Narodni poslanik Vukota Govedarica Vladi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je između dvije sjednice, 23. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

            Tražim da mi dostavite podatke koje organizacije imaju status od republičkog (javnog) interesa, koliko ih se finansira iz budžeta Republike Srpske i u kojem iznosu, odnosno tražim da dostavite pregled koliko sredstava im je odobreno u budžetu Republike Srpske i koliko sredstava im je isplaćeno iz budžeta Republike Srpske u 2017. godini (molim da podaci budu analitički, po organizacijama).

ODGOVOR:

Broj:  10.3-011-14/18

Datum: 30.01.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 23. januara 2018. godine, sljedeće poslaničko pitanje Vladi Republike Srpske:

„Tražim da mi dostavite podatke koje organizacije imaju status od republičkog (javnog) interesa, koliko  ih se finansira iz budžeta Republike Srpske i u kojem iznosu, odnosno tražim da dostavite pregled koliko sredstava im je odobreno u budžetu Republike Srpske i koliko sredstava im je isplaćeno iz budžeta Republike Srpske u 2017. godini (molim da podaci budu analitički, po organizacijama).“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Počev od 01.01.2016. godine, finansiranje udruženja od javnog interesa kao i ostalih udruženja i fondacija vrši se iz budžeta resornih ministarstava. Dodjela sredstava granta vrši se u skladu sa resornim strategijama i politikama, utvrđenim prioritetima, pravilima, postupcima i procedurama ministarstava.

Odlukom o dodjeli statusa udruženja od javnog interesa („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 100/06, 117/10 i 7/16) utvrđen je status za 29 udruženja.

U Budžetu Republike Srpske za 2017. godinu, u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave planirana je pozicija: Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa u iznosu od 80.000,00 KM. Dodjela sredstava vrši se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu sredstava granta udruženjima od javnog interesa, ostalim udruženjima i fondacijama. Planirana sredstva su dodijeljena sljedećim udruženjima od javnog interesa: Savezu opština i gradova Republike Srpske 23.000,00 KM; Savezu nacionalnih manjina Republike Srpske 28.000,00 KM i Asocijaciji „Stvaraoci Republike Srpske“  29.000,00 KM.

S poštovanjem,                                                                              

                                                                                                                                 

                                                                                                          M I N I S T A R                                    

                                                                                                           Lejla Rešić

 

 

 

23.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9