Narodni poslanik Radovan Vuković Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Radovan Vuković, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Šestoj sjednici održanoj 15. septembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Prije nekoliko dana dobio sam zamolnicu od grupe radnica preduzeća ''Nikola Tesla'' iz Bileće koje smatraju, kako one kažu, da su ''bespravno ostale bez posla''. Molim Vas da provjerite ove navode i da me pismeno informišete o ovom problemu.

            Prilog 1: Zamolnica i potpisi radnica.

ODGOVOR:

Broj: 24.100/121-1-2/15                                                                      

Datum: 20.10.2015. godine                                                                                  

VLADA

GENERELANI SEKRETARIJAT

Trg Republike Srpske 1

BANJA LUKA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

VEZA: Vaš akt broj: 04.2-011-280/15 od 28.09.2015. godine

Povodom poslaničkog pitanja, koje je na Šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske postavio narodni poslanik  Radovan Vuković, iz Kluba poslanika SNSD – Milorad Dodik, a koje se tiče grupe radnika preduzeća „Nikola Tesla“ iz Bileće, koji smatraju da su „bespravno ostali bez posla“, obavještavamo Vas o slijedećem.

Naime, na osnovu predstavki nezadovoljnih radnika preduzeća „Nikola Tesla“, poslovna jedinica Bileća, upućenih Inspekciji rada dana 27.07.2015. godine i 31.7.2015. godine, inspektor rada je izvršio vanrednu inspekcijsku kontrolu u prostorijama preduzeća „Nikola Tesla“ d.o.o. Banja Luka, poslovna jedinica „Hercegovina“ Bileća, dana 10.08.2015.  godine iz oblasti – plate i naknade. Ustanovljeno je da je poslednja plata za mjesec jun 2015. godine, isplaćena u dva dijela za 193 radnika, što je utvrđeno uvidom u rekapitulaciju obračuna poreza i doprinosa na platu za mjesec jun 2015. godine kod Unikredit banke – filijala Trebinje od 29.07.2015. godine i od 07.08.2015. godine.

Shodno Vašem pitanju, radnici su imali zaključene ugovore o radu na određeno vrijeme, te istekom roka važenja ugovora prestaje da važi ugovor o radu, a sve u skladu sa članom 125. stav 1. tačka 6. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 55/07 – Prečišćen tekst). Dalje je utvrđeno, da radnicama koje se nalaze u štrajku, nije produžen ugovor o radu, jer je isti istekao, a ni radnice nisu željele da se vrate na posao iako su bile pozivane više puta na rad.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                  V.D. DIREKTORA

                                                                                                                  Predrag Tomić

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9