Narodni poslanik Ognjen Kuljić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ognjen Kuljić, Klub poslanika SP, postavio je na Drugoj redovnoj sjednici, 14. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

            Ima li u planu JU „Vode Srpske“ čišćenje korita rijeke Zalomke u Nevesinju?

            Problem je često izlijevanje rijeke Zalomke na magistralni put Nevesinje–Gacko, kada dolazi do obustave saobraćaja, kao i izlijevanje rijeke u području lokaliteta Bratački Lug, koji koriste poljoprivredni proizvođači sa toga područja, gdje im voda odnese zemlju, a istovremeno nanese velike količine kamenja zbog čega trpe značajne štete.

ODGOVOR:

Broj: 12.07-011-87/23

Datum:

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Ognjen Kuljić (Klub poslanika SP) na 2. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske dana 14.03.2023. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Ima li u planu JU „Vode Srpske“ čišćenje korita rijeke Zalomke u Nevesinju?

Problem je često izlijevanje rijeke Zalomke na magistralni put Nevesinje-Gacko, kada dolazi do obustave saobraćaja, kao i izlijevanje rijeke u području lokaliteta Bratački Lug, koji koriste poljoprivredni proizvođači sa toga područja, gdje im voda odnese zemlju, a istovremeno nanese velike količine kamenja zbog čega trpe značajne štete.“

            U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i čl. 244 i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/20), dajemo sljedeći:

           

ODGOVOR

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede se obratilo JU „Vode Srpske“, u vezi postavljenog pitanja i dobilo odgovor broj: 01/5-1-2746-1/23 od 29.03.2023. godine, u kojem se navodi da je JU „Vode Srpske“ upoznata sa  problemom izlijevanja rijeke Zalomke na magistralni put Nevesinje – Gacko kao i plavljenja dijela obradivih površina na lokalitetu Bratački lug i zašto još uvijek nije došlo do rješavanja navedenih problema.

Svake godine u periodu intenzivnih i dugotrajnih padavina dolazi do porasta vodostaja rijeke Zalomke i djelimičnog izlijevanja na magistralni put Mostar – Gacko (M-16). Radi pripreme za rješavanje ovog problema JU „Vode Srpske“, je 2020. godine uradila  Elaborat za regulaciju dijela korita rijeke Zalomke u Nevesinju (broj: 161/1-6/20 od juna 2020. godine). Elaboratom je obuhvaćen dio korita rijeke Zalomke u dužini cca 3,5 km od skretanja za selo Vrtič pa do područja sela Višnjevo. Razrađeno je pet kritičnih zona vodotoka od kojih tri poteza (Višnjevo 1, Višnjevo 2 i Rilja) korita treba regulisati na način da se izvrši sječa drveća i rastinja, izvade korijenja drveća iz vodotoka i kada se osuše zapale, i mašinski isplanira nanos u koritu radi povećanja propusne moći istog, a na dvije zone projektovani su nasipi (Rilja i Višnjevo) uz desnu obalu vodotoka koji bi zaštitili izlijevanje vode na magistralni put Mostar – Gacko.

U toku 2020. i 2021. godine JU „Vode Srpske“ je uradila radove na regulaciji dijela korita za tri zone Višnjevo 1, Višnjevo 2 i Rilja, dok zbog nedostatka finansijskih sredstava nisu rađeni nasipi Višnjevo i Rilja. Vrijednost radova iznosila je 105.754,06 KM sa uračunatim pdv-om (Ugovor iz 2020. godine na vrijednost 66.357,95 KM i ugovor iz 2021. godine na vrijednost 39.396,11 KM).         

Sredinom januara 2023. godine, a na osnovu upozorenja RHMZ Republike Srpske o nailasku velikih padavina za područje Hercegovine, urgentno se pristupilo zaštiti stambenih i pomoćnih objekata na kritičnoj dionici rijeke Zalomke u selu Rilja gdje su angažovane mašine i ljudstvo kako bi se pročistio dio korita  i napravili nasipi uz objekte u cilju zaštite ljudi i imovine. Zahvaljujući brzoj intervenciji nije došlo do plavljenja objekata u selu Rilja. Vrijednost ovih radova je iznosila 30.420,00 KM sa uračunatim pdv-om.

Problemi na ovom potezu rijeke Zalomke se svake godine dodatno usložnjavaju jer u kanjonskom dijelu lijeve obale vodotoka dolazi do obrušavanja i skretanja toka rijeke prema desnoj obali što ugrožava magistralnu putnu saobraćajnicu. Neophodno je geodetski snimiti postojeće stanje, uraditi elaborat i doći do predmjera i predračuna radova, kako bi se mogla planirati finansijska sredstva za sanaciju postojećeg stanja.

U poplavama iz januara 2023. godine na potezu rijeke Zalomke kroz selo Fojnica zbog zaraslosti korita promjenjen je tok vodotoka što uzrokuje plavljenje seoskih popoćnim objekata i ponjoprivrednih površina ali nema ugroženih kuća za stanovanje. Bujični vodotok Herceglija je poplavio dio magistralnog puta pa je i ovaj potez potrebno u dogledno vrijeme analizirazi i pokušati riješiti.

Što se tiče izlijevanja vode rijeke Zalomke na potezu Bratački lug ističemo da se Opština Nevesinje prvi put obratila ovom organu za sprovođenje mjera zaštite od poplava na lokalitetu dijela riječnog korita rijeke Zalomke na lokaciji Bratački lug svojim Zahtjevom broj: 05-81-8/21 od 06.04.2021. godine.

Neposredno nakon poplava na pomenutom lokalitetu, a u skladu sa naznačenim zahtjevom predstavnici JU „Vode Srpske“, Sektora za upravljanje vodama ORS Trebišnjice, predstavnici opštine Nevesinje i lokalnog neposredno ugoženog stanovništva, izašli su na predmetni lokalitet s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja. Na osnovu svih činjenica Opštini Nevesinje upućen je odgovor broj: 01/5-2-2665-1/21 od 14.04.2021. godine u kome je navedeno kako u toku 2021. godine nije moguće realizovati predložene mjere regulacije dijela korita rijeke Zalomke iz razloga što novčana sredstva u tu svrhu nisu uvrštena u finansijski plan JU „Vode Srpske“ za 2021. godinu i da će se iste uvrstiti u finansijski plan za 2022. godinu i pokušati realizovati u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava.

U cilju zaštite od poplava za 2022. godinu između ostalih bile su planirane i sljedeće stavke:

  • Regulacija dijala korita rijeke Zalomke radi sprečavanja izlijevanja, plavljenja, obradivih površina - Lokalitet nizvodno od Bratačkog mosta L=2000 m.
  • Izrada nasipa na rijeci Zalomci radi sprečavanja izlijevanja vode  na magistralni put Mostar - Gacko (M-61), na lokacijama Višnjevo i Rilja – nastavak regulacije započete u 2020. i 2021. godini.

Zbog nedostatka finansijskih sredstava naznačene stavke nisu realizovana te su iste ponovo predložene za realizaciju u 2023. godini, te se JU „Vode Srpske“ nada da će u toku tekuće godine doći do rješavanja problema na predmetnom lokalitetu.

 

                                                                                          M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                    

                                                                                                     Dr Savo Minić

 

14.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11