Narodni poslanik Tomica Stojanović Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS, postavio je na nastavku Druge sjednice održanom 13. februara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                Na Trećoj posebnoj sjednici sam postavio poslaničko pitanje za šta su utrošena sredstva u iznosu od 141.161.500 KM – Ek kod 412700 – rashodi za stručne usluge.

                04. 01. 2019. da li ste odgovor br.: 06.07/012-2743/18.

Tražim da mi pojasnite koji su troškovi u arbitražnom postupku u predmetima Krajina osiguranja AD Banja Luka i Vijadukt u iznosu od 1.310.000 KM.

Da li se to odnosi na advokatske troškove ili eventualno neke druge i koje?

Takođe, tražim da mi objasnite kakve veze imaju prateći troškovi vezani za prvu emisiju obveznica Republike Srpske na međunarodnom finansijskom tržištu, u iznosu od 12.851.500 KM sa stručnim uslugama, a što ste dali u pomenutom odgovoru.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-447-1/19

Datum: 06.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS, postavio je u nastavku Druge sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

„Na Trećoj posebnoj sjednici sam postavio poslaničko pitanje za šta su utrošena sredstva u iznosu od 14.161.500 KM – Ek kod 412700 – rashodi za stručne usluge.

04.01.2019. godine dali ste odgovor br: 06.07/012-2743/18.

Tražim da mi pojasnite koji su troškovi u arbitražnom postupku u predmetima Krajina osiguranja AD Banja Luka i Vijadukt u iznosu od 1.310.000 KM.

Da li se to odnosi na advokatske troškove ili eventualno neke druge i koje?

Takođe, tražima da mi objasnite kakve veze imaju prateći troškovi vezani za prvu emisiju obveznica Republike Srpske na međunarodnom finansijskom tržištu, u iznosu od 12.851.500 KM sa stručnim uslugama, a što ste dali u pomenutom odgovoru. “

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Troškovi u arbitražnom postupku u predmetu Krajina osiguranje a.d. Banja Luka odnose se na sljedeću vrstu usluga: troškove advokatskih usluga izabranog Pravnog tima Republike Srpske, troškove rada Arbitražnog suda (takse) i izabranog arbitra i troškove vještačenja. Sve usluge su isključivo vezane za postupanje tužene Krajina osiguranja, Republike Srpske, BiH pred Arbitražnim sudom u Parizu, tačnije za postupak zastupanja, pripreme i prikupljanja dokaznog materijala u procesu odbrane.

Prateći troškovi vezani za prvu emisija obveznica Republike Srpske na međunarodnom fiannsijskom tržištu odnose se upravo na naknadu međunarodnom konsulatantu za pružene stručne usluge Republici Srpskoj na savladavanju procedura i pravila prilikom prve emisije obaveznica na međunarodnom tržištu kapitala. Ove aktivnosti se odnose na:

•              Priprema i izrada informativnog Memoranduma i sve druge potrebne dokumentacije zahtjevane za emisiju obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu, u skladu sa pravilima i procedurama Bečke berze,

•              Izrada „due diligence“ analize,

•              Priprema materijala za prezentaciju, tzv. „roadshow“ i organizacija i održavanja prezentacija potencijalnim investitorima na pet lokacija u Evropi (Beč, Cirih, Ženeva, Luksemburg, Frankfurt),

•              Priprema i dostavljanje svih potrebnih dokumenata za listiranje na Bečkoj berzi – troškovi lisitiranja i angažovanja Bečke berze,

•              Obezbjeđivanje ISIN broja za obveznice,

•              Organizacija i održavanje emisije obveznica – izrada tzv. „knjige“ investitora,

•              Angažman i plaćanje troškova Platnog agenta – banke,

•              Angažman i plaćanje troškova međunarodnog advokatskog tima.

Pored toga, Vlada Republike Srpske je bila u obavezi da obezbijedi i kreditni rejting za obveznicu od strane najmanje jedne od najvećih svjetskih rejting institucija, a koji je obavezan prilikom svake emisije obveznica na međunarodno finansijsko tržište.

Što se tiče arbitražnog postupka za Vijadukt, Ministarstvo finansija ne raspolaže detaljnim podacima o istom jer nije resorno nadležno za ovaj predmet.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

 

13.02.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10