Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Luka Čuljak iz Sopilja, Nevesinje, poznat je u tužilaštvu i sudstvu i široj javnosti dugi niz godina ... huligan i kriminalac koji konstantno maltretira stanovništvo sela Sopilja, a naročito porodicu, Janka i Nadu Matković, i zbog čijih je djela, odnosno nedjelja policija izlazila na lice mjesta nekoliko stotina puta, nastavlja sa takvim svojim ponašanjem i maltretiranjem, iako:

  • je osuđen na 60 dana zatvora 2015. godine, uslovno na jednu godinu;
  • je 2016. godine učinio drugo krivično djelo zbog čega mu je uslovna osuda opozvana i izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 130 dana;
  • je ranije osuđivan (KD samovlašće, nedozvoljena trgovina, nanošenje tjelesnih povreda);
  • je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela.

               Osnovni sud u Trebinju ga pušta na slobodu i kaznu zatvora mu zamjenjuje novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 13.000,00 KM i nalaže mu da istu plati najkasnije do 28.11.2016. godine. On tu kaznu ne plaća i sud mu, iako nema nikakvih olakšavajućih okolnosti i dobro je situiran,  odobrava plaćanje kazne u 10 mjesečnih rata od po 1.300,00 KM. Nijednu ratu nije ni do danas platio. Takođe, ne plaća ni prekršajne kazne koje su premašile iznos od 5.000,00 KM. Spisi o nedjelima Luke Čuklja, sem u tužilaštvu i sudovima, nalaze se i u MUP RS, Odboru za predstavke, prijedloge i društveni nadzor, Službi predsjednika RS, itd. Na osnovu izloženog, postavljam sljedeće pitanje:

               Da li je jača država ili kriminalac i zašto je pravda zatajila na ovom slučaju?

               Molim detaljan odgovor u pismenoj formi do naredne redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-1351/17

Datum: 22.03.2017. godine

     NARODNA SKUPŠTINA

     REPUBLIKE SRPSKE

     Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

     Narodni poslanik  Zoran Pologoš, Klub poslanika  PDP, postavio je na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj  07. februara  2017. godine, poslaničko pitanje:

     „Da li je jača država ili kriminalaci, zašto je pravda zatajila na ovom slučaju“?

    U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

                                                      O D G O V O R  

     Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo Osnovnom sudu u Trebinju, a koji je, dana  22.03.2017. godine, dostavio sljedeći odgovor:  

               „Kod Osnovnog suda u Trebinju,  Odelenje u Nevesinju,  vodi se  postupak po tužbi tužitelja Kovačević Velimira i Kovačević Milovana, protiv tuženih Čuljak Luke i dr., radi Utvrđenja prava služnosti prolaska, te uklanjanja sa puta trotoara sa ivičnjacima. U navedenom predmetu tužba  je podnešena 19.02.2008. godine. Rješenjem broj 95 1 P 003332 08  P  od 19.09.2013, godine usvojen je prijedlog tužitelja za određivanje privremen mjere obezbjeđenja i zabranjeno tuženom Čuljak Luki da na spornom putu preduzima bilo kakve radnje kojima se put sužava ili ometa normalan prolaz za sve vrste motornih vozila i tereta, do okončanja parničnog postupka. Rješenjem broj 95 1 P 003332 08 P od 26.11.2013. godine parnični postupak u ovom predmetu je prekinut iz razloga što je utvrđeno da je više tuženih umrlo. Rješenjem broj 95 1 P 03332 08 P od 14.07.2016. godine prijedlog tuženog Čuljak Luke za ukidanje privremene mjere je odbijen. Rješenjem broj 95 1 P 003332 08 P od 20.09.2016. godine zahtjev tužitelja Kovačević Velimira i Kovačević Milovana za izvršenje privremen mjere obezbjeđenja je odbijen. Rješenjem Okružnog suda u Trebinju 95 1 P 003332 16 Mož od 23.11.2016. godine žalba je uvažena i ukinuto je rješenje broj 95 1 P 003332 08  P od 14.07.2016. godine i predmet vraćen na ponovni postupak. Rješenjem broj 95 1 P 003332 17  P 2 od 08.02.2017. godine naloženo je tužiteljima da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja dostave podatke o smrti određenih tuženih. Ukoliko ne postupe po nalogu suda da će sud odbaciti tužbu kao neurednu. Rješnjem broj 95 1  P 003332 17 P 2 od 08.02.2017. godine privremena mjera obezbjeđenja od 19.02.2013. je ukinuta. Protiv navedenog rješenja tužitelji su uložili žalbu.

               U predmetu ovog suda broj 95 1 P 005120 14  I  tražioci izvršenja Kovačević Velimira i dr. podnijeli sud prijedlog za izvršenje protiv izvršenika Čuljak Luke iz Nevesinja, radi izvršenja privremene mjere obezbjeđenja, iz razloga što je izvršenik  na sporni put stavio prepreke kojim je onemogućen prolaz motornim vozilima. Sud je dozvolio predloženo izvršenje, a na  rješenje o izvršenju izvršenik je uložio prigovor pa je rješenjem boj 95 1 P 005120 14  I od 31.07.2014. godine usvojen prigovor izvršenika Čuljak Luke, izvršenje obustavljeno i ukinute provedene radnje. Rješenjem Okružnog suda u Trebinju broj 95 1 P 005120 14 Gži od 31.12.2015. godine odbijena je  žalba tražioca izvršenja Kovačević Velimira i dr. i navedeno rješenje broj 95 1 P 005120 14  I od 31.07.2014. potvrđeno.

               Kod ovog suda Čuljak Luka ima ukupno 19 prekršajnih predmeta od kojih su 4 predmeta još u toku. U završenim predmetima koji su vođeni kod ovog suda Čuljak Luka nije platio novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 2.000,00 KM i troškova u iznosu od 750,00 KM. Neke od kazni je platio. Ukupan dug neplaćenih novčanih kazni Čuljak Luke iznosi 4.980,00 KM, a tu su pored  odluka ovog suda odluke drugih sudova i prekršajni nalozi policijskih stanica.

               Prema podacima iz kaznene evidencije od 06.03.2017. godine Čuljak Luka je osuđivan presudom Osnovnog suda u Trebinju broj 95 0 K 034966 14  K  od 15.06.2015. godine zbog krivičnog djela Samovlašća iz člana 397. stav 1. KZRS i presudom Osnovnog suda u Trebinju broj 95 0 K 039340 15 K od 08.08.2016.godine  zbog krivičnog djela Samovlašća iz člana 397. stav 1. KZRS u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje tuđe stvari  iz člana 249. stav 1. KZRS. Obadvije navedene presude su zbog krivičnog djela samovlašća na spornom putu.

               Presudom ovog suda broj 95 0 K 039340 15 K od 23.03.2016. godine Čuljak Luka, sin Nikole, je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 70 dana. Presudom Okružnog suda u Trebinju broj 95 0 K 039340 16 Kž od 28.06.2016. godine prvostepena presuda je preinačena u odluci o kazni tako što je optuženom Luki Čuljku za produženo krivično Samovlašće iz člana 397. stav 1. KZRS , za koje je tom presudom oglašen krivim , utvrđena kazna zatvora u trajanju od 90 dana , te mu je uzeta kao utvrđena kazna zatvora u trajanju od 60 dana, koja mu je izrečena pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Trebinju broj 95 0 K 034966 14  K od 12.02.2015. godine i osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 130 dana. Osuđeni je upućen da se javi na izdržavanje kazne zatvora u KPZ Trebinje 24.08.2016. godine radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 130 dana.

                Po zahtjevu branilaca osuđenom Čuljak Luki je rješenjem ovog suda broj 95 0 K 039340 16  Kv od 22.08.2016. godine kazna zatvora u trajanju od 130 dana zamjenjena u novčanu kaznu i iznosu od 13.000,00 KM, koju je osuđeni obavezan platiti u roku od 3  mjeseca od pravosnažnosti rješenja, a koje je pravosnažno 04.09.2016. godine.  Rješenjem ovog suda broj 95 0 K 039340 16  Iks od 16.09.2016. godine obustavljen je postupak izvršenja kazne zatvora nad osuđenim Čuljak Lukom, iz razloga što je kazna zatvora zamjenjena u novčanu kaznu.

               Po novoj molbi osuđenog od 05.12.2016. godine rješenjem ovog suda broj 95 0 K 039340 16 Kv od 09.12.2016. godine osuđenom Čuljak Luki je odobren duži vremenski period (plaćanja  na rate) tako da novčanu kaznu u iznosu od 13.000,00 KM može uplatiti u ratama u roku od 10 mjeseci, s tim da se taj rok računa od 04.09.2016. godine, kao dana pravosnažnosti rješenja o zamjeni kazne zatvora u novčanu kaznu. Odluku je donijelo vijeće od troje sudija ovog suda, na osnovu dokumentacije priložene uz molbu, iz koje proizilazi da je osuđeni nezaposlen, da živi u zajedničkom domaćinstvu sa suprugom koja je domaćica, četvero  djece od kojih je jedno učenik  a troje studenti, te da niko od navedenih članova domaćinstva ne ostvaruje prihode. Osuđeni je novčanu kaznu obavezan platiti do 04.07.2017. godine“.

                   S poštovanjem!

 

                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                 Anton Kasipović

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9