Narodni poslanik Neda Petrić Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Neda Petrić, Klub poslanika Demokratski narodni savez postavila je na Trinaestoj sjednici održanoj 14. jula 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

               Zašto nije donesen Pravilnik o posebnim kriterijumima, standardima i procedurama, što je predviđeno članom 20. tačka 10. Zakona o izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima u Republiku Srpsku (''Službeni glasnik RS, broj: 42/05'')?

               Na osnovu ovlašćenja po članu 33. Zakona o izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima u RS, ministar je pomenuti Pravilnik trebao donijeti još 2005. godine. Sada je 2016. godina, pa moje pitanje glasi:

               Zašto Pravilnik o posebnim kriterijumima, standardima i procedurama nije donesen u predviđenom roku i kada će Pravilnik biti donesen?

ODGOVOR:

Broj: 18.03/1-011-300/16

Datum: _______________

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodna poslanica Neda Petrić, Klub poslanika Demokratski narodni savez, na Trinaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 14. jula 2016. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

“Zašto nije donesen Pravilnik o posebnim kriterijumima, standardima i procedurama, što je predviđeno članom 20. tačka 10. Zakona o izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima u Republiku Srpsku („Službeni glasnik RS, broj: 42/05“)?

Na osnovu ovlašćenja po članu 33. Zakona o izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima u RS, ministar je pomenuti Pravilnik trebao donijeti još 2005. godine. Sada je 2016. godina, pa moje pitanje glasi:

Zašto Pravilnik o posebnim kriterijumima, standardima i procedurama nije donesen u predviđenom roku i kada će Pravilnik biti donesen?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 31/11 ),  dajemo sljedeći

O D G O V O R

Članom 20. Zakon o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republiku Srpsku („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/05 i 52/12) regulisane su obaveze Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u realizaciji Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma na teritoriji Republike Srpske.

Odredbama ovog člana regulisano je da Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u okviru svojih nadležnosti, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, obavlja niz aktivnosti pobrojanih u više tačaka, a koje se odnose na:

  • praćenje i analiziranje pitanja u vezi sa povratkom,
  • koordiniranje i realizacije plana povratka i repatrijacije,
  • stvaranje međuentitetske saradnje u vezi sa povratkom,
  • vršenje procjene i vođenje baze podataka u vezi sa izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima,
  • formulisanje ciljeva u vezi sa realizacijom Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma,
  • realizovanje, koordiniranje i nadgledanje realizacije projekata obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica i održivog povratka,
  • informisanje o realizaciji Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma,
  • preduzimanje i drugih aktivnosti koje se odnose na sprovođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Imajući u vidu naprijed navedeno, a posebno obavezu saradnje sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH po ovom pitanju, a u cilju jedinstvene primjene kriterija, standarda i procedura iz člana 20. Zakona o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republiku Srpsku, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske nije donosio poseban pravilnik, već je u primjeni bio Pravilnik o minimumu stambenih uslova za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u svrhu povratka (''Službeni glasnk BiH'' br. 93/06) koji je 2012. godine preimenovan u Standarde za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika (''Službeni glasnik BiH'' br. 74/12 ). Ovi standardi su i danas u primjeni.

U cilju da se osigura da odabir korisnika projekata obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica bude jednoobrazan i transparentan na cijeloj teritoriji Republike Srpske, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske je, realizujući obavezu iz člana 23. stav 3. Zakona o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republiku Srpsku, donio odgovarajuće akte u predviđenim rokovima koji su nosili naziv ''Procedure'' koje su se svake godine ažurirale u skladu sa potrebama prakse na terenu. Danas su u primjeni Procedure za izbor korisnika i realizaciju projekata pomoći u izgradnji, dogradnji i sanaciji stambenih jedinica po principu ''ključ u ruke'', dodjele građevinsko-zanatskog materijala sa stimulativnim novčanim sredstvima i novčane pomoći radi rješavanja stambenih problema povratnika, raseljenih lica i izbjeglica iz sredstava Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj: 18.04-07-148-1/16, i koji su objavljeni na zvaničnom sajtu Vlade Republike Srpske - Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske: http://www.vladars.net.

Realizujući obaveze koordiniranja i planiranja iz člana 20. Zakona, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske donosi godišnji Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica, a obaveze izvještavanja realizuje putem Izvještaja o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica dva puta godišnje i Informacijom o ostvarivanju prava raseljenih lica, povratnika i izbjeglica jednom godišnje.

 

M I N I S T A R

Davor Čordaš

                                                                                            

 

 

 

14.07.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9