Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević Ministarstvu porodice, omladine i sporta

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević, Klub poslanika SDS, postavila je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PORODICE, OMLADINE I SPORTA

U kojoj fazi se nalazi izgradnja sigurne kuće u Trebinju? Zamoliću Vas da uključite kao dio odgovora i dinamiku oko izgradnje sigurne kuće, uključujući i informacije o njenom kapacitetu, o načinu finansiranja i o svemu ostalom  da Vam  ne bih na svakoj sjednici  postavljala zasebno pitanja na istu temu.

 

ODGOVOR:

Broj: 20.01/011-55/19

Dana: 20.02.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se

 

Narodna poslanica Sonja Karadžić Jovićević na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 29, 30. i 31. januara 2019. godine , postavila je sledeće poslaničko pitanje:

 

“U kojoj fazi se nalazi izgradnja sigurne kuće u Trebinju? Zamoliću Vas da ukuljučite kao dio odgovora i dinamiku oko izgradnje sigurne kuće, uključujući i informacije i njenom kapacitetu, o načinu finansiranja i o svemu ostalom da Vam ne bih na svakoj sjednici postavljala zasebno pitanja na istu temu.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa  čl. 236. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo slijedeći

 

O D G O V O R

 

Sigurna kuća predstavlja posebnu mjeru podrške žrtvama nasilja u porodici koju može realizovati pravno lice na način propisan Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/12, 108/13 i 82/15) i pripadajućim podzakonskim aktima. Podzakonski akti koji bliže određuju početak rada sigurne kuće i finansiranje zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici u istoj,  su Pravilnik o standardima za realizaciju sigurne kuće („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/13),  Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra sigurnih kuća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/13) i Pravilnik o načinu dodjele sredstava sigurnim kućama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 62/13 i 11/17 ).

Pravilnikom o standardima za realizaciju sigurne kuće propisuju se jedinstveni standardi koje sigurna kuća mora ispunjavati u smislu prostora, opreme i kadra kako bi se omogućilo sprovođenje posebne mjere podrške na čitavom području Republike Srpske. Ispunjenost standarda utvrđuje komisija koju imenuje ministar porodice, omladine i sporta. Pravnom licu koje ispunjava propisane standarde izdaje se Rješenje o ispunjenosti uslova za rad sigurne kuće u skladu sa Zakonom. Pravno lice, kome je izdato rješenje o ispunjenosti uslova za rad sigurne kuće, podnosi, Ministarstvu porodice, omladine i sporta  zahtjev za upis u Registar sigurnih kuća. Upis u Registar predstavlja uslov za ostvarivanje prava na finansiranje privremenog zbrinjavanja i smještaja  žrtava nasilja u sigurnoj kući.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta ima određena saznanja da postoji inicijativa da se na područiju GradaTrebinja izgradi objekat koji bi služio za pružanje posebne mjere podrške - sigurna kuća. Sigurna kuća bi zbrinjavala žrtve nasilja u porodici,  pružala pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici sa područja lokalnih zajednica koje gravitiraju prema Gradu Trebinju. Sve do momenta podnošenja zahtjeva za isunjenost standarda za realizaciju posebne mjere podrške žrtvama nasilja u porodici, Ministarstvo nema uvid u planove i aktivnosti pravnih lica koja namjeravaju realizovati ovaj vid podrške žrtvama nasilja u porodici.

Kada je riječ o finansiranju sigurnih kuća, važno je napomenuti da Ministarstvo porodice, omladine i sporta, u skladu sa Zakonom isključivo finansira privremeno zbrinjavanje  žrtava nasilja u porodici.  Obračun sredstava za privremeno zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici vrši se u skladu sa konkursnom procedurom koja je regulisana pomenutim Zakonom i Pravilinikom o načinu dodjele sredstava sigurnim kućama, a na osnovu rješenja o privremenom zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici izdatih od strane centara za socijalni rad/službi socijalne zaštite. Pravo na obračun sredstava imaju pravna lica koja realizuju sigurnu kuću, a koja su upisana  u Registar sigurnih kuća.

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

 

                                                                                                            MINISTAR

 

                                                                                                          Sonja Davidović

 

 

Dostavljeno:

  1. Naslovu
  2. Arhivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2019
Saziv: 
10