Narodni poslanik Slavko Gligorić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slavko Gligorić, Klub poslanika DNS postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Moje pitanje biće upućeno Ministarstvu saobraćaja, odnosi se na status stanice Petrovo, na pruzi Doboj-Tuzla.

Stanica ima spor koji se već četiri, pet godina vodi, vezano da imovina željeznice je uzurpirana od strane privatnog vlasnika, tako da je onemoguće utovar na stanici, znači pošiljaka i prilaz stanici, i moje pitanje je:

Kada će se taj slučaj riješiti i ima li ikakvih nagovještaja da je to u nekakvoj proceduri?

ODGOVOR:

Broj:13.04/011-1363/16

Datum, 25.07.2016. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI  SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavljamo.-

VEZA: Vaš akt broj 04.2-011-260/16  od 05.07.2016. godine.

          Na 13.  sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,  održanoj 22. i 23. juna  2016. godine, narodni poslanik Slavko Gligorić, postavio je poslaničko pitanje:

         „Moje pitanje  biće upućeno Ministarstvu saobraćaja, odnosi se na status  stanice Petrovo, na pruzi Doboj-Tuzla.

         Stanica ima spor  koji se  već četiri, pet godina  vodi, vezano da imovina  željeznice  je uzurpirana  od strane  proivatnog  vlasnika, tako da je onemogućen utovar  na stanici, znači pošiljaka i prilaz stanici, i moje pitanje je:

         Kada će se taj slučaj  riješiti i ima li ikakvih nagovještaja da je to u nekakvoj proceduri?“

          Poslaničko pitanje  proslijeđeno je „Željeznicama Republike Srpske“ A.D. Doboj, koje su dostavile sljedeći  odgovor:

„Po pitanju  statusa stanice  Petrovo na pruzi Doboj – Tuzla, obavještavamo vas da su željeznički objekti (robni magacin/srušen – upisan u osnovna sredstva Sekcija STD Doboj, magacinska rampa – upisana u osnovna sredstva  Sekcija STD Doboj, dio krajnjeg kolosijeka), nalaze na parceli označenoj kao k.č. broj 4133/1 k.o. Petrovo upisana u pl. broj 66  na ime posjednika Napco beds factory d.o.o. Petrovo sa dijelom 1/1 po novom premjeru, a što po starom premjeru odgovara parceli označenoj kao k.č. broj 444/4 k.o. SP Petrovo-Lužani upisana u  zk uložak broj 69 na ime vlasnika Napco beds factory d.o.o. Petrovo sa dijelom 1/1.

Prema podacima dostavljenim od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove Područna jedinica Petrovo, predmetna parcela k.č.br. 4133/1  k.o. Petrovo od 1975.godine – nakon avio snimanja upisana  je u posjedovni list 79/01 kao k.č. br.4133 „Bare“ fabrika od 6849 m2 i ekonomsko dvorište od 14301 m2 na ime dr.sv. Bosna azbest Tuzlansko HK  Soda so, Bosansko Petrovo Selo.

Na osnovu vansudskog poravnanja o diobi nekretnina zaključenog između pravnih sljednika Bosna azbest Tuzlansko HK Soda so Bos. Petrovo Selo i Uvjerenja Osnovnog suda u Doboju br. U/I-716/2003 od 24.09.2003.godine i U/I-192/2004 od 02.04.2004.godine izvršena je promjena naslova korisnika na AD „Gradnjamont“ Petrovo.

Uvidom u spisak promjena broj 12/2008 utvrđeno je da je izvršeno cijepanje parcele označene kao k.č. br.4133 na način da je cijepana na k.č. br. 4133/1 ekonomsko dvorište od  13967 m2 i fabrika od 6849m2 i k.č. br. 4133/2 ekonomsko dvorište od 334m2.

Na osnovu Ugovora o prodaji nepokretne i pokretne imovine zaključenog između „Gradnja mont“ a.d. Petrovo u stečaju i „Kemokop“ d.o.o. Petrovo  pod brojem OPU-828/2011 od 20.06.2011. godine na k.č. br.4133/1 i k.č.br. 4133/2 izvršena promjena naslova korisnika – predmetne parcele uknjižene su u korist „Kemokop“ d.o.o.Tuzla.

Na osnovu Ugovora o prodaji nekretnina zaključenog između „Kemokop“ d.o.o. Petrovo i Napco beds factory  pod brojem OPU – 751/2013 od 28.06.2013.godine na k.č. br. 4133/1 i k.č. 4133/2 upisan je  Napco beds factory.

               Po zemljišno-knjižnom stanju, takođe, nikad na parceli nisu bile upisane željeznice, sada je kao vlasnik upisan Napco beds factory, a istorijat zk upisa dostavljamo u prilogu, uz ostalu dokumentaciju koja potvrđuje ono što je u ovom dopisu navedeno.

               Dakle na osnovu svega navedenog, nije poznato kako je zemljište korišteno za gradnju pružnih objekata, ali je jasno da se od 1975, a i prije po zk stanju, to zemljište vodi na drugim titularima (vjerovatno slučaj kao i kod mnogo drugih stanja na terenu, da je zemljište u državnoj/društvenoj svojini, bez obzira koje preduzeće upravljalo istim, korišteno za gradnju, a da nije provedena procedura prepisa na drugog titulara). Ono što je bitno istaći jeste, da upisa JŽTP Sarajevo ili drugog organizacionog dijela tog željezničkog preduzeća, kao ni Željeznica RS, nije bilo na predmetnom zemljištu.

Napominjemo i da je Društvo podnijelo krivičnu prijavu za rušenje robnog magacina na toj lokaciji koju je izvršio Napco beds factory, ali takođe ističemo i da je taj magacin bio u ruševnom stanju prema informacijama kojima mi sa terena raspolažemo.

U toku su aktivnosti da sa Napco beds factory sklopi notarski ugovor za osnivanje prava službenosti na zemljištu koje se koristi kao pristupni put stanici Petrovo Novo, na koji način će biti riješeno pitanje pristupa stanici.“

 

          

           S poštovanjem,

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9