Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Desetoj sjednici održanoj 5. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina (porodičnih i ličnih) i civilnih žrtava rata u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31.12.2015. godine?

               Molim tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti.

ODGOVOR:

Broj: 16-011-19/16

Datum, 13. 04. 2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Zoran Pologoš,  Klub poslanika PDP,  postavio je na Desetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 05. aprila  2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                     

           „ Koloiko je bilo korisnika vojnih invalidnina ( porodičnih i ličnih) i civilnih žrtava rata u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31. 12. 2015. godine?“

  Molim tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti?

O D G O V O R

      U skladu sa važećim Zakonima o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske broj 134/11,9/12 i 40/13) i  Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata8 Službeni Glasnik Republike Srpske broj:124/10), dostavljamo Vam tabelarni prikaz korisnika po pravima koje ste tražili.          

 

Zbirni pregled korisnika po pravima  Godina: 2015  Mjesec: 12,

Invalidnina civilnih žrtava rata

Civilna lična invalidnina I kategorije               60         

Civilna lična invalidnina II kategorije           108                   

Civilna lična invalidnina III kategorije            77                   

Civilna lična invalidnina IV kategorije          177                   

Civilna lična invalidnina V kategorije            338                   

Civilna lična invalidnina VI kategorije          683                 

                                 Ukupno:     1.443

Porodična invalidnina članova porodica  1,457                  

poginulih CŽR

Porodična invalidnina članova porodice     318                   

umrlih CŽR

                                                        Ukupno:    1.775

Zbirni pregled korisnika po pravima  Godina: 2015  Mjesec: 12,

 Vojna invalidnina

Lična invalidnina I kategorije                                             532                   

Lična invalidnina II kategorije - 100% od                1,263                   

osnovice

Lična invalidnina III kategorije                                         933                   

Lična invalidnina IV kategorije                                      1,963                                    

Lična invalidnina V kategorije                                       2,634                   

Lična invalidnina VI kategorije                                     4,415                                    

Lična invalidnina VII kategorije                                    4,761                   

Lična invalidnina VIII kategorije                    6.556

Lična invalidnina IX kategorije                                      7,077

Lična invalidnina X kategorije                      3.528

                                      Ukupno:        33.662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3,528 0 0 0 0 3,528

Porodična invalidnina po čl.65 stav2.Zakona-                 8                   

100%od osnovice

Porodična invalidnina po čl.65 stav2.Zakona-             30                   

80%od osnovice

Porodična invalidnina poslije smrti vojnog                 553                   

invalida I i II kategorije

Porodična invalidnina poslije smrti vojnog                 691                   

invalida III i IV kategorije

Porodična invalidnina poslije smrti vojnog             1,153                   

invalida V, VI i VII kategorije

Porodična invalidnina razvedenih - dva                        133                   

korisnika

Porodična invalidnina razvedenog korisnika                  3                   

poslije smrti vojnog invalida V,VI i VII

kategorije

Porodična invalidnina za četiri i više                                13                   

korisnika

Porodična invalidnina za dva korisnika                    7,084                 

Porodična invalidnina za jednog korisnika           13,124                   

Porodična invalidnina za tri korisnika                           483                   

Posebno mjesečno primanje po važećem                    692

Zakonu                                      Ukupno:             23.967

 

                                                                                                 M I N I S T A R                                

                                                                                           Milenko Savanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9