Narodni poslanik Veljko Marić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marić Veljko, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 11. maja 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

  • Nastavnici i saradnici kliničkih grana medicine na oba medicinska fakulteta nemaju isti status ni prava kao drugi na istom Univerzitetu.
  • Njihov izbor u zvanja ne znači zaposlenje na Univerzitetu, jer tamo su i birani, nego svake godine potpisuju ugovore na 12 mjeseci i plaća im se održani čas nastave (otprilike kao honorarnim saradnicima). Ostale obaveze nauke i istraživanje je obavezno, ali nije verifikovano.
  • Broj ovih nastavnika i saradnika je 2/3 od ukupno angažovanih i ne znam kako se univerziteti akredituju.
  • Posebno je neprihvatljivo da postoje tri radna odnosa:

-Radni odnos sa punim radnim vremenom zaposlenih na Univerzitetu, bez obzira što nije u nastavnoj bazi.

-Radni odnos u nastavnoj bazi i neki na godinu dana sa Univerzitetom.

-Radni odnos sa nekom bolnicom ili privatnom ambulantom van sjedišta Fakulteta i Univerziteta i neki ugovor sa Univerzitetom.

* Pogledati ovo u okruženju, Beogradu i drugim univerzitetima. Napraviti to isto, jer je jedino moguće.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-248/17

Datum: 31.05.2017.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Veljko Marić, na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11. maja 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„ * Nastavnici i saradnici kliničkih grana medicine na oba medicinska fakulteta nemaju isti status ili prava kao drugi na istom Univerzitetu.

   * Njihov izbor u zvanja ne znači zaposlenje na Univerzitetu jer tamo su i birani nego svake godine potpisuju ugovore na 12 mjeseci i plaća im se održani čas nastave (otprilike kao honorarnim saradnicima). Ostale obaveze nauke i istraživanja je obavezno ali nije verifikovano.

  * Broj ovih nastavnika i saradnika je 2/3 od ukupno angažovanih i ne znam kako se univerziteti akredituju.

  * Posebno je neprihvatljivo da imaju tri odnosa.

- Radni odnos sa punim radnim vremenom zaposlenih na Univerzitetu, bez obzira što nije u nastavnoj bazi.

- Radni odnos u nastavnoj bazi, i neki na godinu dana sa Univerzitetom.

- Radni odnos sa nekom bolnicom ili privatnom ambulantom van sjedišta Fakulteta i Univerziteta i neki ugovor sa univerzitetom.

  * Pogledati ovo u okruženju, Beogradu i drugim Univerzitetima. Napraviti to isto jer je jedino moguće?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Nastavnici i saradnici kliničkih grana medicine na medicinskim fakultetima su po pririodi stvari u velikom broju u dopunskom radnom odnosu sa univerzitetom, a u stalnom radnom odnosu sa medicinskom ustanovom. S jedne strane u pitanju je slobodan izbor zaposlenih da svoj radno-pravni odnos regulišu sa ustanovom koju vide kao svoju primarnu ustanovu i poslodavca , dok s druge strane prema Zakonu o radu jedno lice ne može imati dva radna odnosa sa punim radnim vremenom, već drugi radni odnos zasniva kroz ugovor o dopunskom radu. Članom 15. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju određeno je da «Prilikom utvrđivanja ispunjenosti kadrovskih uslova na studijskim programima iz oblasti medicinskih i zdravstvenih nauka, nastavnici kliničkih grana medicinskih nauka­, koji su na visokoškolskoj ustanovi u radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom a imaju zaključen ugovor o radu sa punim radnim vremenom sa zdravstvenom ustanovom koja je nastavna baza visokoškolske ustanove, smatraće se nastavnicima sa punim radnim vremenom».

Zbog naprijed navedenog za studijske programe iz oblasti medicinskih i zdravstvenih n auka ne važe isti kadrovski uslovi o broju stalno zaposlenih nastavnika kao i za ostale stuzdijske programe.

Različite vrste radnog odnosa određene su Zakonom o radu i podzakonskim propisima iz oblasti rada, i nisu u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture.

Navodi ovog poslaničkog pitanja biće prezentovani i predloženi na razmatranje Radnoj grupi za izradu Nacrta Zakona o visokom obrazovanju, čije su aktivnosti na definisanju novih zakonskih rješenja u toku. 

 

                                                                                                            M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                                                  dr Dane Malešević

 

 

11.05.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9