Narodni poslanik Nedeljko Glamočak predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Glamočak Nedeljko, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 17. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

               Da li se u Poreskoj upravi Republike Srpske koristi i čemu i služi program ''SAP''.

               Kada je nabavljen, koliko je plaćen i od koga je kupljen.

ODGOVOR:

Broj: 06/1.01/0401-021-20004/2016

Banja Luka, 06.06.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvanaestoj sjednici Narodne skupštine održanoj 17. maja 2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li se u Poreskoj upravi Republike Srpske koristi i čemu služi program „SAP“.

Kada je nabavljen, koliko je plaćen i od koga je kupljen.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

U Poreskoj upravi Republike Srpske u toku je implementacija Integrisanog informacionog sistema, SAP tehnologije. SAP programsko rješenje se koristi za vođenje Jedinstvene evidencije o prijavljenim i plaćenim porezima svih poreskih obveznika, vođenje Jedinstvene kartice poreskog obveznika, izdavanje opomena poreskim obveznicima zbog neplaćenih poreza i nepodnesenih poreskih prijava, vođenje kancelarijskog poslovanja, vođenje i praćenje postupka poreske kontrole, prijem i obradu poreskih prijava i za vođenje postupka prinudne naplate. Navedeni postupci su pušteni u produkciju. Ostali postupci su u implementaciji u skladu sa Ugovorom.

Za nabavku integrisanog informacionog sistema raspisan je međunarodni tender koji je objavljen u „ Službenom glasniku BiH“ broj 61 od 01.08.2011. Nabavka je podijeljena u dva lota i to:

  • LOT 1 - usluge licenciranja softvera za integrisani informacioni sistem Poreske uprave RS,
  • LOT 2 - usluga implementacije licenciranih softverskih rješenja.

Licence za integrisani informacioni sistem (SAP) za potrebe Poreske uprave Republike Srpske nabavljene su od grupe ponuđača SIRIUS 2010 doo, Banja Luka i PROGRAM doo, Beograd, a uslugu implementacije navedenih licenci obavlja S&T Serbia doo, Beograd.

Ugovor za nabavku za integrisanog  informacionog sistema potpisan je 18.06.2012. godine sa početkom primjene od 01.09.2012. godine

Cijena usluga za LOT 1 iznosi 4.838.686,50 KM, a za LOT 2 iznosi 4.683.682,70 KM.

Plaćanje se vrši u skladu sa dinamikom implementacije.

S poštovanjem,

Dostavljeno:                                                                                                                         Direktor

  1. Naslovu,
  2. a/a.                                                                                                            ___________________

                                                                                                                                              Zora Vidović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9