Narodni poslanik Radovan Vuković Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Radovan Vuković, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

               Zamolio bih ministricu uvaženu da prokomentariše član 152. Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je ova Narodna skupština nedavno usvojila, a koji tretira raspuštanje Skupštine opštine, odnosno grada. Naime, tu je rečeno da četiri razloga mogu da budu ispunjena da bi se raspustila skupština opštine ili grada, međutim, nije dovoljno jasno ko pokreće inicijativu prema Vladi, to je rečeno da Vlada predlaže Narodnoj skupštini raspuštanje, ali ko pokreće inicijativu prema Vladi za raspuštanje, ako je ispunjen neki od razloga i šta znači usvajanje budžeta u zakonskom roku, jer je to malo rastegljivo, pa zbog javnosti, evo malo da prokomentarišete ovaj član, ako može?

ODGOVOR:

Broj: 10.3-011-70/17

Datum: 20. februar 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se 

               Narodni poslanik Radovan Vuković, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,  održanoj 7. februara 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

               „Zamolio bih ministricu uvaženu da prokomentariše član 152. Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je ova Narodna skupština nedavno usvojila, a koji  tretira raspuštanje Skupštine opštine, odnosno grada. Naime, tu je rečeo da četiri razloga mogu da budu ispunjena da bi se raspustila skupština opštine ili grada, međutim, nije dovoljno jasno ko pokreće inicijativu prema Vladi, to je rečeno da vlada predlaže Narodnoj skupštini raspuštanje, ali ko pokreće inicijativu prema Vladi za raspuštanje, ako je ispunjen neki od razloga i šta znači usvajanje budžeta u zakonskom roku, jer je to malo rastegljivo, pa zbog javnosti, evo malo da prokomentarišete, ako može? “

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske  ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

               Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) u članu 152. propisuje:

(1) Narodna skupština može, na prijedlog Vlade da raspusti skupštinu iz jednog od sljedećih razloga, ako: 

1) se ne konstituše u roku od tri mjeseca od dana potvrde rezultata izbora od nadležnog organa,

2) u zakonom određenom roku ne donese budžet jedinice lokalne samouprave koji je predložen na način, u rokovima i po postupku propisanim zakonom,

3) ne održi sjednicu skupštine duže od tri mjeseca i

4) nakon sprovedenog postupka opoziva gradonačelnik, odnosno načelnik opštine ne bude opozvan.

(2) Odluka o raspuštanju skupštine sadrži razloge za raspuštanje.

(3) Odluka o raspuštanju skupštine objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Zakon reguliše dakle, da Narodna skupština Republike Srpske na prijedlog Vlade Republike Srpske može da raspusti skupštinu jedinice lokalne samouprave iz jednog od naprijed navedenih razloga. Zakon ne precizira proceduru koja prethodi prijedlogu Vlade za raspuštanje skupštine jedinice lokalne samouprave, budući da  Ministarstvo uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi vrši nadzor nad radom organa jedinice lokalne samouprave i ukoliko nastupi jedan od razloga za raspuštanje skupštine jedinice lokalne samouprave inicira, odnosno predlaže Vladi Republike Srpske pokretanje postupka za raspuštanje skupštine jedinice lokalne samouprave.

Kada je u pitanju razlog za raspuštanje skupštine jedinice lokalne samouprave „ako u zakonom određenom roku ne donese budžet jedinice lokalne samouprave koji je predložen na način, u rokovima i po postupku propisanim zakonom“, relevantne su odredbe Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), član 38. Zakona kojim je regulisano:

                     „(1)  Budžet se donosi za period od jedne fiskalne godine i važi za godinu za koju je donesen.

                       (2) U slučaju da budžet ne bude usvojen prije početka naredne fiskalne godine, Narodna skupština, skupština opštine ili grada, odnosno nadležni organ fonda donose odluku o privremenom finansiranju, a najduže za period od 1. januara do 30. juna tekuće fiskalne godine.

                       (3) Ukoliko odluka iz stava 2. ovog člana ne bude donesena do isteka tekuće fiskalne godine, 1. januara naredne fiskalne godine na snagu stupa privremeno finansiranje prvog kvartala tekuće godine, u visini jedne četvrtine budžeta usvojenog za prethodnu fiskalnu godinu.

                       (4) Privremeno finansiranje u smislu stava 2. ovog člana vrši se najviše do visine ukupnih budžetskih prihoda ostvarenih u istom periodu prethodne fiskalne godine, umanjenih za primljene grantove u tom periodu.

                      (5) Struktura i vrsta rashoda u periodu privremenog finansiranja proporcionalno moraju odgovarati strukturi i vrsti ostvarenih rashoda u istom periodu prethodne godine, osim u mjeri u kojoj promjene broja ili statusa pojedinačnih budžetskih korisnika čije finansiranje se vrši iz budžeta mogu da utiču na strukturu i vrstu rashoda u periodu privremenog finansiranja.

                       (6) Ukoliko izvrši organ opštine ili grada, odnosno nadležni organ fonda, u skladu sa procedurom utvrđenom ovim zakonom, najkasnije do 31. marta tekuće fiskalne godine ne pripremi i ne dostavi prijedlog budžeta na usvajanje skupštini opštine ili grada, odnosno ovlaštenom organu fonda, skupština opštine ili grada, odnosno ovlašteni organ fonda može u skladu sa procedurom utvrđenom ovim zakonom samostalno da pripremi i usvoji budžet za tekuću fiskalnu godinu.

                      (7) Ako budžet ne bude usvojen do 30. juna tekuće fiskalne godine, sredstva sa transakcionih računa Republike, opština, gradova i fondova ne mogu se koristiti sve do usvajanja budžeta.“

Dakle, ako skupština jedinice lokalne samouprave u zakonom određenim rokovima ne usvoji  budžet potrebno je prethodno preispitati razloge neusvajanja budžeta, odnosno da li je  skupština jedinice lokalne samouprave svojim postupanjem povrijedila odredbe člana 38. Zakona, da bi nastupio razlog za raspuštanje skupštine iz člana 152.  stav 1. tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi.

 

                                                                                                                                                                                  M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                     Lejla Rešić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9