27. novembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE                                     

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

               Šta je Ministarstvo i nadležne institucije preduzelo da spriječi ilegalno odvoženje otpada u mjestu Osječani pored Doboja, a koje se provodi iz firme Prevent iz Federacije?

               Posjedujem fotokopije i dokumenta o tome kako prevoznik „Jakipović“ pod okriljem mraka prevozi otpad u Osječane.

ODGOVOR:

Broj:15.04-011-555/19  

Datum: 26.12.2019.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

  Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom Ministarstvu dana 02.12.2019. godine putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis broj: 04.2-011-542/19 od 02.12.2019. godine, dostavljeno je poslaničko pitanje narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, Klub poslanika SDS.

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, na osmoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 26,27. i 28. novembra  2019. godine postavio je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju sljedeće poslaničko pitanje:

''Šta je Ministarstvo i nadležne institucije preduzelo da spriječi ilegalno odvoženje otpada u mjestu Osječani pored Doboja, a koje se prevozi iz firme Prevent iz Federacije?''

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi čl. 263 i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

 Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju vrši upravni nadzor nad primjenom Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 111/13, 106/15 i 16/18) i propisa donesenih na osnovu njega, a u skladu sa članom 89. Zakona, inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog Zakona i drugih propisa donesenih na osnovu njega, vrše inspektori Republičke uprave za inspekcijske poslove i inspektori jedinica lokalne samouprave.

U skladu sa tačkom e) člana 90. Zakona o upravljanju otpadom, u vršenju poslova inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost da provjerava i kontroliše postupanje sa otpadom u toku njegovog sakupljanja i transporta, odnosno u toku njegovog kretanja.

Odmah po prijemu poslaničkog pitanja, zatraženo je hitno postupanje od strane nadležne inspekcije Republičke uprave za inspekcijske poslove, te da se izvrši vanredna inspekcijska kontrola po navodima iz poslaničkog pitanja o odvoženju otpada u mjestu Osječani pored Doboja iz firme Prevent iz Federacije BiH i dostavljanje svih relevantnih podataka ovom Ministarstvu.

Na osnovu podataka dostavljenih ovom Ministarstvu dana 16.12.2019.godine, utvrđeno je da je subjekt kontrole pravno lice DOO ''JAĆIMOVIĆ'' Osječani Donji, Doboj i da je inspekcijski nadzor izvršen od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove - Sektor urbanističko-građevinske inspekcije - Odjeljenje Doboj, inspektor Vanja Jerinić, te se na osnovu dostavljenih podataka daje odgovor na poslaničko pitanje.

Na osnovu dostavljenog Zapisnika o izvršenoj vanrednoj inspekcijskoj kontroli kod pravnog lica DOO ''JAĆIMOVIĆ'' Osječani Donji, Doboj, od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove-Sektor urbanističko-građevinske inspekcije- Odjeljenje Doboj, inspektor Vanja Jerinić, utvrđeno je da pravno lice DOO ''JAĆIMOVIĆ'' ima svojstvo prevoznika angažovanog za prekogranično kretanje otpada, koji kreće sa lokacije izvoznika ''Prevent leather'' d.o.o Visoko, Federacija BiH, do mjesta istovara i predaje pravnom licu ''Tanex Vladislav’’a.s.Vladislav u Republici Češkoj.

Prilikom inspekcijske kontrole, inspektor je konstatovao, da  subjekt kontrole posjeduje: Licencu za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza roba, broj 2592-TP, sa rokom važenja do 24.03.2025. godine, izdatu od Ministarstva komunikacija i transporta BiH, da proizvođač/izvoznik, otpad pakuje i obilježava, a nakon toga nadležna veterinarska inspekcija vrši pregled, nakon čega se izdaje dokument Kancelarije za veterinarstvo BiH,  da je pošiljka odobrena.

Za svaki transport koji je kao prevoznik izvršio u prekograničnom kretanju otpada iz Visokog u Republiku Češku, subjekt kontrole  DOO ''JAĆIMOVIĆ'' Osječani Donji, Doboj, inspektoru je predočio carinski obrazac br.38 i Obrazac CMR u kome je po datumima navedena maršuta transporta od utovara do konačnog odredišta, kao i količina i sastav pakovanja otpada.

Inspektor je utvrdio da je prilikom prvog transporta započetog dana 29.10.2019. godine, subjekat kontrole odstupio od propisane maršute, te je u periodu od 00:03 do 03:43, 30.10.2019. godine vozilo registrovanih tablica E91-A-965/E09-M-637 bilo parkirano kod radionice subjekta kontrole (podaci sa GPS uređaja u vozilu).

Uvidom u predočeni izvod iz GPS uređaja subjekta kontrole, fakturu, MRN i CMR obrasce, inspektor je utvrdio da je subjekt kontrole, gore navedenim vozilom, otpad transpotovao i isporučio na odredište u Republiku Češku, grad Vladislav, uvoznik ''TANEX VLADISLAV’’ a,s, dana 31.10.2019. godine, za predmetnu pošiljku, a što su utvrdili i službenici Policijske uprave Doboj.

Republička uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat Republike Srpske-, dostavila je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, dana 26.12.2019. godine elektronskom  poštom transportne obrazce za 8 (osam) pošiljki predmetnog otpada potvrđenih ''Međunarodnim tovarnim listom''CMR-om, koji se nalaze u prilogu ovog odgovora.

Dokumenti u prilogu su potpisani i ovjereni od strane izvoznika  otpada ''Prevent Leather'' d.o.o Visoko ( Federacija Bosne i Hercegovine), prevoznika pravnog lica DOO ''JAĆIMOVIĆ'' Osječani Donji (registrovan u Republici Srpskoj) i primaoca otpada ''TANEX VLADISLAV’’ a,s, Republika Češka.

Prilog: - odgovor na oba službena jezika (latinica i ćirilica) 2h                                                                         

                -  elektronska forma - CD       

                - dokumentacija kao u tekstu          

                                                                        

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                 M I N I S T A R   

                                                                                                          Srebrenka Golić

 

 

NAPOMENA: Skenirana dokumenta su dostupna u Službi NS RS.

 

27.11.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10