Narodni poslanik Stevo Joksimović predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šestoj sjednici održanoj 15. septembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

-U toku izgradnje dijela autoputa 5C od Svilaja do Odžaka, značajna količina nasipnog materijala crpljena je iz korita rijeke Bosne sa područja opštine Modriča, Republika Srpska.

-Kolika je količina šljunka izvučena iz korita rijeke Bosne, po osnovu datih koncesija?

-Postoji li projektna dokumentacija o uređenju korita rijeke Bosne na osnovu koje je odobrena eksploatacija na području opštine Modriča?

-Koliki prihod je ostvaren po osnovu koncesija a za izvezene količine šljunka za budžet Republike Srpske i budžet opštine Modriča?

ODGOVOR:

Broj: 12.07-011-317/15

Datum,

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik  Stevo Joksimović  (Klub poslanika SDS-SRS RS)  postavio je  na Šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 15. septembra 2015.godine poslaničko pitanje:

„U toku izgradnje dijela autoputa 5C od Svilaja do Ođaka, značajna količina nasipnog materijala crpljena je iz korita rijeke Bosne sa područja opštine Modriča, Republike Srpska.

  • Kolika je količina šljunka izvučena iz korita rijeke Bosne , po osnovu datih koncesija?
  • Postojili projektna dokumentacija o uređenju korita rijeke Bosne  na osnovu koje je odobrena eksploatacija na području opštine Modriča?
  • Koliki prihod je ostvaren po osnovu koncesija a za izvezene količine šljunka za budžet Republike Srpske i budžet opštne Modriča ?“

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Održavanje riječnog korita i vodnog zaemljišta rijeke Bosne na području opštine Modriča vrši se u skladu sa Zakonom o vodama (Službeni glasnik Republike Srpske br. 50/06, 92/09 br.121/12) i Pravilnikom o načinu održavanja riječnih korita i vodnog zemljišta (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 34/03 i 22/06).

Izvađena i prijavljena količina šljunka iz korita rijeke Bosne na području opštine Modriča:

  • U, 2013. godini je 336.170,00 m3,
  • U, 2014. godini je 361.251,00 m3,

Do 16. 10. 2015. godine ugovorena količina nanosa za dislokaciju iz korita rijeke Bosne je 158.809,00 m3.

Projektna dokumentacija sa kojom se vrši usklađivanje elaborata za održavanje korita rijeke Bosne  je idejni projekat „Uređenja rijeke Bosne od ušća do Modriče, od km 0+000-km 25+150“.

Odlukom Vlade Republike Srpske o stopama posebnih vodnih naknada (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 22/08 od 12. 03. 2008. godine), u tački VI definisana je naknada za vađenje  materijala iz vodotoka koju plaćaju pravna i fizička lica koja koriste materijal iz vodotoka koji je po karakteru pijesak ili šljunak po osnovici od 1,5 KM/m3 izvađenog pijeska ili šljunka.

Prihodi ostvareni po ovom osnovu su:

  • u 2013. godini             504.255,00 KM,
  • u 2014. godini             541.877,00 KM,
  • U 2015. godina – u toku je realizacija ugovora, očekuje se prihod od 238.214,00 KM.

Ostvareni prihod se dijeli između Republike kojoj pripada 70% i opštine u visini od 30%.

                                                                                                              

                                                                                                          M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                      prof. dr   Stevo Mirjanić

                                               

 

 

 

 

15.09.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9