Narodni poslanik Nebojša Vukanović Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 19. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

 

                30. 3. 2005. godine Vlada RS i ministar za izbjegla i raseljena lica dali su izjašnjenje po kome Vlad RS treba da riješi stambeno pitanje Branku Batinaru, ukoliko Ministarstvo za prostorno uređenje ostane pri rješenju o odbacivanju zahtjeva DI „Vrbas“. 2002. pomoćnik ministar Drago Vuleta dao je mišljenje da B. Batinar ima pravo na stan.

Zbog čega nije riješeno stambeno pitanje Branka Batinara?

 

ODGOVOR:

Broj: 26.01-011-416/19

Dana, 04.10.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, na Šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 19. septembra 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

“30.03.2005. godine Vlada RS i ministar za izbjegla i raseljena lica dali su izjašnjenje po kome Vlada RS treba da riješi stambeno pitanje Branku Batinaru, ukoliko Ministarstvo za prostorno uređenje ostane pri rješenju o odbacivanju zahtjeva DI „Vrbas“. 2002. pomoćnik ministra Drago Vuleta dao je mišljenje da B. Batinar ima pravo na stan.

Zbog čega nije riješeno stambeno pitanje Branka Batinara?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," broj 123/18) a u vezi sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," broj 31/11 i 34/17),   dajemo sljedeći

O D G O V O R

 

Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, ranije Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, nije nadležno za rješavanje stambenog pitanja gospodina Branka Batinara, jer isti nije stranka u postupku, odnosno, nema status raseljenog/izbjeglog lica.

Naime, gospodin Batinar je dobio stan u izgradnji 1990. godine od DI „Vrbas“, čija gradnja je okončana1997. godine. Uz pisani akt DI „Vrbas“, gospodin Batinar se odriče svog jednosobnog stana, te mu se dodjeljuje trosoban stan, koji je kasnije, po primjeni Zakona o korišćenju napuštene imovine, imao status napuštene imovine i samim tim je podlijegao obavezi vraćanja. Postupak oko pomenutog jednosobnog stana je pravosnažno okončan i taj stan je privatizovan. Narodna skupština Republike Srpske 1998. godine donosi Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i Zakon o početnom bilansu stanja privatizacije državnih preduzeća, čime su svi stanovi izgrađeni društvenim sredstvima u preduzećima, na kojima je postojalo stanarsko pravo, isknjiženi iz početnog bilansa stanja za privatizaciju i preneseni u vlasništvo Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. U skladu sa Zakonom o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo, pravo raspolaganjapreneseno je na jedinice lokalne samouprave, što znači da, pravo raspolaganja svim tim stanovima, pa konkretno i ovim stanom za koji je zainteresovan gospodin Batinar ima Grad Banja Luka.

Gospodin Batinar, svoj zahtjev treba uputiti Gradu Banja Luka,u skladu sa njihovim stambenim pravilima,donesenim u skladu sa Zakonom o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo. Članom 14. ovog Zakona jasno je navedeno koje kategorije imaju pravo da konkurišu za te stanove.

Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine Republike Srpske na sjednici Odbora održanoj 22. juna 2015. godine, a na osnovu Javnog saslušanja, održanog 15. maja 2015. godine, donio je preporuku u kojoj se navodi da Grad Banja Luka riješi stambeno pitanje gospodina Batinar Branka, dodjelom državnog stana iz stambenog fonda, (stanovi koji su pripadali DI „Vrbas“ ili drugim firmama), a u skladu sa članom 14. Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/11) ili na drugi način u skladu sa propisima Grada Banja Luka.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                              v.d. D I R E K T O R A

 

                                                                                                Dragan Štrbac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10