Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DNS, postavila je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU PRAVDE

               Koliko trenutno ima lica u Republici Srpskoj sa položenim notarskim ispitom, a da ne rade, odnosno ne obavljaju funkciju notara, da li se raspisuju konkursi za popunu upražnjenih radnih mjesta?

               Koliki je bio najveći, a koliki najmanji prihod jednog notara u toku prošle godine i da li razmišljate u budućem zakonu u pravcu da se notarske usluge regulišu zakonom, a ne Uredbom Vlade kao što je sada trenutno slučaj?

ODGOVOR:

Broj: 08.021/052-5698/17

Datum: 28.07.2017. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DNS na Dvadesetoj  sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18. jula 2017. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko trenutno ima lica u Republici Srpskoj sa položenim notarskim ispitom, a da ne rade, odnosno ne obavljaju funkciju notara, da li se raspisuju konkursi za popunu upražnjenih radnih mjesta?

Koliki je bio najveći, a koliki najmanji prihod jednog notara u toku prošle godine i da li razmišljate u budućem zakonu u pravcu da se notarske usluge regulišu zakonom, a ne Uredbom Vlade kao što je sada trenutno slučaj?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Renjpublike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

ODGOVOR

U Republici Srpskoj je 46 kandidata iz Republike Srpske položilo notarski ispit, a nije imenovano za notare, od kojih jedan kandidat ima preko 65 godina života, a jedan kandidat ove godine navršava 65 godina.

Ministarstvo pravde Republike Srpske u 2014. godini, objavilo je tri konkursa za izbor notara, i to: za službeno sjedište Foča, zatim za sva službena sjedišta gdje ima upražnjeno mjesto notara, a to su: Kneževo, Srbac, Laktaši, Srebrenica, Lopare, Vlasenica, Istočno Sarajevo, Rogatica i Nevesinje i treći konkurs u 2014. godini je objavljen za službeno sjedište Istočno Sarajevo.

U skladu sa odredbama člana 31. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/17) Ministarstvo pravde Republike Srpske ima obavezu da u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona organizovati i sprovesti konkurs za izbor notara. 

Na osnovu godišnjih izvještaja o radu notara za 2016, godinu utvrdili smo da je najveći prihod jednog notara u Republici Srpskoj (ukupan prihod bez PDV-a) iznosio 503.729,00 KM, a najmanji prihod jednog notara je iznosio 70.289,85 KM.

Imajući u vidu da je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/17), stupio na snagu 28.07.2017. godine, te u Zakonu o notarima nisu izmijenjene odredbe kojima je propisano da notari imaju pravo na nagradu i naknadu za svoj rad u visini i na način uređen Uredbom o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj, koju donosi Vlada Republike Srpske, to znači da se ovo pitanje može razmatrati u narednom periodu ako se bude donosio novi Zakon o notarima, uvažavajući sve prijedloge i sugestije  u cilju donošenja propisa u najboljem interesu građana Republike Srpske.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                        M I N I S T A R

                Anton Kasipović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9