Narodni poslanik Zdravko Krsmanović Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zdravko Krsmanović, Klub poslanika NDP postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Prije par mjeseci zajedno sa generalnom direktorom Elektroprivrede Republike Srpske, g-dinom Kovačevićem i sa generalnim direktorom Hidroelektrane Višegrad, g-dinom Lakićem, potpisali ste ugovor o realizaciji projekta hidroelektrane Buk Bijela. Vi znate da je to ključni projekat i najveći kapitalni projekat  koji je planiran u regiji stare Hercegovine, pa Vas molim da mi odgovorite:

U kojoj fazi je realizacija tog projekta, kada su planirane licitacije za izbor glavnog izvođača radova i da li dinamika koju ste tada planirali,  a to je da do kraja godine krene se u realizaciju ovog projekta i dalje živi?

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-394-8/16

Datum: 23.11.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik Zdravko Krsmanović (Klub poslanika NDP) na 14. sjednici, održanoj 11., 12. i 13. oktobra 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Prije par mjeseci zajedno sa generalnim direktorom Elektroprivrede Republike Srpske, g-dinom Kovačevićem i sa generalnim direktorom Hidroelektrane Višegrad, g-dinom Lakićem, potpisali ste ugovor o realizaciji projekta hidroelektrane Buk Bijela. Vi znate da je to ključni projekat i najveći kapitalni projekat koji je planiran u regiji stare Hercegovine, pa Vas molim da mi odgovorite:

U kojoj fazi je realizacija tog projekta, kada su planirane licitacije za izbor glavnog izvođača radova i da li dinamika koju ste tada planirali, a to je da do kraja godinekrene se u realizaciju ovog projekta i dalje živi?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletnu informaciju o istom od strane Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje (akt broj 05.05/011-394-3/16 od 21.10.2016. godine).

Dobijeni odgovor, u vezi realizacije projekta HE Buk Bijela, izbora glavnog izvođača i planirane dinamike radova, Vam dostavljamo u cijelosti.

 

                                                                                                                                                MINISTAR

                                                                                                                                   Petar Đokić

                           ODGOVOR MJEŠOVITOG HOLDINGA ''ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE'' Matično preduzeće a.d. Trebinje (PREPIS)         

Broj: 11/01-1641-2/16

Datum: 16.11.2016. godine

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

N/r Ministra Peatr Đokić

Predmet: Odgovor n aposlaničko pitanje veza Vaš dopis br. 05.05/011-394-3/16 od 21.10.2016. godine

Poslaničko pitanje:

U kojoj fazi je realizacija HE Buk Bijela, kada su planirane licitacije za izbor glavnog izvođača radova i da li dinamika koju ste tada planirali, a to je da do kraja godine krene se u realizaciju ovog projekta i dalje živi?

Odgovor:

Projekat HE Buk Bijela se razvija od 1957. godine i uvijek je težnja da se napravi tehnički izvodljivo, ekološki prihvatljivo i ekonomski opravdano rješenje.

Nakon odustajanja od projekta od strane Republike Crne Gore, Elektroprivreda Republike Srpske razvija projekat samo na teritoriji Republike Srpske i izrađena je tehnička dokumentacija na nivou Idejnog projekta.

Elektroprivreda Republike Srpske je dobila koncesiju za izgradnju HE Buk Bijela od strane Vlade RS, i u pripremnom periodu sprovode aktivnosti u vezi izbora načina finansiranja projekta HE Buk Bijela.

Poslaničko pitanje:

Zbog čega se uvodi Reverzibilna HE Buk Bijela, koja nikada nije bila razmatrana u snovima, kamoli u fazama realizacije?

Odgovor:

Reverzibilna hidroelektrana HE Buk Bijela se nalazi u planskim i strateškim dokumentima usvojenim od Parlamentarne skupštine BiH i Narodne skupštine RS, i to:

  • Studije energetskog sektora Bosne i Hercegovine, urađena 2007. godine,
  • Strategija razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine, urađena 2010. godine,
  • Prostorni plan Republike srpske do 2025. godine, urađen 2015. godine,
  • Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske 2015-2024. godine, urađena 2016. godine.

Vlada Republike Srpske i NEW GENERATION POWER, USA potpisali su Sporazum o saradnji 2014. godine i aneks sporazuma 2015. godine na realizaciji projekta RHE Buk Bijela.

Od strane investitora NEW GENERATION POWER, USA finansirana je izrada tehničke dokumentacije za RHE Buk Bijela koju je izradio Energoprojekt-Beograd. U ovom periodu investitor provodi aktivnosti u vezi dobijanja koncesije od strane Vlade RS.

 

                                                                                                               v.d. Generalni direktor

                                                                                                                  Dr Željko Kovačević

                                  (POTPIS I PEČAT)

                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9