Narodni poslanik Slavko Gligorić Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slavko Gligorić, samostalni poslanik, postavio je na Devetnaestoj sjednici, održanoj 24. novembra 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU  ENERGETIKE I RUDARSTVA

Ovih dana na prostoru Ozrena se vrše određena istraživanja geološka i bušenja, tako da su građani dosta uznemireni i molio bih ministra, g. Đokića, da javnosti i nas ovdje upozna o tim aktivnosti i da bi građani imali informaciju.

ODGOVOR:

Broj: 05.04/011-256-1/21

Datum: 02.12.2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Slavko Gligorić, samostalni poslanik, postavio je na Devetnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 24.11.2021. godine, sljedeće pitanje:

„Ovih dana na prostoru Ozrena se vrše određena istraživanja geološka i bušenja, tako da su građani dosta uznemireni i molio bih ministra, g. Đokića, da javnosti i nas ovdje upozna o tim aktivnostima i da bi građani imali informaciju.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Ministarstvo energetike i rudarstva odobrilo je u aprilu mjesecu 2021. godine izvođenje geoloških istraživanja privrednom društvu „Medeni brijeg“ d.o.o. Bijeljina. Radi se o geološkom istraživanju metaličnih mineralnih sirovina olova, cinka, nikla, bakra i prateće asocijacije metala na lokalitetu „Kečkovac -  Stolić“ u Sočkovcu i Kakmužu, opština Petrovo. Obzirom da istražni prostor na kome se izvode radovi obuhvata eksploataciona polja koncesionara TGP Kakmuž, Meser BH gas i „Kompanije Gilje Gas“ Bijeljina, koji na ovom prostoru uspješno vrše eksploataciju SO2 gasa i termomineralne vode, prije davanja odobrenja u Petrovu je provedena stručna rasprava na kojoj su učešće uzeli predstavnici koncesionara, predstavnici opštine Petrovo, Ministarstva energetike i rudarstva, Republičkog zavoda za geološka istraživanja i podnosioca zahtjeva. Tom prilikom otvorena je diskusija oko spornih stručnih pitanja koja se mogu eventualno pojaviti u toku izvođenja istraživanja, nakon čega je jednoglasno zaključeno da su sve strane saglasne da je ovo projekat u kome svi akteri trebaju imati svoj doprinos u cilju uspješne realizacije projekta i data je načelna podrška projektu i investitoru. Lokalna zajednica je, na čelu sa načelnikom opštine, podržala inicijativu postupka izdavanje odobrenja za detaljna geološka istraživanja pojava i ležišta metala na lokalitetu „Kečkovac – Stolić“ u Sočkovcu i Kakmužu.

Navedena detaljna geološka istraživanja odobrena su u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima i Pravilnikom o postupku odobravanja detaljnih geoloških istraživnja.

Prema informacijama sa kojima raspolaže ovo ministarstvo, problem na terenu je nastao zbog nedovoljne informisanosti građana Sočkovca i Kečkovca o ovom vidu istraživanja. U toku su razgovori predstavnika privrednog društva „Medeni brijeg“, lokalne zajednice i stanovništva mjesnih zajednica Sočkovac i Kečkovac.     

                            

                                                                                       M I N I S T A R

                                                                                                     Petar Đokić

 

24.11.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10