Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Na rijeci Bosni na teritoriji opština Modriča i Vukosavlje, planirana je izgradnja male HC. Koliko znam, lokalne zajednice, kao i koncesionar su odredili određene predradnje.

U kojoj fazi je realizacija ovog projekta i kada su planirani počeci i završetak ovog projekta?

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-392-1/17

Datum: 16.08.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Stevo Joksimović (Klub poslanika SDS-SRS RS), na dvadesetoj  sjednici, održanoj 18. jula 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

               „Na rijeci Bosni na teritoriji opština Modriča i Vukosavlje, planirana je izgradnja male hidroelektrane. Lokalne zajednice, kao i koncesionar, odredili su određene predradnje. U kojoj fazi je realizacija ovog projekta i kada su planirani početak i završetak ovog projekta?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ugovor o koncesiji za izgradnju i korišćenje male hidroelektrane „Cijevna 7“ na rijeci Bosni zaključen je u avgustu 2010. godine. Koncesionar „Elpo Hydro Snaga“ d.o.o. Banja Luka je pribavio lokacijske uslove i ekološku dozvolu 2012. godine, ali je izdavanje građevinske dozvole bilo uslovljeno donošenjem Izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske. Na zahtjev Koncesionara, a u cilju rješavanja imovinskih odnosa, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je, u martu 2013. godine, pokrenulo postupak utvrđivanja opšteg interesa, ali Pravobranilaštvo nije moglo započeti postupak eksproprijacije do usvajanja Izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske i dok saglasnost na Plan parcelacije ne daju lokalne zajednice. Opština Modriča još uvijek nije dala saglasnost na Plan parcelacije. S obzirom na to da su rokovi iz Ugovora istekli, Koncesionar se obratio zahtjevom za potpisivanje Aneksa Ugovora o koncesiji. U toku su aktivnosti na pripremi Aneksa Ugovora kojim će rokovi biti produženi za novih 5 godina, imajući u vidu dužinu trajanja postupka eksproprijacije i činjenicu da se u građevinskom smislu radi o zahtjevnom projektu.

                                                                                                                     MINISTAR

                                                                                                                                                 Petar Đokić

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9