Narodni poslanik Slavko Gligorić Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slavko Gligorić, Klub poslanika DNS, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Kada će krenuti izlaganje na području optšine Petrovo vezano za  rješavanje imovinskih knjiga koje se nalaze na opštini Gračanica, a nisu prenesene na Opštinu, s obzirom da to predstavlja jedan problem oko rješavanja imovinskih i pravnih odnosa u opštini Petrovo?

ODGOVOR:

Broj: 21.01/052-498/17

Datum: 23.08.2017.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a  s e

Narodni poslanik Slavko Gligorić, Klub poslanika DNS, na 20. Sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18. jula 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 „ Kada će krenuti izlaganje na području opštine Petrovo vezano za rješavanje imovinskih knjiga koje se nalaze na opštini Gračanica, a nisu prenesene na opštinu, s obzirom da to predstavlja jedan problem oko rješavanja imovinskih i pravnih odnosa u opštini  Petrovo?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavezna je da u svom postupanju primjenjuje Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 110/16). Planom poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2017. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/17), predviđeno je osnivanje katastra nepokretnosti za katastarske opštine Petrovo i Kakmuž na teritoriji opštine Petrovo. Napominjemo da je postupak osnivanja katastra nepokretnosti veoma složen, jer se sastoji od niza radnji i postupaka u samoj pripremi baze katastra nepokretnosti, koja predstavlja jedan od preduslova za sami postupak izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima. Ovim putem Vas obavještavamo da su aktivnosti na pripremama baza katastra nepokretnosti za dvije navedene katastarske opštine na teritoriji opštine Petrovo, a prema službenim evidencijama koje se vode kod nadležne Područne kancelarije Petrovo, u toku, te će se nakon izrade privremene baze katastra nepokretnosti krenuti sa postupkom izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima, a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti.

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                                            DIREKTOR       

1. Naslovu,                                                                                             Miloš Komljenović, dipl.pravnik

2. Arhiva .

 

 

 

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9