Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je između dvije sjednice  31. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Tražim da mi dostavite podatke o količinama svih drvnih sortimenata u sječivom etatu sa teritorije cijele Republike Srpske koje su JP „Šume Republike Srpske“ posjekle za proteklih 5 godina.

Pored navedenog, tražim da tabelarni prikaz sadrži i količine koje definišu celulozno i rudno drvo.

Napominjem da mi tražene podatke dostavite u tabelarnom pregledu.

ODGOVOR:

Broj: 12.06.1-011-82/23

Datum: 20.04.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Vukota Govedarica (Klub poslanika SDS) između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 31. marta 2023. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

            „Tražim da mi dostavite podatke o količinama svih drvnih sortimenata u sječivom etatu sa teritorije cijele Republike Srpske koje su JP ,,Šume Republike Srpske“ posjekla za period 5 godina. Pored navedenog, tražim da tebelarni prikaz sadrži i količine koje definišu celulozno i rudno drvo. Napominjem da mi tražene podatke dostavite u tabelarnom pregledu.“

            U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/20), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

            Imajući u vidu postavljeno poslaničko pitanje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je, dana 11.04.2023. godine aktom broj 12.06.1-332-104/23, uputilo JP ,,Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac zahtjev za davanje odgovora na predmetno pitanje.

            Svojim aktom broj 05/1137-1448-1/23 od 20.04.2023. godine JP ,,Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac dostavilo je traženi odgovor, odnosno tabelarni pregled posječene drvne mase po sortimentima na prostoru Republike Srpske za period 2018-2022. godina, koji dostavljamo u prilogu. 

           

 

 

 

                                                                                                                           M I N I S T A R

 

                                                                                                                          Dr Savo Minić

 

NAPOMENA: Akt u prilogu dostupan u Službi NS RS.

31.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11