Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Jedanaestoj sjednici održanoj 6. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Na prethodnoj sjednici NS Republike Srpske, prilikom rasprave o Prijedlogu strategije ingralnog upravljanja vodama Republike Srpske, pomoćnik ministra je izjavio da će na području opštine Modriča u 2017. godini, ako sam dobro zapamtio, biti uloženo oko 7 miliona KM, u projekte i objekte zaštite od poplava.

               Da li možete odgovoriti o kojim se objektima i projektima radi u kojem vremenu i kada je predviđena realizacia ovih objekata?

ODGOVOR:

Broj: 12.07-337-215/16

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Stevo Joksimović (Klub poslanika SDS-SRS RS) na 11. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 06. aprila 2016.godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Na prethodnoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, prilikom rasprave o Prijedlogu strategije integralnog upravljanja vodama Republike Srpske, pomoćnik ministra je izjavio da će na području opštine Modriče u 2017.godini,  ako sam dobro zapamtio, biti uloženo oko 7 miliona KM, u projekte i objekte zaštite od poplava.

Da li možete odgovoriti o kojima se objektima i projektima radi u kojem vremenu i kada je predviđena realizacija ovih radova?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

       Našim odgovorom broj :12.07-011-159/15 od 05.06.2015 godine na Vaše poslaničko pitanje koje ste postavili na Četvrtoj sjednici Narodne Skupštine održanoj 19.maja 2015 godine upoznali smo Vas o kojim objektima i projektima se radi na zaštiti od poplava, a sada ćemo dati presjek dostignutog nivoa realizacije sa planom realizacije nezavršenih radova.

      U okviru projekta Hitnih mjera zaštite od poplava na području opštine Modriča potpisan je Ugovor o realizaciji sanacije Zapadnog lateralnog kanala Modriča, 02.06.2014.god izvođač radova „Gekop“ Derventa vrijednost radova je 970.716,31 eura.

Realizovana je sanacija:

  • Zapadnog lateralnog kanala koja obuhvata; čišćenje  obodnog kanala i sanacija nasipa, ukupna dužina kanala je L=10.441,75m, izgradnju kamenih stabilizacionih pragova, sanacija kaskada i sanacija betonskih obloga
  • Kanala Dobrinja koja obuhvata: čišćenje kanala Dobrinja i sanacija nasipa, dužina kanala je L=1.581,47 m, izgradnja kamenih stabilizacionih pragova  i sanacija betonskih obloga
  • Kanala Tolisa koja obuhvata:  čišćenje kanala Tolisa i sanacija nasipa, ukupna dužina kanala  je L=1.522,84 m, izgradnja kamenih stabilizacionih pragova, sanacija kaskada i sanacija betonskih obloga
  • Kanala Srnava koja obuhvata: čišćenje kanala Srnava i sanacija nasipa , ukupna dužina kanala L=627,35 m, izgradnja kamenih stabilizacionih pragova,  sanacija kaskada i sanacija betonskih obloga

Radovi su u potpunosti izvedeni.

       Drugi mjera u okviru Projekta je sanacija nasipa  i regulacija dijela korita rijeke Bosne u cilju zaštite naselja Dobor. Za ovu mjeru  Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske Zak.br. 04.FS/414-231/15   odobrio je sredstva za izradu Glavnog projekta nasipa za zaštitu naselja Dobor od velikih voda rijeke Bosne u visini od 150,000.00 KM. Projekat je urađen od strane Instituta za građevinarstvo „IG“ Banja Luka.

       Vrijednost radova po ovom projektu  po projektanskim cijenama (koje su obično uvećane i do 20%) je 9.714.794,55 KM

       Ovi radovi mogu se izvoditi kada Javna ustanova „Vode Srpske“ u saradnji sa opštinom  Modriča riješe imovinski odnosi i pribavi građevinsku dozvolu, a rok za realizaciju ovih mjera je kraj 2017.godine.

       Osim ovih mjera i Republički štab za vanredne situacije donio je Naredbu br 11-4/14, kojom je naredio sanaciju otvora na nasipu dužine 850 m koji štiti naselje Dobor. Vodoprivredno preduzeće „Ušće Bosne“ iz Šamca u toku 2014 godine izvelo je radove u vrijednosti od 417.244,22 KM.

         Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske odobrio je i sredstva za sanaciju ljetnog nasipa za zaštitu naselja Dobor u iznosu od 70.000,00 KM i radovi su završeni u toku 2015.godine.

        Već realizovanim projektima i realizacijom planiranog projekata znatno će se povećati nivo zaštite od poplava Modriče i naselja Dobor.

 

                                                                                                                     M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                prof. dr   Stevo Mirjanić

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9