Narodni poslanik Vukota Govedarica Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je na Petoj redovnoj sjednici, 28. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

            Tražim da mi dostavite tabelarni pregled svih preduzeća u stečaju koje je od 2006. godine kupila Vlada Republike Srpske.

            Pregled treba da sadrži i podatke koliko su preduzeća u stečaju plaćena, kakav danas imaju status i koliko radnika zapošljavaju.

 

ODGOVOR 1:

Broj:     05.06/ 011-322-1/23

Datum: 30.10.2023. godine

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           

                                                                                   

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je na Petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28. septembra 2023. godine, slijedeće poslaničko pitanje: 

„Tražim da mi dostavite tabelarni pregled svih preduzeća u stečaju koje je od 2006. godine kupila Vlada Republike Srpske.

Pregled treba da sadrži i podatke koliko su preduzeća u stečaju plaćena, kakav danas imaju status i koliko radnika zapošljavaju.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo slijedeći:

 

O D G O V O R

Vlada Republike Srpske kupila je imovinu dva preduzeća u stečajnom postupku iz oblasti rudarstva i to:

  1. „Novi Mermer“ a.d. Šekovići za 1,08 miliona KM i
  2. „Novi rudnik mrkog uglja Miljevina“ Miljevina za 4,9 miliona KM.

Navedena preduzeća su 100% privatizovana, aktivana su i obavljaju primarnu djelatnost.

„Novi Mermer“ a.d. Šekovići zapošljava 14, a „Novi rudnik mrkog uglja Miljevina“  51 radnika.                                                                                                       

 

                                                                                                                                     MINISTAR  

                                                                                                                                            

Dostavljeno:                                                                                                                Petar Đokić           

  1. Naslovu,
  2. a/a.

 

ODGOVOR 2:

Broj: 12.03.1-011-329/23

Datum: 30.10.2023.godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Vukota Govedarica , Klub poslanika SDS, postavio je na Petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28. septembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražim da mi dostavite tabelarni pregled svih preduzeća u stečaju koje je 2006.godine kupila Vlada Republike Srpske. Pregled treba da sadrži i podatke koliko su preduzeća u stečaju plaćena, kakav danas status imaju i koliko radnika zapošljavaju “.

               

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), kao i članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/20 ), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 

R.broj

Naziv preduzeća

 

Plaćeno od strane Vlade za iznos (KM)

Status

Broj radnika na dan 31.12.

1.

„Nova Borja“a.d. Teslić

 

7.350.000,00

Prodano

150

2.

„Nova Romanija“a.d. Sokolac

5.605.000,00

Većinsko vlasništvo RS

9 vlastitih radnika i 11 od strane zakupca

3.

„Nova Polimka“a.d. Rudo

720.000,00

Prodano

13

4

„Drvna industrija Vlasenica“a.d. Vlasenica

3.214.908,00

Dato u zakup

2

5.

Javna ustanova Ergela „Vučijak“ Prnjavor

1.026.450,00

Većinsko vlasništvo RS

( Javna ustanova )

17

 

 

                                                                                                                                                     M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                                    dr Savo Minić

                                                                                                                                             

ODGOVOR 3:

Broj: 18.02-011-318/23

Datum: 30.10.2023. godine

 

 

REPUBLIKA  SRPSKA

VLADA

GENERALNI  SEKRETARIJAT

 

 

PREDMET: Odgovor  na poslaničko pitanje

           

                       

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je na Petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28. septembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje: 

„ Tražim da mi dostavite tabelarni pregled svih preduzeća u stečaju koje je od 2006. godine kupila Vlada Republike Srpske.

Pregled treba da sadrži i podatke koliko su preduzeća u stečaju plaćena, kakav danas imaju status i koliko radnika zapošljavaju.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 123/18), a u vezi sa članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

Vlada Republike Srpske kupila je imovinu 5 preduzeća u stečajnom postupku iz oblasti metalne i tekstilne industrije („Novi Jelšingrad“ a.d. Banja Luka, „Novi autodijelovi“ a.d. Rudo, „Nova tvornica prečistača“ a.d. Rogatica – u stečaju, „Novi elastik“ a.d. Vlasenica i „Limko“ a.d. Skelani), za ukupan iznos od 13.441.750,03 KM. U proizvodnim pogonima navedenih preduzeća na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 87 radnika.

Pored navedenih, kupljena je imovina preduzeća „Vezionica“ a.d. Zvornik sa sjedištem u Srebrenici, „Novoteks“ a.d. Trebinje i ''Celpak'' a.d. Prijedor koja je prenesena na lokalne zajednice radi osnivanja poslovnih zona, dok je dio kupljene imovine ''Celpak'' a.d. Prijedor prenesen i radi izgradnje obilaznice. 

 

                                                                                                                                         MINISTAR

 

                                                                                                                             Vojin Mitrović

Dostavljeno:

- Naslovu

- a/a

 

 

28.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11