Narodni poslanik Neda Petrić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Neda Petrić, Klub poslanika DNS-SRS postavila je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Kada će početi izgradnja drinskog nasipa u Semberiji? Podsjećanja radi, ja ću reći da je Semberija pretrpjela velike štete od poplava 2010. godine, pri tome naročito mislim na mjesne zajednice, velike mjesne zajednice, Dvorovi i dijelovi Popovi. Ono što smo svi doživjeli poslije četiri godine jesu velike poplave koje su zadesile cijelu Republiku Srpsku, a samim tim, i u višem dijelu, samu Semberiju, pa me interesuje kada će početi izgradnja tog nasipa. Isto tako bi navela da smo mi, u tom periodu dobijali, od tadašnjeg rukovodstva JU ''Vode Srpske'', obećanja da će izgradnja nasipa početi u građevinskoj sezoni 2015. godine, na žalost to se nije desilo, pa evo očekujem odgovor.

ODGOVOR:

Broj: 12.07-011-350/15

Datum,

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Nada Petrić (Klub poslanika DNS-SRS) na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 21. oktobra 2015. godine postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

 „Kada će početi izgradnja drinskog nasipa u Semberiji? Podsjećanja radi, ja ću reći da je Semberija pretrpjela velike štete od poplava 2010.godine, pri tome naročito mislim na mjesne zajednice, velike mjesne zajednice, Dvorovi, Dijelovi i Popovi. Ono što smo svi doživjeli poslije četiri godine jesu velike poplave koje su zadesile cijelu Republiku Srpsku, a samim timi u višem dijelu, samu Semberiju, pa me interesuje kada će početi izgradnja tog nasipa. Isto tako bi navela da smo mi, u tom periodu dobijali, od tadašnjeg rukovostva JU „Vode Srpske“, obećanja da će izgradnja nasipa početi u građevinskoj sezoni 2015.godina, na žalost to se nije desilo, pa evo očekujem odgovor. “

            U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

            Svjetska banka, je za područje Bijeljine odobrila povoljna kreditna sredstva - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA), u periodu od 2015 do 2019.godine. Kredit iznosi za Republiku Srpsku 13,8 miliona US$.

            U periodu od novembra 2013.godine do februara 2014. godine urađene su Studije izvodljivosti i Plan upravljanja životnom sredinom, a što je bio i uslov za pregovore sa Svjetskom bankom.

            Nakon pregovora od 05. do 06. marta 2014. godine,  od strane Banke donešena je Odluka o odobravanju sredstava u maju, a Narodna Skupština Republike Srpske je u julu mjesecu  donijela Odluku o prihvatanju zaduženja, a  ugovor je ratifkovan 28. maja 2015. godine kada su sredstva postala operativna.

             U toku je izrada Idejnog i Glavnog projekta lijevog drinskog nasipa na području Semberije. Za konsultanta je izabran konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ iz Bijeljine i institut „Jaroslav Černi“ iz Beograda.

            Izgradnjom lijevog drinskog nasipa u dužini od oko 33,6 km koji će biti izgrađen od naselja Glavičice do postojećeg drinskog nasipa u Balatunu područje Semberije će biti zaštićeno sa visokim nivoom pouzdanosti od velikih voda rijeke Drine stogodišnjeg ranga pojave.

Budući da odbrambeni nasip ima veliku dužinu od cca 33,6 km izgradnja nasipa predviđena je u tri faze:

          Prva faza obuhvata deonicu nasipa od spoja sa desnim nasipom Glavnog obodnog kanala Selište (St 0+000) u Balatunu  do magistralnog puta „Bijeljina – Badovinci“ Pavlovića most (St 9+450) u dužini od 9,45 km.

          Druga faza obuhvata deonicu od magistralnog puta „Bijeljina – Badovinci“ Pavlovića most (St 9+450) do objekta Vodozahvata na rijeci Drini, kanal „Drina –Dašnica“ (St 25+500) u dužini od 16,05 km.

          Treća faza obuhvata deonicu nasipa od vodozahvatnog  kanala „Drina –Dašnica“ (St 25+500) pa  uzvodno do Glavičica (St 33 +360) na dužini od 7,86 km.

          Prema urađenoj Studiji izvodljivosti prioritetno je uraditi drugu fazu, između Pavlovića mosta i naselja Janja,  nakon toga prvu a u konačnici se planira izgradnja treće faze nasipa.

           Da bi se otpočelo sa izgradnjom nasipa u 2016. godini sa projektantima i lokalnom zajednicom dogovorena je dinamika pripreme dokumentacije i to:

 • Izrada Idejnog projekta – u periodu od  oktobra 2015 do februar 2016. godine;
 • Izrada plana parcelacije –u  periodu  od februar-do aprila  2016. godine,
 • Javni uvid  plana parcelacije  kraj prve polovine aprila, usvajanje  u skupštini Grada Bijeljina  početkom maja;
 • Lokacijski uslova  maj - juni 2016.godine za ukupnu trasu nasipa  izdati od strane Grada Bijeljina;
 • Građevinske  dozvole za deo projekta zona 2 –faza 1 april 2016. (ušće rijeke Janja), (Grad Bijeljina je trenutno u fazi rješavanja imovinsko pravnih odnosa za ovaj obuhvat) i stvaranje uslova za objavu tendera za izbor izvođača radova;
 • Izrada glavnog projekta – zona 2 – u periodu od marta 2016. do juna 2016. godine;
 • Izrada projekta eksproprijacije zona 2 – period  maj –juni - (nakon usvojenog plana parcelacije u skupštini Grada Bijeljina);
 • Utvrđivanje javnog interesa za zonu 2 – juni-avgust 2016. godine;
 • Objava tendera za izbor izvođača radova za zonu 2 juli 2016.godine;
 • Izrada finalnog Akcionog plana preselenja – maj – juli 2016.godine;
 • Izrada glavnog projekta – zona 1 – u periodu od aprila 2016. do jula 2016.godine;
 • Izrada glavnog projekta – zona 3 – u periodu od  maja 2016. do avgusta 2016. godine.

          Na osnovu ove usaglašene dinamike radovi mogu otpočeti u maju 2016.godine na zaštiti ušća rijeke Janje i dalje se nastaviti u kontinuitetu po datim fazama izgradnje.

 

                                                                                                          M I N I S T A R

                                                                                                prof. dr   Stevo Mirjanić

                                               

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9