Narodni poslanik Nenad Stevandić predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub postavio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 17. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Ovo pitanje postavljam u ime sedam invalidskih organizacija iz Grada Banjaluke, a u ime ostalih koji imaju slične probleme. Naime,  možete li Vi, ili nekom uredbom Vlade, omogućiti jedan racionalan pristup u iznajmljivanju prostorija  ovim organizacijama?

Organizacije u Banjaluci, koje su dobile prostorije od Skupštine Grada Banjaluka, ne plaćaju ih, ali im se fakture dostavljaju po tržišnoj cijeni, tako da recimo dobijaju  prostore čija je cijena 1.500 maraka i oni, naravno, su prinuđeni da plaćaju PDV. Oni taj PDV plate za godinu dana oko 2.500 do 3.000, zavisno od kvadrature i kolika je organizacija, a njihova godišnja dotacija, grantovi preko gradova gdje budu, su taman toliki: između 2.500 i 3.000 maraka.

Da li je moguće uredbom,  kao što je recimo u SAD, udruženja veterana na taj način  dobijaju da im se ne fakturiše tržišna cijena, samim tim bi taj novac koji oni moraju  utrošiti za plaćanje PDV-a ostao za rad? Ovakvih organizacija u Republici Srpskoj postoji 26.

Moliću da uputite dopise opštinama da se ovo na neki način tretira kao inicijativa Vlade, mislim da bi to bilo u korist svih  a pogotovo onih, jer ja .Ovo što sam Vam postavio kao pitanje nisam to rekao kao ideju, ili kao kafanski razgovor,  nego sam ja ove ljude primio, razgovarao sa  njima, mi smo tačno izračunali da se tu gubi  ogroman novac koji u principu se na kraju raspodjeljuje kao što se svaki PDV raspodjeljuje, na štetu tih invalidskih organizacija.

ODGOVOR:

Broj:  06.07/012-1128-1/16

Datum: 21.04.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko  pitanje 

               Narodni poslanik Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub postavio je na Dvanaestoj  sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 17. maja 2016. godine sljedeće poslaničko pitanje (pitanje narodnog poslanika iz Stenograma):

               ,,Ovo pitanje postavljam u ime sedam invalidskih organizacija iz Grada Banjaluke, a u ime ostalih koji imaju slične probleme. Naime, možete li Vi, ili nekom uredbom Vlade, omogućiti jedan racionalan pristup u iznajmljivanju prostorija ovim organizacijama?

               Organizacije u Banja Luci, koje su dobile prostorije od Skupštine Grada Banjaluka, ne plaćaju ih, ali im se fakture dostavljaju po tržišnoj cijeni, tako da recimo dobijaju prostore čija je cijena 1.500 maraka i oni, naravno, su prinuđeni da plaćaju PDV. Oni taj PDV plate za godinu dana oko 2.500 do 3.000, zavisno od kvadrature i kolika je organizacija, a njihova godišnja dotacija, grantovi preko gradova gdje budu, su taman toliki: između 2.500 i 3.000 maraka.

               Da li je moguće uredbom, kao što je recimo u SAD, udruženja veterana na taj način dobijaju da im se ne fakturiše tržišna cijena, samim tim bi taj novac koji oni moraju utrošiti za plaćanje PDV-a ostao za rad? Ovakvih organizacija u republici Srpskoj postoji 26.

               Moliću da uputite dopise opštinama da se ovo na neki način tretira kao inicijativa Vlade, mislim da bi to bilo u korist svih, a pogotovo onih, jer ja ovo što sam vam postavio kao pitanje nisam to rekao kao ideju, ili kao kafanski razgovor, nego sam ja ove ljude primio, razgovarao sa njima, mi smo tačno izračunali da se tu gubi ogroman novac koji u principu se na kraju raspodjeljuje kao što se svaki PDV raspodjeljuje, na štetu tih invalidskih organizacija.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Neke nepokretnosti, koje su u vlasništvu lokalnih zajednica,  kontinuirano u dužem periodu koriste bez naknade  lica čije su djelatnosti u javnom interesu (Dječije pozorište RS Banja Luka, Ustavni sud RS Banja Luka, JP Radnički univerzitet RS Banja Luka itd). Među korisnicima nepokretnosti, a najčešće se radi o kancelarijskom prostoru, pojavljuju se i razna udruženja od javnog značaja, invalidske, humanitarne i slične organizacije, takođe koriste prostore  bez ikakve naknade.

Zakon o PDV-u (“Sl. glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05 i 100/08) je stupio na snagu 1. januara 2006. godine, međutim prvi put se problem obračuna PDV-a na usluge iznajmljivanja prostora pojavio nakon kontrole inspektora Uprave za indirektno oporezivanje, koji su lokalnoj zajednici, konkretno Gradu Banja Luci sredinom 2011. godine naložili plaćanje PDV-a na te usluge. Zakonski osnov se nalazi u članu 20. stav 1. Zakona o PDV-u kojim je propisano da poreska osnovica prometa dobara ili usluga jeste oporezivi iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik primi ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cijenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drugačije propisano. Dalje je stavom 8. istog člana Zakona propisano da ako je naknada za promet dobara ili usluga manja od tržišne vrijednosti ili ako je promet izvršen bez naknade, osnovica je tržišna vrijednost dobara, odnosno usluga u momentu njihovog prometa, bez PDV-a.

Nakon prvostepenih rješenja Uprave za indirektno oporezivanje i drugostepeni postupci su potvrdili da je ispravno primijenjen Zakona o PDV-u, odnosno da se radi o oporezivom prometu usluga i da za to nisu predviđena oslobađanja ili izuzeća, te da se izdavanje poslovnih prostora, odnosno ustupanje na korišćenje smatra tržišnom konkurencijom.  Međutim, na problem su i dalje upozoravali korisnici prostora, pa je urađen prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, koji nije usvojen na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, jer su predložene odredbe bile u suprotnosti sa Zakonom o PDV-u, koji ima veću pravnu snagu od podzakonskog akta.

I pored nastojanja da se ovaj problem riješi, on je ostao i dalje kao veliki problem udruženjima i ostalima koji koriste prostore, jer je često njihov budžet manji od iznosa PDV-a koga treba da plate. Na kraju ostaje da se u tekst novog Zakona o PDV-u, koji je trenutno u izradi, predlože izuzeća kod oporezivanja usluga vezanih za ustupanje prostora na korišćenje udruženjima od javnog ili posebnog značaja za Republiku Srpsku.

Pri tome treba napomenuti da je saglasno odredbama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13) stvoren organizacioni osnov za jedinstveni sistem indirektnog oporezivanja u BiH, te je organizovana UIO kao samostalna upravna organizacija koja sprovodi zakonske i druge propise o indirektnom oporezivanju. Pod indirektnim porezima, pored PDV-a, podrazumijevaju se: uvozne i izvozne dažbine, akcize i svi drugi porezi zaračunati na robu i usluge, uključujući i porez na promet i putarine.

Politiku indirektnog oporezivanja utvrđuje Savjet ministara BiH na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Zakone iz oblasti indirektnog oporezivanja (koje se odnose na uvozne i izvozne dažbine, akcize, PDV i putarine), kao i njihove izmjene i dopune konačno usvajaju Predstavnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

 

    

                  

                                MINISTAR

                      

                         dr Zoran Tegeltija

 

 

Dostavljeno:

  • Naslovu
  • a/a

 

 

 

17.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9