Narodni poslanik Perica Bundalo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Perica Bundalo, Klub poslanika PDP postavio je na Devetoj sjednici održanoj 9. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Javna je tajna da u oblasti lovstva u RS ima mnogo zloupotreba i nezakonitosti, te da je lovstvo opterećeno mnogim problemima kao što su:

-zloupotreba pojedinaca u gazdovanju lovištima,

-organizovani krivolov,

-ponašanje korisnika lovišta kao da su vlasnici,

-zloupotrebe u organizovanju lova za strance,

-odugovlačenje procesa ustanovljavanja lovišta,

-nedovoljno angažovanje nadležne inspekcije,

-nerealizovanje strategije i programa razvoja lovstva,

-neusklađenost pravilnika za dojelu lovišta sa Zakonom o lovstvu,

-postojanje 2 i više lokalnih udruženja koja preferiraju korišćenje jednog lovišta i stalni problemi i tenzije po tom osnovu (Čelinac, Kotor Varoš, Pelagićevo, Kozarska Dubica, Vlasenica, Doboj, Teslić, Novi Grad).

               Da li će Vlada i resorno Ministarstvo posvetiti više pažnje ovom problemu i šta će učiniti da se stanje u oblasti lovstva koliko toliko u budućnosti poboljša? 

ODGOVOR:

Broj: 12.06-332-127/16

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Perica Bundalo (Klub poslanika PDP) na 9. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09. februara 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Javna je tajna da u oblasti lovstva u RS ima mnogo zloupotreba i nezakonitosti, te da je lovstvo opterećeno mnogim problemima kao što su:

-zloupotreba pojedinaca u gazdovanju lovištem,-organizovani krivolov,

-ponašanje korisnika lovišta kao da su vlasnici, -zloupotrebe u organizovanju  lova za strance,-odugovlačenje procesa  ustanovljavanja lovišta, -nedovoljno angažovanje nadležne inspekcije,-nerealizovanje strategije i programa razvoja lovstva,-neusklađenost pravilnika za dodjelu lovišta sa Zakonom o lovstvu,-postojanje 2 i više lokalnih udruženja koja preferiraju korišćenje  jednog lovišta i stalni  problemi i tenzije po tom osnovu (Čelinac, Kotor Varoš, Pelagićevo, Kozarska Dubica, Vlasenica, Doboj, Teslić, Novi Grad).

Da li će Vlada i resorno Ministarstvo posvetiti više pažnje ovom problemu i šta će učiniti da se stanje u oblasti lovstva koliko toliko u budućnosti poboljša.“     

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Lovišta u Republici Srpskoj su ustanovljena. Lovišta po namjeni ustanovila je Vlada Republike Srpske Odlukom  o ustanovljavanju lovišta u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 89/15).

U postupku ustanovljavanja lovišta ispoštovana je u potpunosti zakonska regulativa i transparentnost  u radu.

Članom 27. Zakona o lovstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/09 i 50/13), propisano je da Vlada, na prijedlog Ministarstva, ustanovljava lovišta i vrši promjenu njihovih granica na osnovu ekološke, ekonomske i infrastrukturne dokumentacije.  

U skladu sa odredbama Zakona o lovstvu, Ekonomskom politikom Republike Srpske i programom rada za 2015. godinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

pripremilo je  u martu 2015. godine nacrt ustanovljavanja lovišta po namjeni na području Republike Srpske.

Naime, postupku ustanovljavanja lovišta i izradi prijedloga navedene odluke prethodio je postupak izrade Elaborata o ustanovljavanju  lovišta u Republici Srpskoj.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio je Projektni zadatak za izradu Elaborata o ustanovljavanju lovišta na području Republike Srpske, Kriterijume o ustanovljavanju lovišta u Republici Srpskoj i imenovao komisiju za ustanovljavanje lovišta. Komisija za ustanovljavanje lovišta pripremila je Elaborat o ustanovljavanju lovišta po namjeni u Republici Srpskoj, koji je u formi  nacrta  početkom marta 2015. godine objavljen na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net, a koji je bio predmet javne rasprave. Javna rasprava, iako nije zakonska obaveza, održana je tokom aprila 2015. godine u četiri regije u cilju upoznavanja zainteresovanih subjekata sa predloženim rješenjima, transparentnosti, usaglašenosti prijedloga i sugestijama budućih korisnika. Nakon provedene javne rasprave, urađena je konačna verzija Elaborata o ustanovljavanju  lovišta u Republici Srpskoj  koji predstavlja osnovu i podlogu za ustanovljavanje  lovišta u Republici Srpskoj.

Na osnovu podataka koji su sadržani u Elaboratu, Vlada Republike Srpske ustanovila je naprijed navedenom Odlukom 99 lovišta po namjeni na području Republike Srpske koja obuhvataju ukupnu površinu od 2.464.176 hektara.

U odnosu na namjenu, u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu, ustanovljeno je 6 posebnih lovišta, 15 privrednih lovišta i 78 sportsko-rekreacionih lovišta.

U toku je procedura  dodjele 78 sportsko-rekreacionih lovišta na korišćenje,  za koja je raspisan 01.12.2015. godine  javni konkurs za dodjelu lovišta. Komisija intenzivno radi, vrši se dokompletiranje nedostajuće dokumentacije u skladu sa konkursnom procedurom. Dodjela lovišta biće završena do početka lovne sezone.

Nakon dodjele lovišta na korišćenje, lovstvo će biti u kontinuitetu, jedna od uređenih oblasti na našim prostorima.

Radi unapređenja i razvoja upravljanja i gazdovanja lovnim resursima, planirano je tokom ove godine donošenje Programa razvoja lovstva.

Pravilnik o opštim uslovima, postupku i načinu davanja  lovišta na korišćenje („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 116/13),  u potpunosti je usklađen sa odredbama Zakona o lovstvu i drugom pozitivnom zakonskom regulativom, što je u svom  mišljenju naveo i Republički sekretarijat za zakonodavstvo prilikom njegovog donošenja, a prije upućivanja na objavljivanje u „Službeni glasnik Republike Srpske“.

Mogućnost osnivanja dva ili više udruženja građana, a samim tim i lovačkih udruženja na području jedne jedinice lokalne samouprave omogućeno je drugom zakonskom regulativom. Naime, članom 9. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/01 i 42/05), propisano je da „Udruženje mogu osnovati najmanje tri fizička ili pravna lica.“.

Navedena zakonska regulativa omogućava osnivanje većeg broja lovačkih udruženja. Ali, da bi lovačko udruženje postalo  korisnik lovišta, treba ispuniti i uslov o minimalnom broju članova udruženja. Naime, članom 30. stav 3. Zakona o lovstvu,  propisano je da „Lovačko udruženje može biti korisnik sportsko-rekreacionog lovišta ako ima najmanje 50 članova sa položenim lovačkim ispitom.“.

Zaštita lovišta i divljači od krivolova sprovodi se putem lovočuvara, inspekcije, policije. Ministarstvo aktivno reaguje na sve dojave putem nadležnih organa.

 

                                                                                                         

                                                                                                           M I N I S T A R

                                                                                                            prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

09.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9