Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Šta je do sada preduzela Vlada Republike Srpske i nadležno Ministarstvo, kada se može očekivati konačno rješenje pitanja i problema uzurpacija šuma u Republici Srpskoj, posebno na području opštine Modriča, zato što je ova lokalna zajednica, u poređenju sa drugim opštinama, najviše opterećena ovim problemom, kao i značajan dio građana koji živi na području opštine Modriča?

ODGOVOR:
Broj: 12.06-332-504/15

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Stevo Joksimović (Klub poslanika SDS – SRS RS) na Trećoj  sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 15. aprila 2015. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Šta je do sada preuzela Vlada Republike Srpske i nadležno Ministarstvo, kada se može očekivati konačno rješenje pitanja i problema uzurpacija šuma u Republici Srpskoj, posebno na području opštine Modriča, zato što je ova lokalna zajednia, u poređenju sa drugim opštinama, najviše opterećena ovim problemom, kao i značajan dio građana koji živi na području opštine Modriča.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći:

 

ODGOVOR

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zajedno sa Pravobranilaštvom Republike Srpske i Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove započelo je obimne aktivnosti na poslovima upisa stvarnih prava na šumama i šumskom zemljištu, kao i ostalih segmenata koji se odnose na rješavanje imovinsko – pravne problematike, a time i uzurpacija, vezanih za šume i šumska zemljišta u svojini Republike Srpske, ali i drugih fizičkih i pravnih lica, kroz postupke masovnih izlaganja i upisa stvarnih prava nad nepokretnostima.

Kao jedan od problema konstatovano je nepostojanje granične linije između šuma i šumskog zemljišta sa jedne strane i poljoprivrednog zemljišta sa druge strane u pojedinim opštinama (tzv. zelena linija). S tim u vezi, sve lokalne samouprave u RS su početkom 2014. dobile instrukciju koja se odnosi na potrebe formiranja komisija, ukoliko iste nisu formirane, a prema članu 17. stav 2. Zakona o uzurpacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/06), i započinjanju aktivnosti koje su u nadležnosti lokalnih samouprava.

Ovim putem Vas informišemo da je planom rada Narodne skupštine Republike Srpske predviđeno donošenje izmjena i dopuna Zakona o stvarnim pravima, kojim će se produžiti važenje Zakona o uzurpacijama, kao i izmjena i dopuna Zakona o uzurpacijama kojim će biti definisani i rokovi za podnošenje zahtjeva. Potrebno je naglasiti da prema Zakonu o uzurpacijama, uzurpacije nad šumama u društvenoj svojini nisu priznavane.

Problemi uzurpacija imaju svoj istorijski kontekst duži od jednog vijeka, a u ovom trenutku prema evidencijama JPŠ „Šume RS“ konstatovana je površina od 22.516,99 ha šuma i šumskog zemljišta pod uzurpacijama, što jasno ukazuje na obim problema.

Takođe, potrebno je naglasiti da su trenutno u toku masovna izlaganja nekretnina u velikom broju opština u Republici Srpskoj u okviru kojih se omogućava jednoznačna jedinstvena evidencija o nepokretnostima na bazi novog fotogrametrijskog snimanja, čime će se između ostalog omogućiti i rješavanje ovog problema, pri čemu se posebno potrebno vodi računa o negativnoj pojavi bespravnog uzurpiranja značajnih površina prilikom obilježavanja nekretnina u fazi aviosnimanja. Potrebno je naglasiti da rješavanje uzurpacija predstavlja dugotrajan proces koji zahtijeva značajne napore relevantnih institucija na svim nivoima.

Opština Modriča u pojedinim svojim katastarskim opštinama ima naslijeđene probleme sa uzurpacijama nad šumskim zemljištem, što je rezultiralo i određenim nezadovoljstvom građana. S tim u vezi, obustavljene su aktivnosti na redovnim sječama od strane JPŠ “Šume RS“ na spornim površinama do okončanja postupka, a održavani su i tematski sasatanci između predstavnika SO Modriča i republičkih organa. Navedeni problemi će se u značajnoj mjeri razriješiti u postupku izlaganja nepokretnosti na teritoriji opštine Modriča, koja će se sprovoditi prema utvrđenoj dinamici Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

 

 

                                                                                                M  I  N  I  S  T  A  R                                                                                                                   

                                                                                              prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

PITANJE:

 

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

 

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

Šta je do sada preduzela Vlada Republike Srpske i nadležno Ministarstvo, kada se može očekivati konačno rješenje pitanja i problema uzurpacija šuma u Republici Srpskoj, posebno na području opštine Modriča, zato što je ova lokalna zajednica, u poređenju sa drugim opštinama, najviše opterećena ovim problemom, kao i značajan dio građana koji živi na području opštine Modriča?

 

ODGOVOR:
Broj: 12.06-332-504/15

Datum:

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Stevo Joksimović (Klub poslanika SDS – SRS RS) na Trećoj  sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 15. aprila 2015. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Šta je do sada preuzela Vlada Republike Srpske i nadležno Ministarstvo, kada se može očekivati konačno rješenje pitanja i problema uzurpacija šuma u Republici Srpskoj, posebno na području opštine Modriča, zato što je ova lokalna zajednia, u poređenju sa drugim opštinama, najviše opterećena ovim problemom, kao i značajan dio građana koji živi na području opštine Modriča.

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći:

 

 

ODGOVOR

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zajedno sa Pravobranilaštvom Republike Srpske i Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove započelo je obimne aktivnosti na poslovima upisa stvarnih prava na šumama i šumskom zemljištu, kao i ostalih segmenata koji se odnose na rješavanje imovinsko – pravne problematike, a time i uzurpacija, vezanih za šume i šumska zemljišta u svojini Republike Srpske, ali i drugih fizičkih i pravnih lica, kroz postupke masovnih izlaganja i upisa stvarnih prava nad nepokretnostima.

Kao jedan od problema konstatovano je nepostojanje granične linije između šuma i šumskog zemljišta sa jedne strane i poljoprivrednog zemljišta sa druge strane u pojedinim opštinama (tzv. zelena linija). S tim u vezi, sve lokalne samouprave u RS su početkom 2014. dobile instrukciju koja se odnosi na potrebe formiranja komisija, ukoliko iste nisu formirane, a prema članu 17. stav 2. Zakona o uzurpacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/06), i započinjanju aktivnosti koje su u nadležnosti lokalnih samouprava.

Ovim putem Vas informišemo da je planom rada Narodne skupštine Republike Srpske predviđeno donošenje izmjena i dopuna Zakona o stvarnim pravima, kojim će se produžiti važenje Zakona o uzurpacijama, kao i izmjena i dopuna Zakona o uzurpacijama kojim će biti definisani i rokovi za podnošenje zahtjeva. Potrebno je naglasiti da prema Zakonu o uzurpacijama, uzurpacije nad šumama u društvenoj svojini nisu priznavane.

Problemi uzurpacija imaju svoj istorijski kontekst duži od jednog vijeka, a u ovom trenutku prema evidencijama JPŠ „Šume RS“ konstatovana je površina od 22.516,99 ha šuma i šumskog zemljišta pod uzurpacijama, što jasno ukazuje na obim problema.

Takođe, potrebno je naglasiti da su trenutno u toku masovna izlaganja nekretnina u velikom broju opština u Republici Srpskoj u okviru kojih se omogućava jednoznačna jedinstvena evidencija o nepokretnostima na bazi novog fotogrametrijskog snimanja, čime će se između ostalog omogućiti i rješavanje ovog problema, pri čemu se posebno potrebno vodi računa o negativnoj pojavi bespravnog uzurpiranja značajnih površina prilikom obilježavanja nekretnina u fazi aviosnimanja. Potrebno je naglasiti da rješavanje uzurpacija predstavlja dugotrajan proces koji zahtijeva značajne napore relevantnih institucija na svim nivoima.

Opština Modriča u pojedinim svojim katastarskim opštinama ima naslijeđene probleme sa uzurpacijama nad šumskim zemljištem, što je rezultiralo i određenim nezadovoljstvom građana. S tim u vezi, obustavljene su aktivnosti na redovnim sječama od strane JPŠ “Šume RS“ na spornim površinama do okončanja postupka, a održavani su i tematski sasatanci između predstavnika SO Modriča i republičkih organa. Navedeni problemi će se u značajnoj mjeri razriješiti u postupku izlaganja nepokretnosti na teritoriji opštine Modriča, koja će se sprovoditi prema utvrđenoj dinamici Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

 

 

                                                                                                M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                     

                                                                                              prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

 

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9