Narodni poslanik Pero Đurić Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pero Đurić, Klub poslanika SDS, postavio je na Petoj redovnoj sjednici, 26. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

Moje pitanje za ministra boračko-invalidske zaštite. Ministre, borci, ratni vojni invalidi Republike Srpske 65 godina i više koji nisu stekli pravo za penziju, kakvo oni danas imaju osiguranje, jesu li to osigurani ljudi, imaju li zdravstveno osiguranje ili nemaju i Komisija za ocjenu invalidnost na regiji Doboj je li to već pripremljeno, gotovo, čujem informaciju da je formirana pa me zanima kad će prvi zakazati prvi dan svoga rada?

 

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-22/23

Datum, 16.10. 2023. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje;-

 

             Narodni poslanik Đurić Pero, Klub poslanika SDS, postavio je na Petoj redovnoj sjednici, 26. septembra 2023. godine,  sljedeće poslaničko pitanje:

 

            „ Borci, ratni vojni invalidi Republike Srpske 65 godina i više koji nisu stekli pravo na penziju, kakvo oni danas imaju osiguranje, jesu li to osigurani ljudi, imaju li zdravstveno osiguranje ili nemaju i Komisija za ocjenu invalidnosti na regiji Doboj je li to već pripremljeno, gotovo, čujem informaciju da je formirana pa me zanima kad će prvi zakazati prvi dan svoga rada?“

 

O D G O V O R

 

U skladu sa čl. 34 i 51. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 134/11, 9/12 i 40/12), propisano je da borci i vojni invalidi, koji ne mogu biti osigurani po nekom drugom osnovu, imaju pravo na zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja u obimu predviđenom za radnike osiguranike, a vojni invalidi su oslobođeni i troškova ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite (participacije).

 Članom 15. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 93/22 i 132/22) predviđeni su osnovi osiguranja, te je u stavu 1. tog člana tačkom 15. predviđen i osnov osiguranja za navedene kategorije. Međutim, osiguranje po tom osnovu podrazumijeva da nema uslova  za osiguranje po prethodnim tačkama,  kojima su propisani drugi osnovi osiguranja.

Dakle, svim borcima i vojnim invalidima koji ne mogu biti osigurani po drugom osnovu iz   člana 15. stav 1. t. 1). – 14).,  može se priznati pravo na zdravstveno osiguranje preko Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.  Ministarstvo je za mjesec septembar izvršilo uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje za 19.051 korisnika, koji imaju priznato pravo na zdravstveno osiguranje.

               U skladu sa članom 95. stav 1. Zakona  o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12),  rješenjem ministra rada i boračko-invalidske zaštite, broj: 16-03/4-56-563/23 od 04.08.2023. godine, imenovana je ljekarska komisija koja daje nalaz i mišljenje organu koji u prvom stepenu rješava o pravima po ovom zakonu (prvostepena ljekarska komisija),  sa sjedištem u Doboju.  Prvo zasjedanje novoimenovane komisije održano je 20.09.2023. godine, a do danas  su održana  četiri zasjedanja komisije.

         

                                                                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                                                                    Danijel Egić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11