Narodni poslanik Vukota Govedarica Poreskoj upravi Republike Srpske, između dvije sjednice Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je između dvije sjednice, 23. oktobra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE

                  Tražim da mi dostavite podatke o prijavljenim ličnim primanjima i uplaćenom porezu na dohodak na ime Jovo Radukić, za period 2013-2016. godina.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-2439-1/17

Datum: 07.11.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik  Vukota Govedarica, postavio je 23. oktobra 2017. godine, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražim da mi dostavite podatke o prijavljenim ličnim primanjima i uplaćenom porezu na dohodak na ime Jovo Radukić, za period 2013-2016.godina“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Poštovani, iz Poreske uprave Republike Srpske smo dobili sljedeći odgovor:

Obavještavamo Vas da traženi podaci, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.102/11, 67/13, 31/14 i 44/16). predstavljaju poresku tajnu.

Obaveza čuvanja poreske tajne propisana Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 i 44/16).

Prema odredbama člana 2. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, poreska tajna je svaki podatak o poreskom obvezniku sa kojim raspolaže Poreska uprava Republike Srpske i koji se može dati drugim licima samo u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Član 4. stav 2. navedenog zakona propisuje da je lice zaposleno u Poreskoj upravi dužno da čuva podatke i informacije dobijene prilikom rada kao profesionalnu tajnu a stav 3. da je izuzetno od stava 2. ovog člana Poreska uprava dužna dati podatke i informacije koje čuva kao službenu tajnu:

a) Ministarstvu finansija, te drugim republičkim organima uprave i upravnim organizacijama, organima jedinica lokalne samouprave i institucijama koje vrše javna ovlašćenja, a koje su dužne da dobijene podatke čuvaju kao službenu tajnu,

b) nadležnom sudu, tužilaštvu i Ministarstvu unutrašnjih poslova, radi utvrđivanja odgovornosti za poreske prekršaje i krivična djela iz oblasti poreza,

v) stranim poreskim vlastima u skladu sa međunarodnim ugovorma,

g) drugim licima uz pismeni pristanak obveznika i

d) poreskim administracijama u Bosni i Hercegovini prema posebnom sporazumu.

                  Takođe, prema odredbi iz stava 5, istog člana, poreskom tajnom ne smatraju se:

                  a) informacije i podaci za koje poreski obveznik u pisanom obliku izjavi da se ne smatraju poreskom tajnom,

                  b) informacije i podaci dati u takvom obliku da se ne mogu povezati sa pojedinačnim obveznikom ili se na drugi način ne mogu identifikovati,

                  v) ime i identifikacioni broj obveznika,

                  g) informacije i podaci koji se mogu koristiti tokom istrage ili postupka u vezi sa krivičnim djelima iz oblasti poreza,

                  d) podaci iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa za potrebe korisnika sistema, a odnose se na djelokrug njihovog rada,

                  đ) podaci koji su sadržani u godišnjem uvjerenju iz Jedinstvenog sistema koje izdaje Poreska uprava ako se daju ovlašćenom sindikatu, na njihov zahtjev, u svrhu zaštite prava radnika i

                  e) podaci o dospjelom, a neplaćenom dugu poreskih obveznika ako se daju sredstvima informisanja ili se objavljuju na internet-stranici Poreske uprave u vidu izvještaja o radu.

Međutim, prema odredbi iz člana 4. stav 6. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, izuzetno od stava 3. člana 4. Zakona, Poreska uprava dužna je dati podatke i informacije o stanju poreskih obaveza određenog poreskog obveznika licu koje dokaže pravni interes, na njegov pisani zahtjev a pravni interes postoji kod lica koje je u pravnom odnosu sa poreskim dužnikom i ima određeno potraživanje prema poreskom dužniku, a koje je proizašlo iz tog pravnog odnosa.

Prema tome, imajući u vidu da se predmetni zahtjev ne odnosi na podatke i informacije o dospjelom a neplaćenom dugu, ističemo da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi za dostavu traženih podataka, odnosno ne postoji pravni osnov za dostavu istih. 

                   

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                                                                       dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

23.10.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9