Narodni poslanik Tanja Vukomanović predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Tanja Vukomanović, Klub poslanika PDP, postavila je na Trećoj redovnoj sjednici, 6. juna 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

            Kao jedan od prioriteta naveli ste izradu socijalne karte još na početku mandata. Rekli ste da će ona biti uspostavljena do polovine ove godine. S obzirom na to da je u toku 6. mjesec, dokle je stigla izrada socijalne karte i da li će biti završena u obećanom roku?

ODGOVOR:

Broj: 11/05-012-195/23    

Datum: 23.06.2023. godine 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje-

Narodni poslanik Tanja Vukomanović, Klub poslanika PDP, postavila je na Trećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 6, 7. i 8. juna 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Kao jedan od prioriteta naveli ste izradu socijalne karte još na početku mandata. Rekli ste da će ona biti uspostavljena do polovine ove godine. S obzirom na to da je u toku 6. mjesec, dokle je stigla izrada socijalne karte i da li će biti završena u obećanom roku?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

U svrhu uspostavljanja registra socijalne karte Republike Srpske, Vlada Republike Srpske je rješenjem broj 04/1-012-2-92/23 od 12.01.2023. godine i Rješenjem o dopuni rješenja o imenovanju radne grupe za izradu socijalne karte Republike Srpske broj 04/1-012-2-551/23 od 09.2.2023. godine imenovala Radnu grupu za izradu socijalne karte Republike Srpske. Zadatak navedene radne grupe je da zajedno sa članovima Interresorne radne grupe za izradu Nacrta zakona o socijalnoj karti, preduzme sve potrebne aktivnosti u svrhu izrade socijalne karte Republike Srpske i da o preduzetim aktivnostima izvještava Vladu Republike Srpske.                   

Zaključkom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-553/23 od 09.2.2023. godine definisane su prve aktivnosti na  izradi socijalne karte  kroz sljedeće tri faze i to:

1.Analiza postojećeg stanja u oblastima relevantnim za izradu socijalne karte i izrada prijedloga projektnog zadatka tehničkog rješenja,

2.Uspostavljanje interoperabilnog informaconog sistema za socijalnu kartu, prevashodno zasnovanog na bazi raspoloživih resursa i

3.Automatizovano provođenje upravnih postupaka u informacionom sistemu za socijalnu kartu.

U skladu sa navedenim Zključkom Vlade, identifikovane su institucije i ustanove od značaja za proces izrade socijalne karte. Urađena je analiza postojećeg stanja elektronskih registara institucija i ustanova koje su identifikovane kao značajne za proces uspostavljanja socijalne karte, odnosno onih subjekata koji vode evidencije o socio-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njim povezanih lica kao i zakonodavnog okvira relevantnog za vođenje navedenih evidencija. 

Za izradu projektnog zadatka tehničkog rješenja angažovani su informatički stručnjaci - konsultanti Svjetske banke a u svrhu podrške realizacije projekta uspostavljanje socijalne karte, odnosno elektronskog jedinstvenog registra predviđenog Zakonom o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu, kao prve podfaze kreiranja softverskog rješenja socijalna karta, prema trenutnom pravnom okviru za uspostavljanje socijalne karte. Konsultanti Svjetske banke su obavili niz sastanaka sa predstavnicima institucija, zatim sa Radnom grupom za izradu socijalne karte, realizovali su posjete Vladi Republike Srpske dana 26. maja i 07-08 juna 2023. godine. Projektni zadatak za prvu fazu socijalne karte, gdje su se obavezali da će u skladu tačkom 1. Zaključka  Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-553/23 od 09.2.2023. godine, u potpunosti su realizovali dana 23. 06. 2023. godine i isporučili dokument prijedlog „Tehnička specifikacija informacioni sistem Socijalna karta faza 1 – Jedinstvena baza podataka o svim isplaćenim gotovinskim naknadama pojedincima“.  

            S poštovanjem,

                                                                                                                    M I N I S T A R                                                                                

                                                                                                           Alen Šeranić, dr med.

 

06.06.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11