Narodni poslanik Radovan Vuković Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Radovan Vuković, Klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 22. oktobra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Moje pitanje vezano je za trenutnu migrantsku krizu na teritoriji Republike Srpske.

Svi smo upoznati o čemu se radi, kakva je to kriza, kakvih imamo problema, svi smo upoznati da Ministarstvo bezbjednosti BiH, MUP Republike Srpske i Koordinaciono tijelo koje je formirala Vlada Republike Srpske bave se ovim pitanjem, pa bi moje pitanje bilo:

Kakva je saradnja  između svih ovih tijela koji se bave ovim pitanjem, kakva je  trenutna situacija vezano za to, sa posebnim osvrtom na:  ko će i na koji način nadoknaditi štetu  građanima koje se pričinjavaju?

 

ODGOVOR:

Broj: S/M-__________/19

Datum: ___.___.2019. godine

                                                                                                                                          

 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

    

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a m o.-

    

     VEZA: Akt Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske broj: 04.2-011-493/19-1

                 od 28.10.2019. godine.-

 

Narodni poslanik Radovan Vuković, Klub poslanika SNSD, postavio je na Sedmoj sjednici Narodne skupštine, održanoj 22. oktobra 2019. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, poslaničko pitanje:

 

''Moje pitanje vezano je za trenutnu migrantsku krizu na teritoriji Republike Srpske. Svi smo upoznati o čemu se radi, kakva je to kriza, kakvih imamo problema, svi smo upoznati da Ministarstvo bezbjednosti BiH, MUP Republike Srpske i Koordinaciono tijelo koje je formirala Vlada Republike Srpske bave se ovim pitanjem, pa bi moje pitanje bilo: Kakva je saradnja između svih ovih tijela koji se bave ovim pitanjem, kakva je trenutna situacija vezano za to, sa posebnim osvrtom na: ko će i na koji način nadoknaditi štetu građanima koje se pričinjavaju?''

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 123/18) a u vezi sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

 

O d g o v o r

 

Vlada Republike Srpske je dana 03.08.2018. godine formirala Koordinaciono tijelo za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske, kojeg čine predstavnici: Ministarstva unutrašnjih poslova (direktor policije, Uprave policije, Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma i policijskih uprava), Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Republičke uprave civilne zaštite, Crvenog Krsta Republike Srpske, Saveza opština i gradova Republike Srpske, te lokalnih zajednica. Na čelu Koordinacionog tijela je direktor policije.

Zaključkom Vlade definisan je zadatak Koordinacionog tijela a to je da operativno sprovodi aktivnosti sa ciljem nadziranog praćenja kretanja ilegalnih migranata i njihovog prolaska kroz Republiku Srpsku, jer na teritoriji Republike Srpske, uključujući i privatne posjede, ne postoje potrebni kapaciteti i uslovi za smještaj i zbrinjavanje migranata.

Predsjedavajući Koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske je član Koordinacionog tijela za pitanje migracija u BiH-Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH. Na svim sjednicama Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH, učestvuje i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Napominjemo da Policija Republike Srpske provodi pojačane aktivnosti na praćenju ulaska i pronalasku ilegalnih migranata i njihovoj predaji nadležnim organima sa nivoa BiH (Službi za strance ili Graničnoj policiji), ili, ukoliko posjeduju potvrdu o izraženoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil, tada se upućuju u smjeru koji je naveden u potvrdi, i to prema Sektoru za azil u Sarajevu ili u privremene prihvatne centre u Sarajevu, Velikoj Kladuši i Bihaću.

Ilegalni migranti na području Republike Srpske izvršili su 18 krivičnih djela, najviše iz oblasti imovinskih delikata, od čega četiri 2018. godine i 14 krivičnih djela 2019. godine. Policija prema migrantima nije upotrebljavala bilo kakav oblik sile i u svim slučajevima je postupala u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima (Zakon o krivičnom postupku, Uputstvo o postupanju i saradnji ovlašćenih službenih lica MUP-a RS i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage, Uputstvo o postupanju sa licima lišenim slobode i dr.). Shodno odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske, oštećeni ima pravo stavljanja imovinsko pravnog zahtjeva u krivičnom postupku.

            S poštovanjem,

 

 

 

M I N I S T A R

 

____________________
mr Dragan Lukač

 

 

 

22.10.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10