Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Prije otprilike dvije godine postavio sam pitanje u vezi rješavanja problema Gudronske jame u naseljenom mjestu Modriča 5. U vašem odgovoru precizno ste dali plan realizacije i rješavanja ovog probelma sa utvrđenom dinamikom određenih radnji za rješavnje i saniranje ovog jednog velikog ekološkog problema.

Moje pitanje: da li se izvršava plan i realizuje plan rješavanja ovog problema i da li se poštuje dinamika i ima li  nekih velikih problema u rješavanju ovog problema?

U kojoj fazi je realizacija i dinamika tog posla?

ODGOVOR:

Broj:15.01-011-338/18  

Datum, 04.07.2018.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom Ministarstvu dana 26.06.2018.godine putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis broj: 04.2-011-336/18 od 25.06.2018. godine, dostavljeno je poslaničko pitanje narodnog poslanika Steva Joksimovića, Klub poslanika SDS-SRS RS.

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS, na 25. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 19. juna 2018.godine postavio je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju sljedeće poslaničko pitanje:

„Prije otprilike dvije godine postavio sam pitanje u vezi rješavanja problema Gudronske jame u naseljenom mjestu Modriča 5. U vašem odgovoru precizno ste dali plan realizacije i rješavanja ovog problema sa utvrđenom dinamikom određenih radnji za rješavanje i saniranje ovog jednog velikog ekološkog problema.

Moje pitanje: da li se izvršava plan i realizuje plan rješavanja ovog problema i da li se poštuje dinamika i ima li nekih velikih problema u rješavanju ovog problema?

U kojoj fazi je realizacija i dinamika tog posla?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

''Rafinerija ulja Modriča'' a.d Modriča  nastavlja sa aktivnostima na rješavanju problema Gudronske jame u naseljenom mjestu Modriča 5 (Garevac). Pored već poznatih činjenica koje smo vam dostavili 21.03.2016. godine, u prethodnom periodu razmatrane su i druge ponude i druga varijantna rješenja od strane preduzeća i eksperata iz zemlje i inostranstva, a sve sa ciljem da se ovaj dugogodišnji problem riješi na odgovarajući način.

Iz tog razloga, u prethodnom periodu izvršeno je uzorkovanje otpada sa predmetnog lokaliteta radi utvrđivanja kategorije opasnosti i sastava otpada, te shodno tome i utvrđivanje načina za njegovo konačno zbrinjavanje. Nadalje, raspisan je javni poziv za tretman ovog otpada termičkom desorpcijom i rezervisana su novčana sredstva za aktivnosti u 2018. godini,  u iznosu od 2 miliona KM za realizaciju aktivnosti na konačnom zbrinjavanju rafinerijskog otpada (kiseli gudron), koji je nastao u vrijeme kada se u Rafineriji ulja Modriča vršio tehnološki postupak rerafinacije prikupljanih otpadnih motornih i industrijskih ulja sa prostora bivše Jugoslavije (u periodu od 1967. do 1992. godine), a odlaganje izvršeno u skladu sa Odlukom o odlaganju gudrona,  donesenom 1966. godine u skladu sa tadašnjim propisima. Navedene činjenice ukazuju da se trenutno realizuje faza izbora najoptimalnije tehnologije za preradu naftnog mulja u skladu sa tehničko – ekonomskim odredbama, propisima kojima je uređena oblast zbrinjavanja otpada, ekološkom bezbjednošću i fizičkim i hemijskim sastavvom kiselog gudrona

U cilju praćenja realizacije aktivnosti zbrinjavanja navedenog otpada, formirana je Radna grupa u čijem sastavu su predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, opštine Modriča i Rafinerije ulja Modriča. Takođe, pored inspekcijskog nadzora kojeg vrše inspektori nadležni za zaštitu životne sredine Republičke uprave za inspekcijske poslove i jedinica lokalne samouprave i  Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju će intenzivno pratiti realizaciju aktivnosti zbrinjavanja navedenog otpada, cijeneći rok do kojeg važi ekološka dozvola.

 

Prilog: - Jedan primjerak latiničan,                                                               

  - dva primjerka ćirilična;                                                                MINISTAR

                  -  CD (WORD 2003)                                                                                     

                                                                                                             Srebrenka Golić              

 

 

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9