Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Desetoj sjednici održanoj 2. marta 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Na području opštine Modriča, preciznije u naseljenom mjestu Modriča 5, nalazi se Gudronska jama, odlagalište otpada ''Gudrona'' koji se tu odlaže više desetina godina, a otpad je nastao iz proizvodnje u rafinerijama. Gudranska jama nalazi se neposrednoj blizini naseljenog mjesta, gdje stanovnici Modriče 5 tu trajno žive i tu se pored jedne užasne slike, igraju djeca svih uzrasta.

Moje pitanje je:

Pošto sam saznao da je Ministarstvo iskazalo interes za rješavanje ovog problema, možete li mi odgovoriti konkretno šta je do sada Ministarstvo preduzelo i kada se može očekivati konačno rješenje ovog problema?

ODGOVOR:

Broj:15 04-011-86/16

Datum: 21.03.2016.

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS Republike Srpske na Desetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 02. marta  2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

  • Na području opštine Modriča, preciznije u naseljenom mjestu Modriča 5, nalazi se gudronska jama, odlagalište otpada ''Gudrona'' koji se tu odlaže više desetina godina, a otpad je nastao iz proizvodnje u rafinerijama. Gudronska jama nalazi se u neposrednoj blizini naseljenog mjesta, gdje stanovnici Modriče 5 tu trajno žive i tu se pored jedne užasne slike , igraju djeca svih uzrasta. Pošto sam saznao da je Ministarstvo iskazalo interes za rješavanje ovog problema, možete li mi odgovoriti konkretno šta je do sada Ministarstvo preduzelo i kada se može očekivati konačno rješenje ovog problema?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći:

ODGOVOR

U periodu od 1967. do 1992. godine u Rafineriji ulja Modriča su prikupljana otpadna motorna i industrijska ulja sa prostora bivše Jugoslavije, nakon čega su tretirana postupkom rerafinacije sa koncentrovanom sumpornom kiselinom i aktivnom glinom. U tehnološkom postupku rerafinacije kao nus proizvod nastajao je opasni rafinerijski otpad (kiseli gudron), koji je odlagan na lokalitetu „Garevac“ u lagunama nastalim iskopavanjem šljunka. Odluka o odlaganju gudrona je donesena 1966. godine u skladu sa tadašnjim propisima. Deponija kiselog gudrona u naselju Garevac, nalazi se van kruga Rafinerije ulja Modriča. Procijenjena količina deponovanog otpadnog materijala se kreće od 20 do 25 hiljada tona.

''Rafinerija ulja Modriča'' a.d Modriča je od 1996. godine prestala da primjenjuje tehnologiju za obradu otpadnih ulja sa sumpornom kiselinom, tako da se od tada u ovom preduzeću više ne produkuje kiseli gudron.

U zemljama  nastalim raspadom  bivše Jugoslavije ovaj problem je počeo da se rješava tek u sklopu globalne politike približavanja Evropskoj uniji što je podrazumjevalo i uspostavljanje zakonodavno-pravnog i institucionalnog okvira upravljanja otpadom i trajnog zbrinjavanja ove vrste otpada.

Svjesni problema i opasnosti po životnu sredinu i zdravlje ljudi od formiranih laguna kiselog gudrona u Rafineriji ulja Modriča i Rafineriji nafte Brod, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, osim propisanih mjera i rokova za rješavanje ovog problema  izdatim ekološkim dozvolama, pararelno je vodilo aktivnosti u cilju pronalaženja finansiranja trajnog zbrinjavanja gudrona putem IPA fondova. Ovo Ministarstvo je 2011.godine  kandidovalo prema  Delegaciji Evropske komisiji projekat rješavanja zbrinjavanja gudronskih jama, kroz listu prioritetnih  IPA projekata iz Republike Srpske. Na žalost, ova  inicijativa nije dobila podršku od strane Delagacije Evropske unije u BiH.

U cilju pronalaženja adekvatnog rješenja za trajno zbrinjaavanje gudrona koji je nastao u proizvodnim procesima ''Rafinerije nafte Brod''a.d. Brod i ''Rafinerije ulja Modriča'' a.d. Modriča, ovo ministarstvo je aktivno učestvovalo i podržalo inicijativu  Preduzeća za promet i transport hemikalija, gospodarenjem otpadom ''KEMOKOP'' Modriča, da zajedno sa  njemačkim partnerom Baufeld i T&T-a, zainteresovanim za rješavanje trajnog zbrinjavanja gudrona na lokaciji u Brodu i Modriči, izrade akcioni plan i Studiju izvodljivosti o mogućim varijantama sanacije gudronskih jama u Republici Srpskoj. U tom cilju održano je niz sastanaka na kojima su pored predstavnika  Preduzeća ''KEMOKOP'', predstavnika Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju,  predstavnika konsultanata iz Njemačke, bili prisutni i  predstavnici Rafinerije nafte Brod, Rafinerije ulja Modriča, te predstavnici opština Modriča i Broda i predstavnici Optima grupe.

S obzirom da ni u ovom slučaju nije bilo napretka u planiranim aktivnostima nakon održanih sastanaka, ovo ministarstvo je od strane direktora ''Rafinerija ulja Brod'' a.d. Brod obavješteno dopisom da su u toku aktivnosti na pripremi za rješavanje problema ''utilizacijom bazena kiselih gudrona'', te da je potpisan ugovor sa konzorcijumom DEME/RIJEKATANK/ECO TRADE/ koji ima bogato iskustvo na riješavanju ove vrste otpada.

U  skladu sa poslaničkim pitanjem da se ''konkretno odgovori šta je do sada Ministarstvo preduzelo i kada se može očekivati konačno rješenje ovog problema'' ovom prilikom napominjemo da je ovo Ministarstvo u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj:71/12)  izdalo 20.05.2015. godine Rješenje kojim je obnovljeno Rješenje ovog ministarstva iz 2010. godine kojim je izdata ekološka dozvola odgovornom licu ''Rafinerija ulja Modriča'' a.d. Modriča za Rafineriju ulja-proizvodnja, prerada i promet derivata nafte u Modriči sa rokom važenja do 21.05.2020. godine.

U dijelu ekološke dozvole kojim su naložene mjere za ''sprečavanje i smanjenje otpada'', zbrinjavanje gudronskog otpada Rafinerije i sanacija kontaminiranog zemljišta iz podloge i neposrednog okruženja gudronske jame treba vršiti u skladu sa Planom za konačno zbrinjavanje gudronskog otpada. U Rješenju je naloženo da se kontinuirano sprovode mjere kako bi se dvije lokacije sa gudronskim otpadom  u naselju Garevac  držale pod nadzorom i kontrolom do konačnog zbrinjavanja prema sledećem planu:

  • Priprema projekta za istraživanje mogućnosti prerade kiselog gudrona: datum izvršenja

               31.07.2015. godine;

  • Priprema projekta za istraživanje mogućnosti prerade kiselog gudrona: datum izvršenja 31.07.2015. godine
  • Izbor najoptimalnije tehnologije za preradu naftnog mulja u skladu sa tehničko – ekonomskim odredbama, propisima kojima je uređena oblast zbrinjavanja otpada, ekološkom bezbjednošću i fizičkim i hemijskim sastavvom kiselog gudrona: datum izvršenja 30.12.2015. godine;
  • Razrada baznog projekta i tehničko – ekonomske opravdanosti: datum izvršenja 01.03.2016. godine:
  • Usaglašavanje baznog projekta i tehničko – ekonomske opravdanosti prerade kiselog gudrona: datum izvršenja 01.12.2016. godine
  • Usaglašavanje radnog projekta prerade kiselog gudrona sa nadzornim organima: datum izvršenja 01.02.2017. godine;
  • Usaglašavanje izvora finansiranja 01.04.2017. godine
  • Narudžba, isporuka, montaža i puštanje u upotrebu osnovne i dodatne opreme, montažnih zgrada i objekata, sirovina i materijala 01.08.2017. godine
  • Početak realizacije projekta, uključujući i preradu naftnog mulja 01.09.2017. godine

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem naloženih mjera vrše inspektori nadležni za zaštitu životne sredine Republičke uprave za inspekcijske poslove i jedinica lokalne samouprave.

 

                                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                                                 Srebrenka Golić

 

 

02.03.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9