Narodni poslanik Tomica Stojanović predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Devetoj sjednici održanoj 18. februara 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE         

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Da li ste upoznati i da li postoje kakvi planovi da se preostali dio zemljišta na površinskom kopu Bogutovo selo, u Ugljeivku, na rudniku u TE Ugljevik ekspropiše u potpunosti?

Tamo je preko 95% zemljišta ekspropisano, a ostalo je samo u zaseoku dijela Sarije i Jablani, postoje familije Jovanović i Pejičić, tu je negdje između 15 i 20 domaćinstava, a u Sarijama je 5 domaćinstava, ti ljudi žive u potpunoj izlozaciji, tamo nema ni prodavnice, put je u katastrofalnom stanju, vode nikako, da ne pričam o ovim savremenim instalacijama, kao što su i telefon i kablovska, to je već misaona imenica, bitno je da se ti ljudi isplate, da se stvore uslovi da mogu eventualno kupiti neki stan ili napraviti kuću na nekom drugom mjestu, oni žive kao na nekom pustom ostvru, cilj im je, znači, da se ti ljudi obezbijede i tako je već 20 godina.

Ja Vas molim da se pokuša to pitanje riješiti u nekom razumnom roku.

ODGOVOR 1:

Broj: 05.02/011-53-1/20

Datum: 02.03.2020. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:Odgovor na poslaničko pitanje

                                                                                                                     

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Devetoj sjednici Narodne skupštine, koja je održana 18. februara 2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Da li ste upoznati i da li postoje planovi da se preostali dio zemljišta na površinskom kopu Bogutovo selo, u Ugljeviku, na rudniku u TE Ugljevik ekspropriše u potpunosti?

Tamo preko 95% zemljišta ekspropsisano, a ostalo je samo u zaseoku dijela Sarije i Jabnlani, postoje familije Jovanović i Pejičić, tu negđe između 15 i 20 domaćinstava,a u Sarijama je 5 domaćinstava, ti ljudi žive u potpunoj izolaciji, tamo nema ni prodavnice, put je u katastrofalnom stanju, vode nikako, da ne pričam o ovim savremenim instalacijama. Kao što su telefon i kablovska, to je već misaona imenica, bitno je da se ti ljudi isplate, da se stvore uslovi da mogu eventualno kupiti neki stan ili napraviti kuću na nekom drugom mjestu, oni žive kao na nekom pustom ostvrvu, cilj im je znači, da se ti ljudi obezbijede i tako već 20 godina.

Ja vas molim da se pokuša to pitanje riješiti u nekom razumnom roku.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

Vlada Republike Srpske, kao Koncendent, i ZP RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik, kao Koncesionar, zaključili su dana 13.09.2013. godine Ugovor o koncesiji za korišćenje uglja na ležištima „Bogutovo selo“ i „Ugljevik istok“, opština Ugljevik.

 

Ugovorom o koncesiji, odnosno Rješenjem kojim je odobreno eksploataciono polje definisano je zemljište na kojem će se odvijati koncesiona djelatnost.

 

Predmetnim Ugovorom koncesionar se obavezao da iz vlastitih sredstava riješi imovinsko – pravne odnose u okviru odobrenog eksploatacionog polja.

 

Ugovorom o koncesiji koncesionar se, takođe, obavezao da će ukupnu investiciju, koja uključuje i potrebna sredstva za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, realizovati u tri faze u periodu do 2020. godine.

 

Navedenim ugovorom obaveza koncesionara je da eksploataciju mineralne sirovine vrši na način kojim se neće nanositi šteta trećim licima.

 

Vlada Republike Srpske, nakon provedenih procedura od strane MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik, na 186. sjednici održanoj 19.07.2018. godine donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa („Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/18), kojom se utvrđuje da je od opšteg interesa izvođenje rudarskih radova na površinskom kopu „Bogutovo selo“ i površinskom kopu „Ugljevik Istok I“, pa se u tu svrhu može izvršiti potpuna eksproprijacija nekretnina.

 

Koncesionar još nije riješio imovinsko – pravne odnose na cijelom eksploatacionom polju, odnosno nije proveo postupak eksproprijacije, tako da mještani zaseoka Jablani, Sarije, Jovanovići, Pejčići i Markovići trpe posljedice izvođenja rudarskih radova na površinskim kopovima „Bogutovo selo“ i „Ugljevik Istok I“.

 

Zbog problema sa kojima se susreću građani nastanjeni u okviru odobrenog eksploatacionog polja, Ministarstvo energetike i rudarstva aktom broj: 05.07/059-315-1/20 od 24.02.2020. godine, zatražilo je od RiTE Ugljevik i Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika Bijeljina prioritetno rješavanje ovog problema.

 

 

MINISTAR

Petar Đokić

                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                                        

 

Dostavljeno:

  • Naslovu,
  • a/a.

 

 

ODGOVOR 2:

Broj: 21.01/052-149/20

Datum: 03.03.2020. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a   s e

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS, na 9. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18. februara 2020. godine, postavio je poslaničko pitanje:

„Da li ste upoznati i da li postoje kakvi planovi da se preostali dio zemljišta na površinskom kopu Bogutovo Selo, u Ugljeviku, na rudniku u TE Ugljevik ekspropriše u potpunosti? Tamo je preko 95% zemljišta eksproprisano, a ostalo je samo u zaseoku dijela Sarije i Jablani, postoje familije Jovanović i Pejičić, tu je negdje između 15 i 20 domaćinstava, a u Sarijama je 5 domaćinstava, ti ljudi žive u potpunoj izlozaciji, tamo nema ni prodavnice, put je u katastrofalnom stanju, vode nikako, da ne pričam o ovim savremenim instalacijama, kao što su i telefon i kablovska, to je već misaona imenica, bitno je da se ti ljudi isplate, da se stvore uslovi da mogu eventualno kupiti neki stan ili napraviti kuću na nekom drugom mjestu, oni žive kao na nekom pustom ostrvu, cilj im je, znači, da se ti ljudi obezbijede i tako je već 20 godina“.

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći               

                                                                          O D G O V O R

               U vezi dostavljenog poslaničkog pitanja, obavještavamo Vas da je članom 23. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15), između ostalog, propisano da prijedlog za eksproprijaciju može podnijeti korisnik eksproprijacije nakon utvrđenog opšteg interesa za izgradnju objekata ili izvođenje radova, te da se prijedlog podnosi organu uprave za imovinsko-pravne poslove, prema mjestu gdje se nalazi nepokretnost predložena za eksproprijaciju.

               U konkretnom slučaju korisnik eksproprijacije je „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ AD Ugljevik, te prijedlog za eksproprijaciju predmetnih nepokretnosti podnosi navedeno akcionarsko društvo nadležnoj područnoj jedinici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, odnosno Područnoj jedinici Ugljevik. Ova uprava je od navedene područne jedinice zatražila informaciju u vezi sa postavljenim poslaničkim pitanjem, a ista je dostavila obavijest da su upoznati od stane „Rudnika i termoelektrane Ugljevik“ AD Ugljevik, da je to akcionarsko društvo već odgovorilo na isto poslaničko pitanje.

               Takođe, iz dostavljene informacije je vidljivo da je korisnik eksproprijacije pokrenuo određene aktivnosti u vezi sa predmetnim nepokretnostima, ali prijedlog za eksproprijaciju još uvijek nije podnesen.

               Napominjemo da nadležnost ove uprave u postupku eksproprijacije započinje od momenta podnošenja prijedloga za eksproprijaciju od strane korisnika eksproprijacije, u konkretnom slučaju „Rudnika i termoelektrane Ugljevik“ AD Ugljevik, a u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

               Imajući u vidu činjenicu da su postupci eksproprijacije postupci od opšteg interesa, ova uprava će, po eventualnom podnošenju prijedloga za eksproprijaciju, u skladu sa nadležnostima koje su joj date zakonom, postupati bez odlaganja, te provesti odgovarajuće postupke.

 

Dostavljeno:                                                                                                         D I R E K T O R

1. Naslovu,

2. Arhiva.                                                                                        Bosiljka Predragović, dipl. pravnik

                                                                

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10